A Foder1
De största förändringarna inför årets odlingssäsong är kostnadsökningarna och den nya CAP-periodens stödsummor och villkor. För att sprida på riskerna kan man gärna odla flera grödor, säger Sören Stenroos, producentansvarig för A-foder och anskaffningschef på Österbottens Kött.
Jordbruk

A-foder lyfter fram
lagringskontrakt

Det aktuella läget inom A-foder, olika slags odlingskontrakt och utvecklingen på råvarumarknaden var några centrala ämnen som behandlades på A-foders spannmålskväll på YA i Gamla Vasa i mitten av mars.

A-foder köper årligen in cirka 190 miljoner kilo foderspannmål och målet är att kunna överskrida 200 miljonersgränsen framöver. Inte mindre än 44 procent av foderspannmålsmängderna används av Atria-kedjan.

Den största förändringarna på odlingsfronten inför säsongen 2023 är de kännbara kostnadsökningarna, vilket innebär större risktagningar för producenterna, samt den påbörjade CAP27-perioden med sina nya stödsummor och villkor.

Detta framhöll Sören Stenroos, producentansvarig på A-foder och anskaffningschef på Österbottens Kött, på A-foders spannmålskväll.

Sprid riskerna

A-foder önskar primärt ha tillgång till kvalitativa och proteinrika spannmålsprodukter.

– Man kan sprida på riskerna genom att odla olika grödor. I fråga om foderkorn och foderhavre efterfrågas främst storkärniga respektive proteinrika sorter. Vad gäller fodervetet är vårvetet mera proteinrikt, medan höstvetet har högre energihåll.

– Vi köper också in bondböna, ärt, rybs, raps, råg och rågvete, tillägger Stenroos.

Efterfrågan är likaså hög just nu exempelvis på proteinrika ärter. Ärtodlingar fordrar lite konstgödsel och kräver inga maskinivesteringar.

– Ärter har därtill ett bra förfruktsvärde och binder 20-30 kilo kväve per hektar. Samtidigt kan man spara 20-35 procent av den kommande gödslingen, säger Stenroos.

Stenroos rekommenderar vidare att producenterna kommer ihåg kalkningsinsatser samt satsningar på gröngödslingsvallar och samarbete med djurgårdar.

Beträffande den kommande vårsådden väntas ökningar på höstvete- och rågsidan på det nationella planet.

Däremot minskar sådden av korn och havre med 4 respektive 2 procent. Den största reduceringen sker på vetefronten med ett fall på 21 procent, meddelar Stenroos.

A Foder3
Mykotoxinproblemet i spannmål togs upp under evenemanget i Gamla Vasa.

Mykotoxiner i spannmål ger problem i svinkedjan

Daniel Klockars, kundchef på A-foder, tog i sitt anförande bland annat upp läget på råvarumarknaden i kölvattnet efter de kraftiga prissvängningar som kriget i Ukraina har medfört.

Med hänvisning till en dansk experts uttalanden betonar Klockars dock att högprisperioder av det här slaget vanligtvis varar i högst ett till två år.

– Inom livsmedelshandeln har konsumenterna gått in för att välja svinkött framom nötkött i allt högre grad på senare tid. Man väljer helt enkelt en billigare proteinkälla eftersom nötköttet är så dyrt, tillägger han.

Klockars lyfter också fram ett aktuellt problem inom spannmålsvärlden: mykotoxiner eller mögelsvampproblem i spannmål.

Det är främst svinkedjan som drabbas av det här gisslet med allt från tarmproblem till minskad fertilitet i svingårdarna som trista konsekvenser. Hönskedjan är i sin tur mer tolerant mot mykotoxiner.

– Det är av stor betydelse att spannmålsodlarna har mykotoxinproblemet i åtanke. Exempelvis är det viktigt att använda sig av toxinbindare. Likaså att gå in för att undvika fuktangrepp. Spannmål bör förvaras högst sex timmar i kärror före torkningsprocessen, säger Klockars.

A Foder2
Över 60 producenter slöt upp till A-foders spannmålskväll.

Lagringskontrakt nyhet på odlingskontraktsidan

Joni Staffas, logistikansvarig på A-foder/Österbottens Kött, föreläste om fördelarna med ett teckna odlingskontrakt.

Spannmålsodlarna kan välja mellan marknadspriser, fasta pris eller garantipriser och kontrakten kan tecknas via A-foders hemsida.

– En nyhet för i år är lagringskontrakt. Producenterna kan alltså erhålla ersättningar för sina lagringar, framhöll Staffas.

För olika grödor kan prishöjningar eller prissänkningar göras med anledning av kvalitetstillägg eller kvalitetsavdrag. Inför skördesäsongen 2023-2024 är priskorrigeringar för ärtprotein på gång.

Angående de fastställda kvalitetskraven för ärtproduktion understryks att A-foder helst köper in proteinrika gula ärter, men att bruna ärter inte finns med på inköpslistan. Både hela och söndriga ärter accepteras som handelsvaror.

– Samtidigt ska ärterna vara odlade utan stödväxt. Fuktgränsen är 15 procent medan ogräs och skräp ska utgöra högst två procent. Gränsen för främmande fröslag är fyra procent, säger Staffas.

Kenneth Asp, kundchef på Viljeilijän Berner, medverkade också i spannmålskvällen med ett föredrag som kretsade kring aktualiteter inom växtskyddsvärlden.