Jordbruk Landsbygdsnäringar

Centralförbundet för Fiskerihushållning: Strömmingsfiskets försäkringsskydd måste återställas

Efter en rekordrik algsommar har det krävts åtgärder för att minska närsalterna i Östersjön. De finska yrkesfiskarna avlägsnar årligen över 600 ton fosfor från Östersjön. Staten försvårar dock utövandet av fiske, då trålredskapens försäkringsskydd togs bort i början av detta år, påpekar Centralförbundet för Fiskerihushållning.

De finska yrkesfiskarna avlägsnar årligen en fjärdedel av Finlands fosforbelastning till Östersjön. Nästan all denna fosfor avlägsnas genom trålfiske av strömming och vassbuk. Att äta fisk från Östersjön är således en miljögärning.

För att ha tillgång till strömming och annan Östersjöfisk behövs fiskare. Staten försvårar dock utövandet av fiske på många sätt. Trålredskapens försäkringsskydd drogs helt bort i början av detta år och statens andelar i ersättningar minskades som en del av regeringen Sipiläs sparåtgärder.

I samband med helhetsförnyandet av fiskeriförsäkringslagen år 2014 avlägsnades helt försäkringsstödet för fiskefartyg över 12 meter. Försäkringsgivarnas åtgärder som förhöjning av försäkringspremier och självriskandelar vid skador räcker inte till för att kompensera den förlorade finansieringen och därmed trygga systemets fortsättning.

Kustfisket har stora problem, och påverkas också av de kraftigt ökade säl- och skarvpopulationerna samt ökade antal vinddagar vilket beror på klimatförändringen. För skador förorsakade av sälar och skarvar kan man få stöd. Men för att få dessa stöd måste fiskaren uppnå en fiskeinkomst på åtminstone 10.000 euro per år.

Fler fiskare blir nu helt utan detta stöd, då de inte längre lyckas nå upp till denna inkomstgräns. Om fiskeriförsäkringsverksamheten läggs ner får fiskarna inte heller längre ersättningar för skador på förstörda fiskeredskap förorsakade av sälar, skarvar eller stormar.

Fiskeriförsäkringsföreningarna kräver att de sparåtgärder som riktats mot fiskeriförsäkringen ska återtas och att trålredskapen igen tas med i försäkringsskyddet. Detta skulle vara en konkret åtgärd av staten till fördel för Östersjön.