Jordbruk Skogsbruk SLC

ÅPF kräver besked
om förslaget till ny vattenlag

Ett förslag till ny vattenlag för Åland har nu sänts på remiss till bland andra Ålands Producentförbund, som har många frågor om lagförslaget.

Det handlar bland annat om tillståndsförfaranden, möjligheter till dikning och vad de föreslagna skyddsområdena i praktiken innebär för jordbruket runt Ålands Vattens råvattentäkter Långsjön och Markusbölefjärden.

– Tiden var för kort på landskapsregeringens informationsmöte om lagförslaget så vi fick inte våra frågor besvarade då. Därför har vi begärt ett skilt möte med miljöbyråns vattenbiolog Mikael Wennström, säger ÅPF:s vd Henry Lindström.

Han betonar att frågan om vattenskyddsområden inte enbart gäller Långsjön och Markusbölefjärden.

– Eftersom Ålands Vatten aviserar att man kommer att behöva fler sjöar som vattentäkter framöver blir det mycket större arealer som berörs.

Något datum för träffen med Wennström är ännu inte bestämt, men Lindström hoppas att både styrelsemedlemmar och representanter för ÅPF:s mark- och miljöutskott kommer med. Också representanter för Ålands Hushållningssällskap och Ålands Skogsvårdsförening planeras delta.

Telefondiskussion med SLC:s jurist

Lindström har också sänt utkastet till ny vattenlag åt SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin för att få en sakkunnig bedömning om den nya lagens krav är rimliga rent allmänt och hur de rimmar med den finländska vattenlagen. ÅPF har ett telefonmöte med SLC-juristen före träffen.

ÅPF:s styrelse ger förbundets utlåtande till landskapsregeringen före den 26 april.

– Som remisstid är det ganska kort, tycker Lindström.