Opinion

Ledaren: Coronaviruset och primärnäringarna

Coronaviruset (covid-19) sprider sig världen över och inte heller i vårt perifera hörn av Europa är vi skyddade från dess framfart.

Människan reser i dag mer än någonsin tidigare och det innebär att virussjukdomar eller pandemier sprider sig mer och snabbare. I skrivande stund är det onekligen omöjligt att spekulera i exakt hur coronaviruset kommer att påverka vår tillvaro och våra primärnäringar här i Finland.

I världshälsoorganisationen WHO:s rapport från 11.3 bekräftar man att 118 326 personer smittats av viruset och att 4292 dött av det globalt sett. 80 955 av de smittade befinner sig i Kina och 3162 av dödsfallen har skett där. 11.3 slog WHO också fast att det är fråga om en pandemi. I Finland hade man 11.3 på kvällen 63 fall av coronasmitta och samtidigt fick Sverige sitt första dödsfall. Många gör jämförelser med säsongsinfluensor, som också är särskilt drabbande för riskgrupper, men det verkar som att coronaviruset är av en värre sort. Dödligheten är markant högre än vid så kallat A-virus och smittan sprids också snabbare än A-viruset. Mycket pekar dessutom på att de fall som nu upptäcks i Italien är annorlunda till sin uppbyggnad än de fall som förekommer i Kina. Det betyder sannolikt att coronaviruset muterar vilket gör det än svårare att komma åt.

Inom husdjurssektorerna ser man redan problematiska aspekter gällande avbytarservicen och hur den ska kunna fungera i ett skarpt läge. Förutom de rent individuella hälsoaspekterna för avbytarna är förstås det faktum att avbytare rör sig från en gård till en annan bekymrande.

Enligt uppgift till LF har också den redan rätt så lovande exporten av finländskt svinkött till Kina stannat av. Fryscontainrarna går inte längre mellan länderna eftersom flera viktiga stödfunktioner i den kinesiska ändan ligger nere. Dessutom drar förstås inte marknaden där heller alls på samma sätt som innan coronaviruset tog sitt grepp om det vidsträckta och folkrika landet. Rapporter från de senaste dagarna kommer ändå med vissa positiva signaler gällande virusets utveckling i Kina. Finländska bolag till exempel inom köttförädlingsindustrin och skogsindustrin har nu ålagt sina medarbetare med reseförbud, vilket betyder att det exportrelaterade arbetet delvis gått i stå. USA har även förbjudit människotrafik från Schengenländerna till USA i 30 dagars tid. 

En bransch där coronaviruset orsakat betydande ekonomiska konsekvenser är givetvis pälsnäringen. Redan från tidigare var branschen trängd och har de facto befunnit sig i en lågkonjunktur sedan 2014. Här i Norden har man varit tvungen att ställa in Kopenhagen Furs marsauktion i Köpenhamn och Saga Furs har tillsvidare flyttat fram sin marsauktion i Vanda till april. Mycket tyder ändå på att också den ställs in helt och hållet. På auktionerna i Vanda har åtminstone hälften av köparna under de senaste åren varit kineser, men också sydkoreanerna håller på att etablera sig som en allt starkare köpargrupp. Asiaterna reser ändå ingenstans just nu. Skinnhandeln ligger alltså nere till stora delar vilket betyder att det finns mycket skinn i lager. På motsvarande sätt som inom aktiehandeln handlar  mycket om psykologi och vilka signaler man sänder åt olika håll. Bland annat därför är det svårt att sia om framtiden och i vilken riktning skinnpriserna går när det blir möjligt att resa igen.

Nu behövs ekonomiska stödåtgärder till de pälsfarmare och övriga primärproducenter som drabbas av coronaviruset och dess återverkningar. Och vi andra behöver sunt förnuft i kampen mot viruset.