Jordbruk Livet på landet

Åland förlänger tidsfristen att skjuta angripande varg

Landskapsregeringen har med ett specialbeslut förlängt tiden för djurägare att som sista utväg skjuta en varg som står i beråd att angripa tamdjur. Tiden förlängs nu med två månader till den sista oktober i väntan på att den redan godkända ändringen av den åländska jaktlagen träder i kraft så att djurägarna via den får rätt att skrämma bort eller döda attackerande vargar.

Under vintern, våren och även nu under sommaren har vargar flera gånger observerats på Åland även om det ännu inte blivit känt att fler tamdjur än en fårtacka skulle ha dödats av varg. Men landskapsregeringen vill föregripa vargattacker mot tamdjur genom att ge djurägarna rätt att vidta skrämselåtgärder för att avbryta sådana angrepp.

Om det under ett pågående angrepp inte går att skrämma bort vargarna med varningsskott eller på annat lämpligt sätt får vargen eller vargarna avlivas. Också om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område eller bete med stängsel avsett för tamdjur och det finns skälig anledning att befara att ett angrepp på ett tamdjur är omedelbart förestående får vargen dödas.

Får ändå inte dödas inom naturreservat

Åtgärder för att skrämma bort eller döda en varg får även vidtas fast jakträtten på marken tillkommer någon annan eller om jakt inte alls får bedrivas på platsen. Både tamdjurets ägare eller någon annan som handlar på uppdrag av ägaren får avliva en varg när tamdjur är hotade, men personen måste ha ett giltigt jaktkort.

Skrämselåtgärder för att avbryta angrepp på tamdjur får också ske inom naturreservat, men där får en varg inte dödas.

Om en varg avlivats i enlighet med landskapsregeringens dispens ska detta omedelbart anmälas till polisen och snarast möjligt även till landskapsregeringen.

Vargen tillfaller landskapet, men varken vargen eller dödade tamdjur får flyttas utan landskapsregeringens medgivande.

”Säkerställer att de rätta djuren dödas”

Landskapsregeringen konstaterar att vargen enligt den nationella rödlistan är starkt hotad i Finland, men motiverar dispensen för att skjuta angripande vargar med att det under barmarksperioden är mycket svårt att genomföra skyddsjakt. Dessutom är det svårt att säkerställa att det rör sig om rätta individer.

– Att under pågående angrepp fälla djuret ger inte bara djurägaren möjlighet att freda sina djur utan säkerställer även att det är rätt individ som fälls när det inte finns någon annan lämplig lösning än att döda vargen, påpekas det i motiveringen.

Enligt den senaste uppskattningen fanns det ca 150-180 vargar i Finland år 2017. Beståndet är starkast i sydvästra Finland och norra Karelen.

Landskapsregeringen följer vargbeståndets utveckling och bedömer fortlöpande om tillståndet att döda angripande vargar på Åland riskerar att äventyra vargens bevarandestatus i Finland.