Dsc07532 1
Röjning och annan skogsvård är mycket viktiga för skogsbrukets lönsamhet och ett aktivt skogsbruk med välväxande skogar är också bäst för klimatet. På bilden jobbar Ulf Vest från Finström Svartsmara med röjningssågen.
Tema

Ålands gröna guld ska utvärderas

Ålands skogsvårdsförening har tecknat avtal med det på skogsfrågor specialiserade konsultföretaget Tapio i Helsingfors för en utredning om det åländska skogsbrukets lönsamhet ur skogsägarens synvinkel.

– Projektet startar i mars eller april. Men eftersom vi ansöker om Leader-finansiering kan vi inte sätta igång förrän vi fått klartecken från dem, säger skogsvårdsföreningens verksamhetsledare Torbjörn Björkman.

Han berättar att projektet också kopplas till den pågående klimatdiskussionen eftersom man från skogshåll är överens om att aktivt skogsbruk med välväxande skogar är det bästa för klimatet.

Bakgrunden till utredningen är att de åländska virkespriserna inte har följt utvecklingen på fastlandet. Samtidigt har läget på den åländska virkesmarknaden nu stabiliserats efter det höga virkesutbudet på grund av stormen Alfrida.

Därför vill skogsvårdsföreningen ha en analys av skogsbrukets lönsamhet på längre sikt och hoppas att utredningen utmynnar i förslag som kan förbättra lönsamheten för enskilda skogsägare på Åland.

Kommunikation enbart på svenska

Utredningen ska vara klar senast sex månader efter att det slutliga projektavtalet med Tapio har undertecknats.

Arbetet leds av en projektgrupp med Tapios expert på skogsdata, Henry Schneider, som chef. Rapportens språk är svenska och all skriftlig och muntlig kommunikation med skogsvårdsföreningen och andra åländska aktörer ska ske på svenska.

Målsättningen är att utredningen ska ta fram ekonomiska nyckeltal som kan jämföras med ett motsvarande landskap på fastlandet. Som exempel nämns Egentliga Finland, som innefattar Åbolands skärgård.

Innan utredningens slutsatser presenteras för skogsvårdsföreningen och dess medlemmar kan projektgruppen också ha möten med en styrgrupp med representanter för skogsägarna och andra aktörer inom det åländska skogsbruket.

Som stöd för rapportens ekonomiska beräkningar kommer projektgruppen att anlita konsultbolaget AFRY, som ansvarar för bakgrundskalkylerna beträffande skogsbrukets nettovärde i nuläget.

Nya möjligheter för frivilligt naturskydd

Lönsamhetsutredningen har ett mycket ambitiöst upplägg med marknadsöversikter samt nyckeltal för skogsbrukets lönsamhet baserat på bland annat rotprisutvecklingen, brutto- och nettointäkter från rotförsäljningen samt skogsbrukets rörelseresultat enligt naturresursinstitutet Lukes statistik.

Dessutom ska utredningen ta fram en kalkyl om skogsbrukets nettonuvärde med olika ränteprocenter samt på basen av Lantmäteriverkets statistik jämföra köpesummor på skogsfastigheter på fastlandet och på Åland.

Utgående från sju olika parametrar ska projektet slutligen analysera det åländska skogsbrukets verksamhetsförutsättningar, beskriva privatskogsbrukets betydelse för landskapets ekonomi samt presentera förslag som kan påverka skogsbrukets lönsamhet för den enskilde skogsägaren.

Där kan det bland annat handla om utveckling av stödsystemet, initiativ för att öka efterfrågan på energived, kompensation för bindning av koldioxid samt förslag till skogsvårdsmetoder för att öka andelen stock när virket säljs.

Utredningen ska också utröna möjligheter till kompensation för frivilligt naturskydd enligt samma mönster som Metso- och Helmi-programmen på fastlandet.