Korn B
Tema

Åtta nya flerradiga kornsorter
och fyra nya maltkornsorter

År 2022 fortsatte odlingsarealen för foder- och maltkorn att minska, nu med 20.000 hektar till ungefär 428.000 hektar.

De tre mest odlade sorterna var samma som året innan. Tvåradiga sorten Arild var den mest odlade med elva procent kornarealen. De flerradiga sorterna Vertti och Brage odlades nu på tio respektive sju procent av arealen. Följande i odlingspopularitet var RGT Planet, Alvari och Toria.

Populärast bland maltkornen är fortfarande tvåradiga RGT Planet med 47 procents andel. Vanille ökade sin andel till knappt tio procent och kom tvåa före Harbinger och Propino.

Sortförteckningen utökades med rätt många nya sorter, då växtsortsnämnden i februari godkände åtta flerradiga och fyra maltkornssorter. Utsäde finns dock inte ännu att få för inkommande säsong för merparten av de nya sorterna.

De nya godkända sorterna i tidighetsordning är flerradiga Iina, Bertta, Loisto, Roima, Aava, Kerttu och Maria samt de tvåradiga sorterna Ruth, Amy, Sting och Amidala. De nya sorternas egenskaper har under processen för godkännande jämförts med flerradiga Kaarle och tvåradiga Trekker.

Här följer en beskrivning av de nya sorterna i sortförteckningen, samt av de sorter i praktisk odling för vilka noteras resultat i de officiella sortförsöken 2015-2022. Sorterna anges i tidighetsordning.

De flerradiga sorterna

Lene (Sejet, Danmark 2022) är en tidig sort i en klass för sig. Strået är mycket styvt. Proteinhalten och proteinskörden är högre än för mätarsorten. Kärnan är liten. Avkastningen är i nivå med Aukustis. Motståndskraften mot mjöldagg och kornets bladfläcksjuka är under genomsnittet, medan dess motståndskraft mot sköldfläcksjuka är något över genomsnittet. Lene representeras av Tilasiemen.

Vertti (Boreal 2015) är en av de mest odlade idag. Den är en kortvuxen sort med mycket god stråstyrka. Kärnan är stor för en tidig sort. Proteinhalten är hög. Mycket god resistens mot kornets bladfläcksjuka, men känslig för sköldfläcksjuka. Mjöldagg kan förekomma.

Iina (Boreal 2023). För att vara en tidig flerradig sort är dess avkastning mycket hög. Den är därför en klar förbättring i sorturvalet. Strået är ganska långt men stråstyrkan är rätt god. För att vara flerradig har den en stor andel stora kärnor. Hektolitervikten är också på en god nivå. Sorten är resistent mot mjöldagg. Mot bladfläcksjukdomar är resistensen god, lika god eller bättre än hos mätarsorterna.

Bertta (Boreal 2023) är en tidig flerradig sort vars avkastning är mycket hög i förhållande till växttiden. Strået är långt men stråstyrkan mycket god. Hektolitervikten är hög och proteinskörden stor. Sortens resistens mot mjöldagg är något under genomsnittet. Resistensen mot bladfläcksjukdomar är god, på samma nivå som mätarsorterna eller bättre.

Mainio (Plantanova 2019) har en god avkastning med beaktande av den korta växttiden. Den är mer liggsädsbenägen än genomsnittet. Kvaliteten är god. Mjöldaggsresistensen är god. I sjukdomsbekämpningen bör noteras en känslighet för kornets bladfläcksjuka. Resistensen mot kornets sköldfläcksjuka är en aning bättre än genomsnittet.

Onerva (Boreal 2020) är drygt fem dagar tidigare än Kaarle, men når upp till samma avkastningsnivå. Tusenkornsvikten är hög. Strået är kort. Bildar liggsäd i samma mån som Kaarle. Motståndskraften mot mjöldagg är litet under genomsnittet. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka är medelmåttig. Också motståndskraften mot sköldfläcksjuka är medelmåttig eller i samma klass som hos Aukusti men svagare än hos Kaarle. Dess motståndskraft mot stråbas- och bladfläcksjuka är över genomsnittet.

