Jordbruk Marknad

Bästa resultatet
på fem år för HKScan

HKScans nettoresultat för 2020 var positivt för första gången sedan 2015, meddelar koncernens VD Tero Hemmilä i ett pressmeddelande. HKScan presenterade sitt bokslut förra veckan.

HKScans omsättning steg med 2,1 procent till 1.781,0 (1.744,4) miljoner euro. Rörelseresultatet steg med 44,5 miljoner jämfört med året innan till 21,3 (-23,2) miljoner euro.

– På två år har HKScan gått från en allvarlig ekonomisk situation till att vara ett lönsamt företag, sade Hemmilä.

Turnaround-programmet som lanserades i början av 2019 för att lösa koncernens djupa ekonomiska och operativa kris har genomförts enligt planerna under 2020.

Coronapandemin gjorde att rörelseresultatet ökade långsammare än väntat, och främst påverkades resultatet på den inhemska marknaden. Försäljningen steg inom dagligvaruhandeln, men food service-försäljningen led.

– Som helhet var 2020 ett exceptionellt krävande år när vi beaktar den allvarliga och fortsatta pandemin och de djursjukdomar som upptäcktes i Europa, sade Hemmilä. I Tyskland påträffades afrikansk svinpest i september och i Danmark fågelinfluensa i slutet av året.

Ändå förbättrade HKScan sitt resultat på alla marknadsområden förutom i de baltiska länderna. Också exporten av svinkött till Kina ökade.

– Den kinesiska exporten fungerar som en viktig kanal för att balansera den inhemska marknaden, även om exportens direkta inverkan på resultatet ännu är liten, sade Hemmilä. I Kina beräknas efterfrågan fortsätta vara stark trots att Kinas egen svinproduktion har trappats upp.

Hemmilä såg också att det finns ett intresse för andra sorters kött på den kinesiska marknaden.

– Vi kommer att fortsätta vårt täta samarbete med de finländska myndigheterna för att få exporttillstånd för fjäderfäkött och andra köttprodukter, sade Hemmilä.

HKScans styrelse kommer att föreslå för årsstämman att bolaget inte betalar ut dividend för 2020.