Skogsbruk SLC Tema

De nya PEFC-kriterierna
så gott som klara

Processen för att skriva under PEFC-certifieringens standardrevision har inletts. Den nya standarden kommer därmed att bli godkänd före mitten av april, berättar SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio.

De reviderade kriterierna för PEFC-skogscertifieringssystemet är klara för godkännande, berättar SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio. Processen med att skriva under standardrevisionen har inletts i veckan och kommer att vara klar före mitten av april.

– Det har varit en lång och arbetsdryg process som förväntades vara klar vid årsskiftet, men nu är arbetet på slutrakan, berättar SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio.

För att kunna gå vidare till PEFC:s internationella organisation för evaluering måste den reviderade standarden godkännas av PEFC Finlands medlemsorganisationer, bland annat SLC.

Målet är också att alla aktörer inom standardarbetsgruppen undertecknar den nya standarden.

– Det har inte blivit större ändringar sedan Tapios utredning om effekterna av de föreslagna åtgärderna för ett halvt år sedan, säger Harvio.

För skogsägarna kommer de nya PEFC-kriterierna att föra med sig något strängare miljökrav, men Harvio ser dem inte som oöverkomliga.

– Åtgärderna som föreslås kommer att ha en betydande ekologisk påverkan och vara positiva för mångfalden.

Den reviderade PEFC-standarden svarar enligt Harvio bättre på de hållbarhetsutmaningar som identifierats inom skogsbruket. PEFC:s utgångspunkt är att kriterierna ska främja hållbarhet ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

De största förändringarna är att väntas inom vattenskydd och tryggande av mångfalden, bland annat i form av mera sparträd, mera död ved och bredare skyddszoner nära vattendrag.

Kraven på ansvarsfull affärsverksamhet har också kompletterats i utkastet och kravnivån höjts. Ett nytt kriterium som berör naturprodukter ska lyfta fram de möjligheter som finns att utnyttja dessa, men också stöda en bredare social hållbarhet.

Nytt är också att julgransodling och barrväxter till snitt kommer att omfattas av PEFC-certifieringen.