Aukusti (Boreal 2010) är den andra mätarsorten bland de flerradiga sorterna. Den hör till våra äldre foderkornsorter. Både skördemängden och dess kvalitet har varit konkurrenskraftiga, men i tävlan med dagens nya sorter klarar den sig mindre bra. Kornets bladfläcksjuka och mjöldagg förekommer i någon mån.

Hermanni (Boreal 2019) har en god avkastning liksom alla nya sorter. Strået är mycket styvt. Kvaliteten är en av de bästa bland de tidiga sorterna. Stora kärnors andel i skörden är stor. Resistensen mot kornets bladfläcksjuka är god. I bekämpningen bör känsligheten för kornets sköldfläcksjuka noteras. Mjöldagg kan också förekomma.

NOS Valda (Nordic Seed, Danmark 2022) är en rätt tidig sort, fem dagar tidigare än Kaarle men med lika god avkastningsförmåga som denna. Strået är mycket styvt. Kvaliteten är god, i synnerhet resultaten för hektolitervikt, proteinhalt och -skörd. Resistensen mot kornets bladfläcksjuka är något under genomsnittet, men resistensen mot kornets sköldfläcksjuka är något över genomsnittet. Sorten representeras av Hankkija.

Vinha (Nordic Seed, Danmark 2023) är två dagar senare än Aukusti. Dess avkastning är högre än andra tidiga sorters i sortförteckningen. Strået är långt men mycket styvt. Ingen liggsäd har noterats i försöken. Kvaliteten är god. Dess motståndskraft mot mjöldagg är något under genomsnittet. Mot bladfläcksjukdomar är resistensen god. Den är lika god eller bättre än för mätarsorterna. Sorten representeras av Hankkija.

Brage (Graminor, Norge 2010) är en av de mest odlade foderkornsorterna. Avkastningen har varit på god nivå, men i jämförelse med alla sorter kan den inte längre hävda sig mot de nya sorterna i fråga om skördepotential. Liggsäd förekommer i någon mån. Hektolitervikten är hög men kärnan är liten. Dess resistens mot kornets sköldfläcksjuka är bättre än hos Aukusti och Kaarle, men mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är resistensen sämre. Den representeras av Lantmännen Agro.

Loisto (Plantanova 2023) är drygt två dagar tidigare än Kaarle och har en högre skördepotential än denna. Strået är rätt kort och synnerligen styvt. Ingen liggsäd har noterats i försöken. Kvaliteten är god. Mjöldaggsresistensen är mycket god. Också resistensen mot bladfläcksjukdomar är god, på samma nivå som mätarsorternas eller bättre.

Huima (Plantanova 2021) är drygt två dagar tidigare än mätarsorten Kaarle, men har lika hög avkastning. Strået är mycket styvt. Kvalitetsegenskaperna är mycket goda, i klass med Kaarle. Motståndskraften mot mjöldagg är god. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka är en aning under genomsnittet. Resistensen mot kornets sköldfläcksjuka är något över genomsnittet. Dess motståndskraft mot kornets stråbas- och bladfläcksjuka är genomsnittlig.

Armas (Plantanova 2018) är tre dagar senare än Aukusti, men lika avkastningsrik. Stråstyrkan är i klass med Aukusti. Kvaliteten är mycket god och proteinskörden är stor. Resistensen mot mjöldagg är bättre än hos Aukusti. I övrigt är resistensen mot växtsjukdomar medelgod, på samma nivå eller något bättre än Aukustis.

Birk (Graminor, Norge 2019) är en flerradig sort med medellång växttid. Skördepotentialen är på samma nivå som för sorterna med samma växttid. Kvaliteten är utomordentlig, kärnan är mycket stor. Resistensen mot bladfläckssjukdomar är medelmåttig. Sorten representeras av Lantmännen Agro.

