Jordbruk Skogsbruk Livet på landet

Antalet malmletningsföretag
i Finland ökade 2020

Antalet företag som utför malmletning i Finland ökade med en tredjedel, framgår av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) statistik över bergsindustrin 2020. Dessutom koncentrerade de nya företagen undersökningar även till nya områden.

Verksamheten fokuserades alltså inte längre till omgivningen av befintliga mineralfyndigheter. Flera av de nya företagen fokuserar på letning av batterimineraler, såsom kobolt, litium och grafit.

I fjol rapporterade 61 företag om malmletning till Tukes. Rapporteringen baserar sig på villkoren för malmletningstillståndet, enligt vilka företagen årligen ska lämna en utredning av undersökningsarbeten och de huvudsakliga resultaten av undersökningarna till Tukes.

De företag som verkar i Finland letar fortfarande huvudsakligen efter guld. Grundmetallerna koppar och nickel har också behållit sin ställning inom letningen.

Över 70 procent av de gällande malmletningstillstånden gäller Lappland. Storleken på ett malmletningsområde som berättigar till malmletning har varit i stort sett oförändrad under de senaste åren (cirka 1.800 kvadratkilometer). De malmletningsersättningar som betalades till markägare 2020 uppgick till cirka 4,6 miljoner euro.

Investeringarna i malmletning ökade i Finland i fjol

Investeringarna i malmletning ökade med cirka 8 procent. De sammanlagda investeringarna i malmletning uppgick till cirka 68 miljoner euro år 2020. Investeringarna i gruvdrift minskade med en fjärdedel till cirka 392 miljoner euro.

Finland kom på tionde plats i Fraser Institutes årliga enkät ”Annual Survey of Mining Companies” som mäter gruvindustrins investeringsattraktivitet. Enkäten skickades till cirka 2.200 aktörer inom gruvindustrin i augusti-november 2020, och 276 personer svarade på enkäten.

Enligt enkäten värderar aktörerna inom gruvindustrin särskilt det smidiga tillståndssystemet och det högkvalitativa geodatamaterialet i Finland.

Tukes övervakar efterlevnaden av lagen och sköter de uppgifter som bestäms i gruvlagen. Tukes övervakar efterlevnaden av tillståndsvillkoren och utför kontroller i malmletningsområden och gruvor.