Vattenaland
Hittills har dricksvattenförsörjningen prioriterats, men nu bör också jordbrukets vattenbehov lyftas fram, säger ÅPF i remissyttrandet.
Jordbruk SLC

ÅPF lyfter fram jordbrukets vattenbehov och kräver stopp för avloppsbräddningar

Ålands producentförbund kritiserar i skarpa ordlag kommunernas nonchalans beträffande avloppssystemets pumpstationener och kräver ett slut på bräddningar från avloppsbrunnar.

I sitt utlåtande till landskapsregeringen om förslaget till vatten- och avloppsplan för Åland betecknar ÅPF:s styrelse det som ”synnerligen anmärkningsvärt” att man i rapporten konstaterar att bräddningar från avloppsystemets pumpstationer ”förekommer systematiskt”.

– Än mer anmärkningsvärt är att kommunernas VA-ansvariga bedömer att bräddvolymer är så utspädda av dagvatten att de troligtvis har en marginell miljöpåverkan, heter det i ÅPF:s utlåtande som är skrivet av vd Henry Lindström.

Han påpekar att eftersom pumpstationerna är placerade i eller i omedelbar anslutning till dikessystem som avvattnar jordbruksmark så är det jordbruket som får skulden för dessa näringsutsläpp.

Ålands Producentförbund kräver därför att åtgärder vidtas för att hantera de bräddningar som förekommer genom att till exempel anlägga utjämningsbassänger i anslutning till avloppspumparna.

– Dessutom är det mycket angeläget ur flera synvinklar att inläckaget av dagvatten och grundvatten åtgärdas eftersom detta ofta orsakar bräddningar och överbelastar systemet, framhåller ÅPF.

Bevattningsbehovet måste nu lyftas fram

Gällande behovet av fler vattentäkter för den allmänna vattenförsörjningen är det enligt producentförbundet angeläget att Ålands vatten Ab i brådskande ordning bestämmer vilken vattentäkt som avses och vidtar de åtgärder som en sådan process kräver.

– Detta är angeläget eftersom behovet av bevattningsvatten för jordbruket behöver tillgodoses bland annat genom att ta vatten från ytvattentäkter. Hittills har dricksvattenförsörjningen prioriterats, men nu bör också jordbrukets vattenbehov lyftas fram, sägs det i remissyttrandet.

ÅPF poängterar också att man vid fastställandet av vattenskyddsområden ”till fullo” måste ersätta markägarna för de inskränkningar som detta innebär.

Aktuellt flera år men ”ingenting händer”

Enligt landskapsregeringens förslag till VA-policy skall näringsämnena i avloppsslam tillbaka till produktiv mark.

– Men detta är inte möjligt så länge avloppsslammet är behäftat med en mängd främmande ämnen, som vi inte vill ha i våra marker eftersom vi ska producera livsmedel där, konstaterar ÅPF.

Sammanfattningsvis kräver Ålands Producentförbund att kommunerna måste agera så att bräddningar av avloppsbrunnar upphör och att kommunerna dessutom blir skyldiga att redovisa utsläppsmängderna vid eventuella bräddningar.

– För att lindra effekterna av eventuella bräddningar måste utjämningsbassänger anläggas. Detta har aktualiserats i flera år men ingenting händer, påpekar ÅPF och upprepar sin ståndpunkt att ersättningsfrågorna vid fastställande av vattenskyddsområden måste klarläggas.