Tuomas (Boreal 2021) ger högre skörd än Kaarle men är en dag tidigare. Stråstyrkan har inte kunnat fastslås då liggsäd noterats endast i ett försök. Tack vare sin höga kvalitet är den ett utmärkt tillskott i sorturvalet. Dess motståndskraft mot mjöldagg är något under genomsnittet. Resistensen mot kornets bladfläcksjuka är medelmåttig. Motståndskraften mot kornets sköldfläcksjuka är däremot något över genomsnittet. Dess resistens mot kornets stråbas- och bladfläcksjuka är likvärdig med Aukustis och Kaarles.

Santeri (Boreal 2021) är jämbördig med Kaarle i fråga om avkastning. Stråstyrkan har inte kunnat fastslås då liggsäd noterats endast i ett försök. Kvalitetsegenskaperna for Santeri är goda och medför en förbättring i sorturvalet. Hektolitervikten är hög liksom för alla nya flerradiga sorter, betydligt högre än hos Kaarle. Helkornsprocenten är mycket hög för en flerradig sort. Dess resistens mot mjöldagg är genomsnittlig. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjukdomar är god, på samma nivå som mätarsorterna eller bättre. 

Uljas (Plantanova 2018)  har en mycket god stråstyrka. Kärnorna är mycket stora och hektolitervikten är hög. Bättre motståndskraft mot mjöldagg än Aukusti. I övrigt är motståndskraften medelgod, på samma  nivå som Aukusti eller något bättre.

NOS Keira (Nordic Seed, Danmark 2022) är vad gäller växttid och avkastning på samma nivå som Kaarle. Stråstyrkan är mycket god. Kärnan är stor för en flerradig sort, och andelen stora kärnor är därför också hög. Hög proteinhalt  och proteinskörd. Resistent mot mjöldagg. Resistensen mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är något under genomsnittet men resistensen mot fläcktypen är något över genomsnittet. Också resistensen mot kornets sköldfläcksjuka är något över medelnivån. Sorten representeras av Hankkija.

Jalo (Plantanova 2020) är en flerradig sort med samma växttid och avkastningspotential som Kaarle. Bildar också lika mycket liggsäd som Kaarle. Den har klarat sig bra i synnerhet på odlingszon III. Resistensen mot mjöldagg är medelmåttig, liksom hos Kaarle. Resistensen mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är god liksom hos Kaarle. Resistensen mot fläcktypen av kornets bladfläcksjuka är medelmåttig eller också på samma nivå som hos Kaarle. Resistensen mot sköldfläcksjuka är liksom hos Kaarle något bättre än genomsnittet.

Sverre (Graminor, Norge 2022) är en rätt ny sort med lika lång växttid som Kaarle och lika hög avkastning. Strået är mycket styvt. Hektolitervikten är god. Kärnan är något mindre än Kaarles, men helkornsprocenten är hög. Resistensen mot sjukdomar är på hög nivå. Fullt resistent mot mjöldagg. Mot bladfläcksjuka är resistensen god, mot sköldfläcksjuka medelmåttig. Sorten representeras av Lantmännen Agro.

Roima (Plantanova 2023) har lika lång växttid som Kaarle men skördepotentialen är bättre. Strået är mycket kort och styvt. Ingen liggsäd har noterats i försöksodlingen. Proteinhalten är något lägre än hos Kaarle. Kvaliteten är i övrigt god. Mjöldaggsresistensen är medelmåttig. Mot bladfläcksjukdomar är resistensen god. Den är på samma nivå eller bättre än mätarsorterna.

Alvari (Boreal 2015) är en sort med mycket stor kärna och hög skördepotential. Stråstyrkan är god. Alvari har synnerligen god resistens mot sköldfläcksjuka. Resistensen både mot mjöldagg och kornets bladfläcksjuka är också god.

