Dyrevel Csm Gris 5150B93F86
Danmarks jordbruksminister Jacob Jensen vill lansera frigående djurhållning i alla danska djurstall. FOTO: Fødevarestyrelsen
Jordbruk EU

Danmark lanserar plan
för ett skärpt djurskydd

Danmark hör till de ledande länderna inom djurvälfärden, både i EU och globalt. Den danska mat- och jordbruksministern Jacob Jensen vill ytterligare skärpa försprånget med en rad initiativ som ska befästa tätplatsen.

Jensen lanserade nyligen en plan med 23 åtgärder som ska bidra till en ännu bättre djurvälfärd i Danmark, både för produktionsdjur som grisar, fjäderfä och nötboskap samt keldjur. Finansieringen är redan på plats.

Enligt ministern handlar det om landets första avtal för djurvälfärd. Målet är ett heltäckande paket för djurskyddet. Planerna syftar på sikt till att införa frigående djurhållning i alla danska ladugårdar.

Jensen konstaterar att Danmark sedan tidigare är ett föregångsland på området. Djurvälfärden ska också framöver stå i förgrunden inom boskapsuppfödningen men detta förutsätter en rad nya åtgärder.

Suggorna får behålla knorren

Enligt Jensen ska boskap behandlas med vördnad på bondgårdarna. Dessvärre upplever man fortfarande avskräckande exempel på felaktig djurhållning. Ministeriets initiativ ska gälla djurhållning i både stall och bostäder.

Lagstiftarna vill tillsätta en arbetsgrupp som ska granska möjligheterna att höja sanktionerna för brott mot djurskyddslagen. Grisar och andra kreatur ska ha en chans att röra sig fritt i ladugårdarna. Fler suggor ska framöver hållas lösa med knorren i behåll.

Utöver detta kommer ministeriet att upprätta ett stödsystem som ska säkerställa en tidigare utfasning av produktionen av burägg. Minister Jensen har redan kallat partierna i det danska parlamentet till förhandlingar om djurskyddsplanen.

Tidtabellen för reformen är ännu inte klar. Det är till exempel ännu inte fastställt när en eventuell lagstiftning om frigående djurhållning kan träda i kraft. Avvecklingen av produktionen av burägg är likaså öppen.

Det danska jordbrukets branschorganisation Landbrug & Fødevarer ställer sig i princip positiv till ministeriets djurskyddspaket. Organisationens veterinärpolitiska chef Per Olsen är nöjd över att ett så konkret förslag nu har lanserats.

Enligt Olsen har L&F länge efterlyst åtgärder på området. Branschen har behövt vägledning som tydligt visar i vilken riktning djurskyddet är på väg i framtiden. Det ger jordbrukarna vägledning om framtida investeringar.

Nationell lag medför risker

L&F betecknar regeringens paket som en blandad påse godis med flera positiva inslag. Märkningen följer konsumenternas önskningar om ett bättre djurskydd i samband med en marknadsdriven och ekonomiskt hållbar omställning.

Inom området för grisvälfärd har ett antal centrala initiativ från branschorganisationerna tagits med i programmet. Det ger erkänsla för grissektorns egna åtgärder, som i sin tur bidrar till att höja välfärden.

Men L&F kommer också med kritik gentemot regeringens paket. Den danska lagstiftningen borde i högre grad följa revideringen av EU:s lagstiftning om djurskyddet. Nu riskerar Danmark att tappa konkurrenskraft gentemot andra medlemsländer.

En annan kritikpunkt är de snabbväxande kycklingsraserna. Enligt regeringens förslag borde de fasas ut. L&F anser att produktionen ska vara marknadsdriven. Det vore synd att fasa ut en klimateffektiv produkt som konsumenterna gillar, fastslår Per Olsen.