Backgren1
Ann-Sofi Backgren har tillträtt som svenskspråkig nätverkskoordinator på Livsmedelsverket vid årsskiftet. Den här typen av svensk service har i praktiken saknats i tio år, säger hon.
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Ann-Sofi Backgren svenskspråkig
nätverkskoordinator på
Livsmedelsverket

Från årsskiftet har den rutinerade landsbygdsaktören Ann-Sofi Backgren inlett ett nytt värv som nätverkskoordinator på Livsmedelsverket. Tanken är att den svenskspråkiga verksamheten ska förstärkas under den nya CAP-perioden, framhåller hon.

Ann-Sofi Backgren befinner sig i startgropen i sitt nya arbete som svenskspråkig nätverkskoordinator och kontaktperson på Livsmedelsverket.

– Den andra januari kvitterade jag ut en arbetsdator. Jag har Seinäjoki som officiell stationeringsort, men jag kommer att vara på plats fysiskt sporadiskt. Distansarbete har blivit klart vanligare under de senaste åren. Jag kommer att kunna arbeta en hel del från hemmet i Molpe. Det kan ju sägas vara lämpligt i det här sammanhanget då vi har att göra med landsbygdsutveckling.

Backgren tillträder sin nya post samtidigt som den nya CAP-perioden 2023-2027 har inletts. Det gäller att börja förbereda och fokusera på olika lagstiftningar och verkställigheter till att börja med, säger hon.

– Vi håller på att staka upp allmänna riktlinjer för koordinatorsverksamheten. Jag har även några nätverkskoordinatorkollegor som är stationerade i Kuopio och Kajanaland. Det är tänkt att tjänsteinnehavarna ska ha olika temaområden, till exempel ”Klimat och miljö”.

– Själv kommer jag åtminstone att vara inriktad på att ha en roll som samordnare i svensktalande områden i Finland inklusive Åland, men även samverkan med Sverige är viktigt, säger Backgren som även kommer att delta i kontinentala möten i fortsättningen.

EU-delfinansierad utvecklingsverksamhet

Under lång tid har Ann-Sofi Backgren ägnat sig åt verksamhet och projekt av såväl nationellt baserad landsbygdspolitisk natur som EU-delfinansierad landsbygdsutveckling.

– För min del innebär det nya jobbet en klar förändring på det viset att jag kommer att fokusera mera på EU-delfinansierad landsbygdsutveckling, betonar hon.

Samtidigt har Backgren kvar sina långvariga band till det nationella landsbygdsnätverket och Landsbygdspolitiska rådet där hon för närvarande är ersättare till Folktingets representant Christina Gestrin och Folktingets representant i sekretariatet.

– Någon utpräglad jordbruksexpert är jag inte. Det är heller inte tänkt att jag ska hjälpa till vid ifyllning av stödblanketter. Jag är snarare en landsbygdsexpert. Min roll har främst varit föra samman olika aktörer och bygga nätverk i samband med olika landsbygdsprojekt. Det har till exempel kunnat handla om turism, energiprojekt, olika typer av service och digitala lösningar i rurala miljöer.

– Jag har i praktiken jobbat med att utveckla landsbygden under hela mitt arbetsliv. I början av Finlands EU-period och i början av 2000-talet var jag projekthandläggare på NTM-centralens landsbygdsavdelning, säger hon.

Ska förbättra svensk service

Sedan EU-programperioden 2007-2013 då Vöråbördige Hasse Bergström innehade rollen som svenskspråkig kontaktperson har det helt saknats svenskspråkig koordinatorsverksamhet på Livsmedelsverket.

Nu är ambitionen att höja svenskans profil återigen efter en tioårig mellanperiod – något som Backgren samtidigt betraktar som ett slags omstart.

– Förändringen är en praktisk nödvändighet med tanke på det under CAP-perioden 2023-2027 inte längre existerar något separat åländskt EU-delfinansierat landsbygdsutvecklingsprogram. Det finns bara en CAP-strategi för hela landet.

På grund av den tidigare bristen på svensk service har det, framför allt från åländskt håll, hysts förhoppningar om en svenskspråkig temagrupp eller kontaktperson. Detta åtgärdades delvis under övergångsperioden 2021-2022 då Backgren ledde och koordinerade temagruppen ”Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden”.

Apropå aktualiteter i början av 2023 berättar Backgren bland annat att några hemsidor kommer att lanseras på båda inhemska språken den 14 februari.

Dels finns sajten maaseutu.fi där man kan ta del av aktuella stödmöjligheter, i praktiken allt från Leader-finansiering till företagsstöd. Dels är hemsidan maaseutuverkosto.fi med allmän information om landsbygdsnätverkets verksamhet också tillgänglig.

– En annan målsättning är till exempel att kunna öka intresset för att ta del av Landsbygdsnätverkets svenska versioner av sina nyhetsbrev. Någon översättare kommer jag ändå inte att ha rollen som eftersom Livsmedelsverket bör stå för tvåspråkig information. Det är som sagt nätverksbyggandet som är det centrala i sammanhanget.

– Exempel på en annan uppgift för Landsbygdsnätverket är att anordna utbildningar för NTM-centralernas anställda och Leader-grupper. Fördelningen mellan fysiska utbildningar och webbinarier bör övervägas. Olika hybridlösningar kommer säkert att tillämpas, säger Backgren.