Kerttu (Boreal 2023) har en lika lång växttid som Kaarle men dess skördepotential är betydligt bättre. Strået är mycket styvt. Kvalitetsegenskaperna i klass med Kaarle. Resistensen mot mjöldagg är medelmåttig. Resistensen mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är mycket god, bättre än hos bägge mätarsorterna. Mot andra bladfläcksjukdomar är resistensen god. På samma nivå som mätarsorterna eller bättre.

Kaarle (Boreal 2014) är en sort med mycket högavkastning och verkar som mätarsort i försöken. Den höga skördepotentialen har visat sig i synnerhet på odlingszon III. En av de bästa gällande stråstyrkan. Kvalitetsegenskaperna är mycket goda. Resistensen både mot nättypen av kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är synnerligen god.

Aava (Plantanova 2023)  har en ungefär lika lång växttid som Kaarle men en klart högre skördepotential än denna. Andelen liggsäd har varit låg i försöken. Hektolitervikten är klart högre än hos Kaarle. Både proteinhalten och proteinskörden är hög. Den är resistent mot mjöldagg. Mot bladfläcksjukdomar är resistensen god. På samma nivå eller högre än för mätarsorterna.

Maria (Plantanova 2023) innebär liksom Aava en förbättring i fråga om hektaravkastning gentemot Kaarle. Dess kärnor är större och hektolitervikten högre än Kaarles. Strået är styvt. Resistensen mot mjöldagg är medelmåttig. Mot bladfläcksjukdomar är resistensen god, på samma nivå eller bättre än hos mätarsorterna.

Annastina (Plantanova 2020) är en sen sort med hög skördepotential. Stråstyrkan har inte kunnat fastställas då ingen liggsäd noterats. Kvalitetsegenskaperna är goda. Proteinhalten är god med beaktande av sortens höga skördenivå. Motståndskraftig mot mjöldagg är mycket god. Resistensen mot andra växtsjukdomar är god. Den är lika god eller bättre än för mätarsorterna Aukusti och Kaarle.

Turkka (Boreal 2018) har liksom Kaarle visat en hög avkastning. Strået är mycket styvt. Kvalitetsegenskaperna lika goda som hos de bästa flerradiga sorterna. Resistensen mot mjöldagg något bättre än hos Aukusti. I övrigt är resistensen mot växtsjukdomar medelgod, på samma nivå som hos Aukusti eller något bättre.

Rödhette (Graminor, Norge 2020) är en sort med lika god avkastningsförmåga och lika lång växttid som Kaarle. Stråstyrkan har inte kunnat mätas då ingen liggsäd noterats. Resistensen mot mjöldagg är riktigt god. Resistensen mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är god men resistensen mot fläcktypen av kornets bladfläcksjuka är något under genomsnittet. Resistensen mot kornets sköldfläcksjuka är medelmåttig eller något svagare än Kaarles. Också resistensen mot kornets stråbas- och bladfläcksjuka är något under genomsnittet, eller svagare än hos Kaarle. Sorten representeras i Finland av Hankkija.

Sylvester (Boreal 2020) är en flerradig sort med samma växttid som Kaarle men med en högre avkastningspotential än denna. Stråstyrkan är på samma höga nivå. Motståndskraften mot mjöldagg är något under genomsnittet eller på samma nivå som Aukustis. Resistensen mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är god och resistensen mot fläcktypen av kornets bladfläcksjuka är medelmåttig eller på samma nivå som hos Kaarle. Resistensen mot sköldfläcksjuka är något över genomsnittet. Resistensen mot kornets stråbas- och bladfläcksjuka är god.

Bredo (Graminor, Norge 2019) är en sort med toppavkastning. Stråstyrkan är mycket god med beaktande av att sorten är sen. Ingen liggsäd har noterats i sortförsöken. Hektolitervikten är hög. Kärnan är mindre än hos andra sena flerradiga sorter. Sorten representeras av Lantmännen Agro.

