Traimporten Landsvis 2018
Skogsbruk Globalt Marknad Tema

Träimporten ökade 2018

År 2018 var exportvärdet av skogsindustriprodukter över 13 miljarder euro, vilket utgjorde 21 procent av Finlands varuexport. Värdet av Finlands totala varuexport uppgick till 64 miljarder euro. Träimporten till Finland uppgick till 11,57 miljoner kubikmeter under 2018. Träimportvolymen ökade med en tredjedel jämfört med 2017, konstaterar Naturresursinstitutet.

– Störst var importen av massaved, 63 procent av trävolymen, och flis, 27 procent. Resterande tio procent var timmer, brännved, impregnerat trä och träavfall. Importen av massaved ökade med 50 procent jämfört med året innan och importen av flis med 16 procent. Träimporten till Finland uppgick till 0,5 miljarder euro, säger överaktuarie Eeva Vaahtera på Naturresursinstitutet.

Ryssland är fortfarande det viktigaste träimportlandet för Finland, trots att dess andel av träimporten minskade. År 2018 var träimporten från Ryssland till Finland 8,24 miljoner kubikmeter, 71 procent av den totala träimporten. År 2017 var andelen 85 procent. Näst mest utländskt trä köptes från Estland (12 %) och Lettland (9 %).

År 2018 var träexporten från Finland till utlandet 2,10 miljoner kubikmeter, 48 procent mer än året innan. Träexporten till grannlandet Sverige utgjorde 72 procent av den totala träexporten. Näst mest trä exporterades till Tyskland (6 %) och Polen (5 %).

En tredjedel av exportinkomsterna från papper

År 2018 var exportvärdet av skogsindustriprodukter 13,17 miljarder euro, vilket utgjorde 21 procent av Finlands varuexport (64 md euro). Realökningen i exporten av skogsindustriprodukter var fem procent jämfört med året innan (deflation: partiprisindex).

Värdet på trävaruindustrins export, 2,89 miljarder euro, minskade med fem procent jämfört med året innan. Värdet på massa- och pappersindustrins export uppgick till 10,28 miljarder euro, vilket är en realökning på åtta procent jämfört med 2017.

Papper (33 % av skogsindustrins exportvärde), kartong (22 %) och massa (20 %) var de viktigaste exportartiklarna inom skogsindustrin i Finland. Värdet på exporten av massa ökade med hela 28 procent. Exportvärdet på papper och kartong steg med tre procent jämfört med 2017.

Tyskland, Kina och Storbritannien var Finlands viktigaste handelspartner inom exporten av skogsindustriprodukter. Tyskland stod för 14 procent, Kina för tio procent och Storbritannien för sju procent av skogsindustrins exportinkomster. Bland skogsindustrins produktgrupper bestod exporten till Tyskland och Storbritannien mest av papper sett till värdet, medan 74 procent av exporten av skogsindustriprodukter till Kina bestod av massa som används för tillverkning av pappersprodukter.

Skogsindustriprodukter importerades till Finland till ett värde av 1,59 miljarder euro. Sverige (17 % av importvärdet), Estland (15 %) och Brasilien (15 %) var de viktigaste handelspartnerna. Kartong och möbler var de viktigaste artiklarna som importerades från Sverige respektive Estland. Importen av skogsindustriprodukter från Brasilien bestod nästan enbart av blekt sulfatmassa.