Jordbruk

Ansökan om ersättning
för djurens välbefinnande
öppnar 18.1 i Vipu-tjänsten

En förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kan sökas i e-tjänsten Vipu 18.1-17.2.2021. Ersättning för år 2021 kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar. Förbindelsevillkoren för ersättningen finns på Livsmedelsverkets webbplats.

I samband med ansökan om ersättning väljer gården enligt djurslag de åtgärder som den vill åta sig att genomföra för att förbättra djurens välbefinnande. Ersättningen baserar sig bland annat på det merarbete som genomförandet av åtgärderna orsakar och på materialkostnaderna.

Under de senaste åren har den årliga ansökan om ersättning för djurens välbefinnande börjat redan någon av de första dagarna i januari. I år kunde Livsmedelsverket inte inleda ansökan genast vid årets början eftersom de behövliga författningarna ännu inte hade trätt i kraft då. För att ansökan ska kunna inledas 18.1 krävs det att statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande utfärdas 14.1.

Ersättningen för djurens välbefinnande betalas på basis av djurantal som fås ur olika djurregister. Antalet svin och fjäderfän måste gården dock uppge själv. De svin- och fjäderfägårdar som ansökte om ersättning i fjol ska göra anmälan om djurantal i Viputjänsten senast 17.2.2021.

Svin- och fjäderfägårdar som i år ingår förbindelse om ersättningen ska uppge sitt faktiska djurantal i februari 2022.