Silo (Plantanova 2022) hör till de senaste flerradiga kornsorterna, något högre avkastning än Kaarle. Strået är det längsta i sorturvalet, vilket höjer risken för liggsäd. Stråstyrkan fyller inte kriterierna men andelen liggsäd är dock på en måttlig nivå. Kärnan är mindre än Kaarles, men hektolitervikten är högre och proteinskörden större än Kaarles. Motståndskraften mot mjöldagg är medelmåttig. Den är bättre än hos Aukusti och på samma nivå som Kaarles. God härdighet mot kornets sköldfläcksjuka. Motståndskraften mot övriga växtsjukdomar är medelmåttig, antingen lika bra eller något sämre än hos mätarsorterna.

Ragna (Graminor, Norge 2012) är en fodersort av äldre årgång. Skördepotentialen är klart lägre än hos de nyare sorterna. Strået är mycket styvt. Hektolitervikten är hög. Den är känslig för angrepp av sköldfläcksjuka och nättypen av kornets bladfläcksjuka. Den representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Eversti (Boreal 2017) hör till de flerradiga sorter som avkastar allra bäst. Den är mycket stråstyv även om strået är ganska långt. Kärnan är stor och kvaliteten god. Motståndskraften mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är mycket god.

Hillevi (Boreal 2022) är nu den allra senaste av de flerradiga kornsorterna. Den har en klart högre avkastning än Kaarle. Stråstyrkan är mycket god även om strået är långt. Kvalitetsegenskaperna är på samma nivå som hos Kaarle, proteinhalten dock ganska låg då skördepotentialen är mycket hög. Tål mjöldagg bra. Motståndskraften mot sköldfläcksjuka är något över genomsnittet, eller på samma nivå som mätarsorternas. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka och stråbas- och bladfläcksjuka är på samma nivå som hos Aukusti.

Flerradiga korn, officiella sortförsöken 2015-2022.

De tvåradiga kornsorterna

Arild (Lantmännen, Sverige 2016) är en tidig tvåradig sort som avkastar mycket bra, i relation till sin växttid. Tidigheten gör att den blir en allt odlingssäkrare sort ju högre norrut den odlas. Arild är de facto i dag den mest odlade. Strået är det längsta av alla tvåradiga sorter men tillräckligt styvt. Kvalitetsegenskaperna är utomordentliga. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka är god och mot sköldfläcksjuka medelmåttig. Den representeras av Lantmännen Agro.

Maire (Boreal 2021) är en av de högst avkastande bland de tidiga tvåradiga sorterna. Den är fyra dagar tidigare än mätarsorten Trekker, men dess avkastning är betydligt högre. Proteinhalten är lägre än hos Trekker. Kärnan är stor. Den är resistent mot mjöldagg. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka är god, på samma nivå som Trekker men bättre än mätarsorten RGT Planet. Resistensen mot sköldfläcksjuka är på genomsnittlig nivå, den är på samma nivå som Trekkers men svagare än RGT Planets.

Repekka (Boreal 2016) är en synnerligen stråstyv och odlingssäker sort. Avkastningsförmågan är lägre än för nyare sorter, men den har förädlats till specialmaltsort. Hektolitervikten är över genomsnittet. Motståndskraften både mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är god.  Förekomsten av bas- och bladfläcksjuka  bör kontrolleras.

Luhkas (RAGT, Frankrike 2015) är en avkastningsrik och stråstyv sort. Utmärkta kvalitetsegenskaper. Kärnan är stor. Medelgod resistens mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka. Sorten representeras i Finland av Tilasiemen.

Nousu (Nordic Seed, Danmark 2018) är tre dagar tidigare än mätarsorten Trekker, och har en nästan lika god avkastningsförmåga. Kvalitetsegenskaperna goda. Den är motståndskraftig mot mjöldagg. Resistensen mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är något svagare än Trekkers, men resistensen mot sköldfläcksjuka är bättre än Trekkers. I övrigt är resistensen mot växtsjukdomar på samma nivå som mätarsortens. Representeras i Finland av Hankkija.

