Lekande Barn
Det gäller att försäkra sig om att alla platser på husdjursgårdar är trygga, påpekar Säkerhets- och kemikalieverket. Små barn kan göra sig illa till exempel om de får klättra på en gammal traktor.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Tema

Brister på husdjursgårdarnas lekplatser

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har inspekterat säkerheten på 47 husdjursgårdar. De största behoven av förbättringar gäller planeringen och underhållet av lekplatserna för barn och instruktionerna till kunderna.

Husdjursgårdarna får besök av flera tiotusentals barn och deras föräldrar varje år. Eftersom barn och djur alltid är en oberäknelig kombination måste de som driver en husdjursgård ha kompetens att arbeta med djur. Det framgick att kunnandet hos dem som driver husdjursgårdarna är på en god nivå. Största delen har utbildning i djurrelaterade branscher eller i övrigt lång erfarenhet av arbete med djur.

På de flesta husdjursgårdarna är djuren små tama husdjur. På vart femte ställe fanns också djur som klassificeras som farliga, till exempel vildsvin och strutsar, och de får inte komma i kontakt med kunderna. Djurens inhägnader var i huvudsak i gott skick.

Däremot var instruktionerna till kunderna ställvis bristfälliga. Tukes efterlyste bättre instruktioner särskilt på gårdar där kunderna promenerar runt på egen hand eller där avstånden är stora.

– Vikten av bra instruktioner framhävs särskilt på gårdar där kunden inte hela tiden följs av personal som kan ge råd och instruktioner. Om kunden plötsligt drabbas till exempel av en sjukdomsattack under rundvandringen ska gårdens adressuppgifter vara lätta att hitta så att det är möjligt att tillkalla hjälp. Personalens kontaktinformation är till hjälp för kunderna vid mindre olyckor, säger överinspektör Kielo Kestinmäki.

Lekredskap för privat bruk passar inte husdjursgårdar

Vid inspektionsbesöken framgick det att husdjursgårdar ofta använde lekredskap som endast är avsedda för konsumentanvändning, det vill säga för att användas i privata hem. Redskap för lekplatser på offentliga platser utsätts för hårt slitage och omfattas därför av strängare säkerhetskrav.

Dessutom hade underhållet av lekredskapen ofta försummats så de blev farliga. Många lekredskap var också ohjälpligt alldeles för gamla.

– Det finns många risker. Ett lekredskap kan falla omkull, eller så kan ett barn falla ner från hög höjd eller fastna i redskapet. Det är särskilt farligt om barnet blir hängande från sitt huvud. Om barnen klättrar på högre höjder i redskapen ska lekområdet ha ett underlag av ett stötdämpande material som skyddar barnet om det faller ner. Samma material ska också användas bland annat under gungorna, berättar överinspektör Kielo Kestinmäki.

Det gäller också att försäkra sig om att andra platser för aktiviteter, till exempel badplatser, vattenområden och gamla arbetsmaskiner, är trygga. Små barn kan göra sig illa till exempel om de får klättra på en gammal traktor. Om det finns trampoliner eller hoppborgar på husdjursgården ska övervakning ordnas för dem.

Bristfälligt kunnande om konsumentsäkerhet

Det finns cirka 120 husdjursgårdar av olika typer i Finland. De minsta har några tiotals besökare om året medan besökarmängderna på de största kan uppgå till nästan 100.000 personer.

Konsumentsäkerhetslagen gäller alla husdjursgårdsföretagare. Enligt lagen ska företagaren bland annat upprätta ett säkerhetsdokument, ge kunden tillräckliga säkerhetsinstruktioner och anmäla allvarliga olyckor till Tukes. Vid inspektionsbesöken framgick det att lagens krav var okända på många husdjursgårdar.

Husdjursgårdar har ingen egen takorganisation. Därför varierar verksamhetssätten och hela branschen präglas av kunskapsbrister.

Tjugo procent av gårdarna hade inte upprättat något säkerhetsdokument för sin tjänst. Syftet med dokumentet är att hjälpa husdjursgårdarna att identifiera säkerhetsrisker i verksamheten och att planera åtgärder för att förebygga och förhindra dem. Över hälften av de gårdar som projektet omfattade saknade den bokföring av olycksfall som lagen kräver.

Husdjursgårdsföretagarna förhöll sig med allvar till den respons som de fick och var villiga att utveckla säkerheten på gårdarna tillsammans med myndigheterna.

För att stödja säkerhetsarbetet på husdjursgårdarna har Tukes publicerat råd om säkerheten på husdjursgårdarna, ”Kotieläinpihan turvallisuuspolku” på finska. På hösten ordnas dessutom några regionala utbildningar för gårdarna.

Den intensifierade övervakningen gjordes i år och i fjol. Husdjursgårdarna har sluppit allvarliga olyckor nästan helt under de senaste åren.