6887856229 609C97472E O
Patent på växter är en åtråvärd ensamrätt, eftersom patentinnehavaren kan bestämma vem som får odla ifrågavarande sort och förädla den vidare. Det handlar om stora pengar. FOTO: Chiot's Run
Jordbruk Skogsbruk EU Marknad

Begränsningarna skärps
för patent på växter och djur

Europeiska patent på konventionellt förädlade eller förändrade växter och djur är inte längre tillåtna. Det har Europeiska Patentverkets stora besvärskammare nyligen fastställt. Kammaren är den högsta besvärsinstansen för europeiska patent.

Kammaren fastställde förra veckan att växter och djur ur konventionell odling och uppfödning inte längre kan skyddas med patent. Ett undantag är patentansökningar som har lämnats in före den första juli 2017.

Biopatent på konventionellt förädlade växtsorter har diskuterats hit och tid i många år. I Europa råder en bred enighet om att växter inte ska vara patenterbara men lagen är inte entydig.

EU:s medlemsländer och parlamentet har länge krävt ett förbud mot så kallade biopatent. Kritiken mot det europeiska patentverket EPO har varit häftig efter de så kallade broccoli- och tomatpatenten för fyra år sedan.

Då ändrade EPO sina principer på ett sätt som befarades öppna vägen för patent på konventionellt korsade växter. EPO:s utvidgade besvärskammare fastslog då att en broccoli- och en tomatsort med hälsofrämjande egenskaper kan patentskyddas.

Exklusiv rätt till växter och frön

Detta gäller också produkter – växter, utsäde, egenskaper och gener – som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt. Som en motreaktion antog EU-parlamentet en resolution med krav på en tydligare patenträtt för växter.

I ett meddelande från november 2016 underströk EU-kommissionen att den aldrig har haft för avsikt att tillåta patent på naturliga egenskaper som införs i växter genom biologiska förfaringssätt som forskning och urval.

Alla medlemsländer stödde kommissionens tolkning. Styrelsen för Europeiska patentverket lovade att ändra sin inställning till förfarandet. Patent ska inte beviljas för växtprodukter som till väsentliga delar baserar sig på biologisk förädling.

EPO:s tekniska överklagandenämnd avslog mot förmodan beslutet i november 2018. Enligt nämnden har den europeiska patentkonventionen företräde framom EPO:s bestämmelser. Patent kunde också i fortsättningen beviljas på växter.

Det europeiska patentverket har för egen del efterlyst definitiv klarhet av EPO:s stora besvärskammare. EU-parlamentet har utövat hård press på både EU-kommissionen och patentverket för en vettig lösning. Nu har den sega frågan alltså slutgiltigt avgjorts.

Patent på växter är en åtråvärd ensamrätt, eftersom patentinnehavaren kan bestämma vem som får odla ifrågavarande sort och förädla den vidare. Växtpatent är också en principiellt viktig fråga för branschens företag. Det handlar också om stora pengar.

I grunden dras gränsen för patent mellan uppfinning och upptäckt. En uppfinning går att patentera men inte en upptäckt. För patentering räcker det inte att upptäcka en tomatsort. Det gäller att definiera nyttan av ifrågavarande sort.

Växtpatentens kritiker anser att patentskyddet för växter är för snävt tilltaget. I praktiken har det visat sig att bara stora koncerner har råd att söka patent på en viss egenskap som har utvecklats inom företaget. Företaget har då rätt att söka patent på denna egenskap.

Snävare gränser

Nu går den stora besvärskammaren in för snävare gränser. Patent får inte beviljas för växter som har förädlats med konventionella metoder. Biologiska förädlingstekniker med korsning och urval ska inte vara patenterbara.

Enligt det europeiska patentverkets uppskattningar har patent sökts för ett 80-tal växter som förädlas med konventionella metoder. Patent på djur är däremot inget större tema. Konventionellt avlade djur har inte patenterats.

Gentekniskt förändrade växter får också i fortsättningen patenteras. De biologiska patentens motståndare kräver ett stopp men den tekniska metoderna kan skyddas med patent. Detta gäller också organismer som har utvecklas med gensaxen.

De tyska växtförädlarnas organisation BDP välkomnar patenteringsförbudet för konventionella sorter. Förädlarna framhåller att sortförädlingen bygger på kombinationer av växternas bästa egenskaper för att ta fram nya och innovativa sorter.

För ändamålet måste förädlaren tryggas tillgången till ett brett genetiskt mångfald som bygger på tidigare förädlingsarbete. Sortskyddet gör det möjligt för branschens företag att vidareförädla konkurrenternas sorter för att introducera nya sorter på marknaden.

Förädlarna beklagar att patentfriheten inte gäller växter som har patenterats före juli 2017. Denna begränsning kommer också framöver att begränsa förädlingsarbetet.