Conan (Hodowla Roslin Strzelce, Polen 2022) är en medelsen sort, tidigare än Trekker, men uppvisar trots det en högre skörd än denna. I synnerhet i södra Finland är avkastningen hög. En av de längsta tvåradiga sorterna, men med god stråstyrka. Högre hektolitervikt och proteinskörd än Trekker. Resistent mot mjöldagg. God resistens mot kornets bladfläcksjuka, medelmåttig resistens mot sköldfläcksjuka och kornets stråbas- och bladfläcksjuka. Sorten representeras av Plantanova.

Fandaga (Noordsat, Tyskland 2019) har en bättre avkastningsförmåga än Trekker. Växttiden är medellång bland de tvåradiga sorterna. Strået är styvt. Kvaliteten är god. Kärnan är mycket stor och proteinhalten låg. Sorten representeras i Finland av Plantanova.

Focus (Secobra Researches, Frankrike 2020) har en högre avkastning än Trekker, en av de högsta bland sorter med samma växttid. Stråstyrkan har inte kunnat trovärdigt fastslås då ingen liggsäd noterats i försöken. Den har en högre hektolitervikt än Trekker. Proteinskörden är stor. Resistent mot mjöldagg. Motståndskraften mot övriga växtsjukdomar är god, minst lika god som mätarsorternas. Sorten representeras av Lantmännen Agro.

Feedway (Nordic Seed, Danmark 2019) har en avkastningspotential som innebär en förbättring gentemot andra sorter med samma växttid. Strået är kort och styvt. Kärnan är inte alltför stor och proteinhalten är lägre än hos andra tidiga tvåradiga sorter. Resistensen mot växtsjukdomar är lika god eller bättre än mätarsorternas. Sorten representeras av Hankkija.

Ruth (Noordsaat, Tyskland 2023) har lika lång växttid som Trekker, men skördepotentialen är aningen bättre. Strået är litet längre än Trekkers men liggsädsbenägenheten är mindre. Hektolitervikten är hög och andelen stora kärnor är stor. Resistent mot mjöldagg. Mot växtsjukdomar är motståndskraften medelmåttig eller en aning bättre än för mätarsorterna. Sorten representeras av Lantmännen Agro.

Vanille (Saatzucht Josef Breun, Tyskland 2017) är en maltkornssort med en mycket stor kärna och god avkastning i klass med Trekker. Stråstyrkan är mycket god.  Motståndskraften mot nättypen av bladfläcksjuka är synnerligen god. Sorten representeras i Finland av S.G.Nieminen.

Trekker (Boreal 2013) lämpar sig för maltproduktion. Den används nu som mätarsort i de officiella sortförsöken. Skördenivån är mycket hög men något lägre än hos  nyhetssorterna med toppavkastning. Hektolitervikten och tusenkornsvikten är höga. Proteinhalten är på medelnivå. Den är resistent mot mjöldagg. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka är god. Motståndskraften mot sköldfläcksjuka är medelmåttig.

RGT Planet (RAGT, Frankrike 2016) är den mest odlade maltkornssorten. Den är också en mätarsort i försöken. På odlingszon III har den klarat sig bättre än Trekker. Proteinhalten är låg. Motståndskraften mot kornets sköldfläcksjuka är god. Motståndskraften mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är medelmåttig, men angrepp av fläcktypen av kornets bladfläcksjuka bör man vara beredd på. Sorten representeras i Finland av Tilasiemen.

Eastway (Nordic Seed, Danmark 2019) har en avkastning som hör till de bästa bland våra kornsorter. Odlingssäker sort med styvt strå. Kärnan är stor och proteinhalten låg. Resistensen mot sköldfläcksjuka och kornets bladfläcksjuka är minst lika god som hos mätarsorten Trekker. Sorten representeras i Finland av Hankkija.

