Boosti
Yaras utvecklingschef Katja Alhonoja presenterar Yaras provrutor.
Jordbruk SLC

BOOSTI-träff och bastukväll för unga hos Yara

Senaste fredag ordnade BOOSTI-projektet bastukväll på Yaras försöksgård Kotkaniemi i Vichtis. Tio unga lantbrukare från BOOSTI-området besökte Kotkaniemis försöksstation och fick ta del av fältrundan samt bastu och middag i Yaras nyrenoverade bastuutrymmen efteråt.

Besöket inleddes med fältrunda och presentation av Yaras gödslingsförsök med bl.a. kväve, fosfor och svavel. På Kotkaniemi utförs både långvariga och kortvariga fältförsök för att utreda gödslingens inverkan på växternas tillväxt och skördebildning. Även odlingsmarkens struktur och bördighet samt inverkan av olika bearbetningsmetoder beaktas under försöken.

Den torra sommaren har varit besvärlig, men i alla fall har den haft den fördelen, att man nu har försöksresultat på gödslingens effekt i extremt torra förhållanden.

– Av årets försök kan man konstatera att grödornas näringsupptagning har varit dålig på grund av bristen på vatten och att en hel del kväve finns ännu oanvänd kvar i marken, berättade Yaras utvecklingschef Katja Alhonoja

Under besöket på fosforförsöksfälten fick vi höra om vikten av lättupplöslig fosfor i början av växtperioden. Alhonoja demonstrerade hur fosforn beter sig i marken och hur tillräcklig fosfortillförsel påverkar spannmålet speciellt i bestockningsskedet.

Genom de långvariga fosforförsöken strävar man även efter att ge bevis för behovet av tillräcklig fosforgödsling för att bibehålla ordentliga skördar.

Yara utför även växtskydds- och sortförsök i samarbete med naturresursinstitutet LUKE och Helsingfors universitet.