Kulotus Eura
En grupp naturvårdsträd brinner i Eura. FOTO: Jarmo Uimonen
Tema

Verkställare av hyggesbränning
söks till olika delar av landet

Finlands skogscentral söker verkställare av hyggesbränningar som främjar biologisk mångfald. Vid hyggesbränning uppstår brandskadat och förkolnat trä som behövs för flera arters överlevnad. I årets första ansökningsomgång ingår tolv hyggesbränningsprojekt på olika håll i Finland.

Årets första ansökningsrunda för naturvårdsprojekt öppnades 22.2. Skogscentralen söker aktörer som kan genomföra naturvårdande hyggesbränningar i sommar.

Områdena för hyggesbränningarna är 2-28 hektar stora, och man bränner grupper av naturvårdsträd som lämnats på avverkningsytan.

– Naturvårdande hyggesbränningar ökar mängden strukturdrag som är viktiga för mångfalden i ekonomiskog, till exempel brandskadad ved och mark samt död ved. Bränningen skapar livsmiljöer för arter som gynnas av skogsbränder, säger Jarmo Uimonen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar också genomförandet av projekten och ger råd i arbetet om det behövs.

Finansieras med statliga kemera-medel

Aktörer som kan ta det övergripande ansvaret för verkställandet av arbetena kan ansöka om Skogscentralens naturvårdsprojekt. För naturvårdsprojekt beviljas statligt kemera-stöd som täcker kostnaderna för planeringen och genomförandet. De aktörer som utsetts för projekten ansöker själva om kemera-finansiering.

Närmare information om projekten finns på sidan för naturvårdsprojekt. Ansökningstiden är olika för de olika projekten, vanligtvis 3-4 veckor.

Under 2023 öppnas naturvårdsprojekt för ansökan två gånger. Den andra gången öppnas 24.5.2023.

Ändringar i naturvårdsstödet vid ingången av 2024

Det nuvarande kemera-stödsystemet ska enligt planerna ersättas av det nya metka-stödsystemet vid ingången av 2024. Det innebär förändringar också i stöden och ansökningsförfarandet för naturvård.

Skogscentralen kommer också i fortsättningen att ordna ansökningsrundor för iståndsättnings-, återställnings- och vattenvårdsprojekt. 

I fortsättningen kommer skogsägare också att kunna ansöka direkt om stöd för naturvårdsarbeten. Naturvårdande hyggesbränningar finns inte längre med i ansökningsrundorna för förberedda naturvårdsprojekt, men man kan söka direkt stöd för dem.

Stödet ska sökas innan man påbörjar arbetet. Arbetet får inledas först när Skogscentralen har godkänt finansieringsansökan och planen för verkställandet. Planeringen av arbetet kan ändå påbörjas innan man söker stöd.