Nfu Vice President Tom Bradshaw
Gensaxen kan bli nyttig för det brittiska jordbruket, men tekniken får inte störa handeln med EU, säger NFU:s viceordförande Tom Bradshaw. FOTO: NFU
Jordbruk EU

Britterna vill upphäva
förbudet mot gensaxen

Den brittiska regeringen kommer inom kort att ta ställning till den gröna gentekniken och framför allt gensaxen. Mycket tyder på att regeringen kommer att upphäva det nuvarande förbudet mot gensaxen, till skillnad från EU.

Jordbruksministeriet Defra har nyligen avslutat ett tio veckor långt offentligt samråd, där berörda organisationer har haft möjlighet att yttra sig om den gröna genteknikens fördelar och nackdelar.

Ministeriet har nu börjat granska svaren och väntas leverera ett förslag inom tre månader. Det mesta tyder på att förslaget blir positivt. Forskare och producenter tror att detta skulle ge stora fördelar för det brittiska jordbruket.

Fram till senaste årsskifte var britterna ännu bundna av gällande EU-regler, som jämställer gensaxen med den klassiska genmodifieringen GMO. Efter utträdet från EU kan britterna på egen hand välja sin riktning.

Om Defra öppnar gensaxen, kan de brittiska producenterna snart odla sorter med en högre resistens mot sjukdomar och skadedjur. Då minskar beroendet av växtskyddsmedel, säger Mark Downs, som är VD för organisationen Royal Society of Biology.

NFU efterlyser snabba besked

Det största producentförbundet National Farmers Union (NFU) hoppas på snabba besked. Gensaxen öppnar för precisionsodling, bättre skydd mot skadedjur och växtsjukdomar samt kolneutralitet fram till 2040, framhåller NFU:s viceordförande Tom Bradshaw.

Bradshaw betonar att regleringen ska baseras på robusta forskningsrön. Därmed kan landets forskningsorganisationer utveckla nya produkter och öppna för investeringar i intensivare forskning för den brittiska marknaden.

Samtidigt betonar Bradshaw betydelsen av en fortsatt handel mellan Storbritannien och EU. Den brittiska marknaden ska också framöver vara öppen, fastän britterna skulle välja en annan väg. Alla konsekvenser måste tas upp till debatt.

NFU medger att en balansgång kan bli nödvändig. Regeringen måste noga analysera konsekvenserna och diskutera detaljer med brittiska handelspartner samt alla led inom den inhemska försörjningskedjan.

Glädjeblandad skepsis i Skottland

Den skotska producentordföranden Martin Kennedy uttrycker också sin glädje inför den förestående chansen att få tillgång till ny teknik. Han understryker emellertid att samma regler måste gälla i alla landets regioner.

Olikheter i regleringsprocessen mellan de fyra brittiska regionerna skulle förorsaka problem på den interna marknaden. Visserligen är lagen om UK Internal Market Act redan på plats men det går inte utan samordning, betonar Kennedy.

Enligt Kennedy är det viktigt att Storbritannien kan fortsätta att bedriva handel med EU. Det är skäl att ta det sakta i backarna. Differenser i inställningen till genredigering får inte bli ett hinder för handeln med jordbruksprodukter, varnar den skotska producentbasen.

De brittiska ekojordbrukarna uttrycker oro över planerna i sitt svar till det offentliga samrådet. Organisationen Organic Farmers & Growers (OF&G) befarar att genredigerade grödor kan reagera invasivt och störa balansen i miljön.

Enligt OF&G borde genredigering också framöver regleras på ett sätt som står i linje med EU-domstolens utslag från 2018. I dag talar alla om genredigering men genredigerade grödor är inte per definition fria från genteknik, heter det i utlåtandet.

Organisationen befarar att genredigering kan bli ett hot mot det ekologiska jordbruket och ekologiska produkter på både inhemska och globala marknader. Forskningen kring genredigerade grödor är fortfarande bristfällig, anmärker OG&G.

Läs också: Sundare rostbröd på genredigerat vete