Lf  Utbildningstema  Forsoksgarden Foto Hu Linda Tammisto
I Vik finns också utbildnings- och försöksgården som används för forskning och undervisning främst av studerande vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. FOTO: HU/Linda Tammisto
Tema

Att studera djur och natur
ger framtida jobb

Den pågående coronapandemin och förändringar som syns i vårt klimat i form av avvikande väder ökar vårt intresse för miljö och natur. Vid Helsingfors universitet satsar man på utbildning för en hållbar framtid.

– Sysselsättningsgraden för de studerande som läst lantbruksvetenskaper är mycket god, säger John Sumelius, professor i lantbruksekonomi vid Helsingfors universitet.

– Efterfrågan på den här typen av arbetskraft är stor både inom den offentliga och privata sektorn. Våra utexaminerade studenter arbetar med allt från utredning och förvaltning till uppdrag som experter och sakkunniga.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens hemvist ligger i nordöstra Helsingfors, i stadsdelen Vik. På Campus Vik finns, utöver fakulteten också bostäder för de studerande. Ansökan till agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten öppnar i medlet av mars under högskolornas gemensamma ansökan.

– På agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan du välja mellan fyra olika kandidatprogram, berättar Sumelius. Hos oss kan man läsa lantbruksvetenskaper, livsmedelsvetenskaper, miljö- och livsmedelsekonomi samt skogsvetenskaper.

Fler flugor i en smäll

I den gemensamma ansökan väger studentbetyget och urvalsprovet jämnt. I fråga om studentbetyget är det vitsorden i ämnena matematik, modersmål, fysik, kemi, biologi och främmande språk som synas, men även andra realämnen räknas.

– Det är det matematik och modersmål som väger mest i fråga om studentbetyget, säger Sumelius. Men ingendera är avgörande, realämnen och främmande språk räknas också. Det andra inhemska språket räknas inte.

Att det finns en viss tröskel för svenskspråkiga uppvuxna utanför Helsingfors att söka till huvudstaden för att studera, håller Sumelius med om.

– Kan man ingen finska alls, kanske man är orolig för att inte hänga med i studierna och det som händer utanför fakulteten, säger Sumelius. Hos oss är det möjligt att förkovra sig i det andra inhemska språket genom att avlägga en tvåspråkig examen, det är möjligt i kandidatprogrammen för lantbruksvetenskaper och miljö- och livsmedelsekonomi.

En tvåspråkig tentamen innebär att 30 procent av studierna genomförs på ett annat språk än det egna modersmålet. En tvåspråkig examen ersätter inte språkprovet i varken finska eller svenska, men ger goda färdigheter för arbete över språkgränserna.

På Campus Viks område finns fyra fakulteter, utöver agrikultur-forstvetenskapliga också biovetenskap, farmaci och veterinärmedicin. Fakulteterna ordnar många gemensamma kurser.

– I de kurser som ordnas på finska har svenskspråkiga både rätt och möjlighet att delta på svenska, säger Sumelius. Det betyder att den studerande som till exempel vill svara på frågor i tentamen på svenska får göra det.

Lf  Utbildningstema John Sumelius 1
John Sumelius är professor i lantbruksekonomi vid Helsingfors universitet. FOTO: Privat

Möjlighet till fördjupning

Kandidatprogrammen vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten erbjuder möjlighet till fördjupning och specialisering med stor bredd.

– I kandidatprogrammet för lantbruksvetenskaper finns det fem alternativa specialiseringsmoduler, säger Sumelius. Studerande kan välja mellan växtproduktion, husdjursvetenskap, lantbruksekonomi, agroteknologi samt mark- och miljövetenskap.

Den offentliga diskussionen om maten vi äter har lett till att livsmedelsbranschens behov av kunnig arbetskraft är stor och för den som väljer att studera lisvmedelsvetenskaper erbjuder Campus Vik möjligheter också utanför universitets väggar.

– Vi har ett tätt samarbete med både forskningsinstitut och industrin, säger Sumelius.

En kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper ger behörighet för magisterprogrammet också i livsmedelsekonomi och konsumtion, human nutrition, matbeteende och mikrobiologi och mikrobbioteknik.

– I kandidatprogrammet miljö- och livmedelsekonomi studerar man tillämpad ekonomi. En tid in i studierna kan de studerande välja mellan två inriktningar. Man kan välja att läsa lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi eller livsmedelsekonomi och konsumtion, säger Sumelius. Det här programmet utbildar de studerande till ekonomiska experter inom dessa områden.

Utbildningsprogrammet i skogsvetenskap vid fakulteten har ett rykte om sig att vara en av de bästa och mest uppskattade skogsutbildningarna i världen. Då den studerande har ett år av studier bakom sig delas studierna in i två inriktningar, skoglig ekologi och resurshållning samt skogsekonomi och marknadsföring.

Lf  Utbildningstema  Campus Vik Foto Veikko Somerpuro
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten ligger i Vik, Helsingfors. FOTO: Veikko Somerpuro
Fakulteten välkomnar blivande kandidater

Då läsåret 2022-2023 i höst sätter igång, ser John Sumelius fram emot att välkomna åttio nya studerande fördelade på de olika kandidatprogrammen. För den som är intresserad av en plats har Sumelius några goda råd.

– Det gäller att vara på alerten då högskolornas gemensamma ansökan är öppen, ansökan öppnar 16 mars och stänger redan klockan 15.00 den sista mars.

Har man ingen erfarenhet av att skriva urvalsprov och vill undvika onödig stress inför en ny situation, finns det en möjlighet att förbereda sig också för urvalsprovet.

– Urvalsproven för våra kandidatprogram ordnas i början av juni, den 2-3 juni och vill man läsa på, så finns en del av våra tidigare urvalsprov på våra hemsidor. Även om frågorna naturligtvis inte kommer att vara de samma, så får man en god bild av hur provet kan se ut.

För mer information om Helsingfors universitet: www.helsinki.fi/sv
För mer information om Gemensam ansökan 2022: opintopolku.fi/konfo/sv/