Livet på landet

Begränsad jakt på brunand, småskrake och alfågel

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat förordningar om begränsad jakt på brunand, småskrake och alfågel. Småskrake och alfågel får inte alls jagas under tre års tid. Förbudet rör också alfåglar som jagas i inlandet. I havsområdet gäller jägarspecifika fångstkvoter som ger rätt att skjuta högst fem alfåglar per dygn.

Detta system tillämpas nu för första gången. Enligt jaktlagen som ändrades i fjol kan man begränsa jakten genom ministeriets förordning i stället för att förbjuda den helt och hållet.

Målet med beslutet som gäller alfåglar är att minska fångsten avsevärt, men ändå ge en begränsad möjlighet till jakt i skärgården och samtidigt också till övrig viltvård som gagnar havsfåglar.

Under de senaste decennierna har många värdefulla fågelvatten växt igen och fågelfaunan har utarmats. Begränsad jakt är ett av sätten att förebygga viltfågelstammarnas tillbakagång.

Ett långsiktigare sätt är att man sköter och restaurerar våtmarker som fåglarna använder som vilo- och häckningsplatser. Samtidigt förbättrar man också livsmiljöerna för skyddade och övriga våtmarksfåglar.

– Vi har redan flera goda exempel på lyckade våtmarksprojekt, men det finns ett klart behov av mer omfattande förvaltnings- och skyddsåtgärder. Detta lyckas bäst i samarbete med markägare och jägare, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet meddelade i juni att de inom kort börjar bereda ett projekt kring detta tillsammans med andra aktörer.

Enligt de ändringar om gjordes i jaktförordningen i maj ska jägare från och med jaktår 2020 rapportera till Finlands viltcentral om fångster av vattenfåglar som minskar i antal.