Amy (Saatzucht Josef Breun, Tyskland 2023) har lika lång växttid som Trekker, men skördenivån är högre. Strået är litet längre men andelen liggsäd är lägre. Hektolitervikten är hög och andelen stora kärnor är stor. Resistent mot mjöldagg. Motståndskraften mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är medelmåttig men något lägre mot fläcktypen av kornets bladfläcksjuka. Resistent mot sköldfläcksjuka. Mot kornets stråbas- och bladfläcksjuka är resistensen medelmåttig. Den representeras av Lantmännen Agro.

Uta (Nordsaat, Tyskland 2016) har en avkastning i nivå med Trekker. Den är synnerligen stråstyv och har en stor kärna. Motståndskraften mot nättypen av kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är medelgod. Ingen speciell känslighet för fläcktypen av kornets bladfläcksjuka. Angrepp av kornets bas- och bladfläcksjuka kan förekomma. Sorten representeras av Plantanova.

Harbinger (Boreal 2009) har en hög avkastning som dock är lägre för nyare tvåradiga sorter. Harbinger är ett maltkorn. Kärnan är mindre än hos andra sena sorter men hektolitervikten är hög. God resistens mot växtsjukdomar.

Sting (Nordsaat, Tyskland 2023) är en aning senare än Trekker men skördepotentialen är klart högre. Strået är kort liksom hos Trekker men andelen liggsäd är lägre. Kärnan är mycket stor och kvaliteten också i övrigt hög. Resistent mot mjöldagg. Mot bladfläcksjukdomar är motståndskraften medelmåttig eller något över genomsnittet. Sorten representeras av Plantanova.

Brienne (Boreal 2021) är en dag senare än Trekker. Dess skördenivå har i försöken visat sig klart överstiga Trekkers. Dess proteinhalt är lägre men kvalitetsegenskaperna i övrigt i samma klass som Trekkers. Resistent mot mjöldagg. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka är god, på samma nivå som Trekkers men bättre än RGT Planets. Dess motståndskraft mot sköldfläcksjuka och kornets stråbas- och bladfläcksjuka är på samma nivå som Trekkers.

Avalon (Saatzucht Josef Breun, Tyskland 2016) är en sort med lika god avkastningsförmåga som Trekker. Stråstyrkan är väldigt god och kvalitetsegenskaperna goda. I synnerhet kärnan är stor. Motståndskraften mot nättypen av kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är medelmåttig. Mot stråbas- och bladfläcksjuka är resistensen bättre än genomsnittet. Sorten representeras i Finland av S.G. Nieminen.

NFC Tipple (Syngenta, England 2008) är en stråstyv maltkornssort. Avkastningsförmågan ligger dock klart under de nyare sorternas. Tusenkornsvikten är hög och proteinhalten låg. Den är inte känslig för någon speciell växtsjukdom. Representeras i Finland av Syngenta.

KWS Fantex (KWS Lochow GmbH, Tyskland 2017) är lika sen som Trekker men har en betydligt högre avkastning. Stråstyrkan är god. Proteinhalten är låg. Motståndskraften mot sköldfläcksjuka har i fältförsöken varit mycket god. Sorten representeras i Finland av Tilasiemen.

Skyway (Nordic Seed, Danmark 2021) hör till de nya sorter som har en klart högre avkastning än Trekker. Kärnans proteinhalt är lägre men kvaliteten är i övrigt på samma nivå. Den är resistent mot mjöldagg. Dess motståndskraft mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är medelmåttig eller sämre än Trekkers men bättre än hos  RGT Planet. Motståndskraften mot kornets sköldfläcksjuka är riktigt god. Sorten representeras i Finland av Hankkija.

Wish (Sejet Plant Breeding, Danmark 2021) är en dag senare än Trekker och har en klart högre skördenivå. Proteinhalten är lägre än i Trekker. Kärnan är stor och helkornsprocenten är hög. Sorten är resistent mot mjöldagg. Dess motståndskraft mot kornets bladfläcksjuka är på samma nivå som hos Trekker. Motståndskraften mot kornets sköldfläcksjuka är riktigt god. Sorten representeras i Finland av Boreal Växtförädling.

Crescendo (Secobra Researches, Frankrike 2016) är en sen och högavkastande sort. Strået är rätt långt. Stråstyrkan är på medelnivå eller strax under. Kvaliteten är medelmåttig. Hektolitervikten är rätt låg. Motståndskraften mot kornets sköldfläcksjuka är mycket god och mot kornets bladfläcksjuka god. Förekomsten av stråbas- och bladfläcksjuka bör kontrolleras. Sorten representeras av Lantmännen Agro. 

Ellinor (Saatzucht Josef Breun, Tyskland 2019) är en sort med högre skörd än mätarsorten Trekker och tillhör de allra bäst avkastande bland sorterna med samma växttid. Strået är rätt långt men tillräckligt styvt. Kvaliteten är tillräckligt god även om hektolitervikten är något lägre än hos andra nya sorter. Proteinhalten är låg. I fråga om resistens mot växtsjukdomar är den minst i samma klass som Trekker eller bättre. Sorten representeras av Plantanova.

Vipekka (Boreal 2016) är en sort med lika lång växttid som Trekker. Avkastningen är dock något lägre än för de sorter som avkastar allra mest. Den är mycket stråstyv och kvalitetsegenskaperna är goda. Proteinhalten är hög. Vipekka är en sort för specialmaltproduktion. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är god.

Amidala (Nordsaat, Tyskland 2023) är senare än Trekker. Avkastningsnivån uppfyller inte kriterierna för en nyhetssort, men den är dock på samma nivå som Trekkers. Strået är längre än Trekkers men andelen liggsäd har i försöken varit lägre. Kvaliteten är i övrigt utmärkt. Resistent mot mjöldagg. Resistensen mot kornets bladfläcksjuka är medelmåttig. Mot sköldfläcksjuka är resistensen god och mot kornets stråbas- och bladfläcksjuka är resistensen medelmåttig. Den representeras av Plantanova.

Fennica (Boreal 2015) är en maltkornssort med styvt strå. Avkastningen är god. Passar bäst för odling i södra Finland.  Kvaliteten är medelmåttig. Resistensen mot kornets bladfläcksjuka är mycket god. Resistensen mot kornets sköldfläcksjuka är medelmåttig, på samma nivå som Trekkers. Motståndskraften mot kornets stråbas- och bladfläcksjuka är medelmåttig.

Yoda (Saatzucht Josef Breun, Tyskland 2022) har en klart högre avkastning än Trekker. Strået är långt men styvt. Mycket stor kärna, hektolitervikten god. Proteinhalten medelmåttig men proteinskörden hög. Resistent mot mjöldagg. God resistens mot kornets bladfläcksjuka, på samma nivå som Trekker men bättre än RGT Planet. Resistensen mot kornets sköldfläcksjuka är på samma nivå som Trekkers men lägre än RGT Planets. Sorten representeras av Boreal Växtförädling.

KWS Irina (KWS Lochow, Tyskland 2014) är en maltkornssort med en något lägre avkastning än Trekker, men med ett klart styvare strå.  Kvaliteten är medelmåttig, hektolitervikten låg. Helt resistent mot mjöldagg. Resistensen mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är mycket god. Sorten representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Laureate (Syngenta, Danmark 2019) har den längsta växttiden av alla kornsorter i sortförteckningen. Avkastningen har varit högre än Trekkers. Andelen liggsäd har i försöken varit hög, och speciellt på odlingszon III. Kärnan är stor. Resistensen mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka har varit lika god eller bättre än Trekkers. Resistensen mot kornets stråbas- och bladfläcksjuka har varit något lägre än genomsnittet. Sorten representeras i Finland av Syngenta.

Merja Högnäsbacka och Marja Jalli
Naturresursinstitutet

De tvåradiga kornsorterna i de officiella sortförsöken åren 2015-2022.