Askgodsling 1 B
Varje år askgödslas ungefär 12.000 hektar skog i Finland. Mängden skulle kunna ökas avsevärt. ARKIVFOTO
Tema

Torvmarker som lämpar sig för
askgödsling visas i ny karttjänst

En ny karttjänst som Finlands skogscentral tillhandahåller visar torvmarker som lämpar sig för askgödsling. Skogsbranschens aktörer, företag och skogsägare kan använda tjänsten för att hitta möjliga gödslingsobjekt.

På rätt plats är gödsling med aska ett långsiktigt och effektivt sätt att öka trädbeståndets tillväxt. Gödslingseffekten varar beroende på växtplats och aska i över tjugo år och ger i medeltal en extratillväxt på 2-6 kubikmeter per hektar och år.

Skogscentralens nya karttjänst visar torvmarker runt om i Finland som möjligen kan lämpa sig för askgödsling. Informationen har tagits fram genom att man kombinerat Skogscentralens uppdaterade skogsdata, Lantmäteriverkets terrängdata, Geologiska forskningscentralens markinformation och Finlands miljöcentrals öppna information om kartlagda och klassificerade grundvattenområden.

– Med hjälp av karttjänsten kan skogsbranschens aktörer, företagare och skogsägare hitta skogar som lämpar sig för askgödsling, där gödslingen kan förbättra skogens tillväxt. Man bör också kontrollera uppgifterna i terrängen innan man vidtar åtgärder, säger Marko Ämmälä, chef för företagstjänster vid Finlands skogscentral.

Som lämpliga askgödslingsobjekt klassar karttjänsten klenare och grövre gallringsskog med tall eller gran som huvudträdslag. Ståndorten är ristorvmo eller torvmark som motsvarar minst karg mo, och objekten finns i ett dikespåverkat område. Den nya karttjänsten är gratis att använda, och bakgrundsmaterialet uppdateras en gång per år.

Stora möjligheter att askgödsla

Varje år askgödslas ungefär 12.000 hektar skog i Finland. Mängden skulle kunna ökas avsevärt. I den nya karttjänsten ingår cirka 440.000 hektar torvmark som möjligen kan lämpa sig för askgödsling. Mest lämpliga objekt finns det i Norra Österbotten och Lappland.

Karttjänsten har producerats inom projektet ”Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta”. Målet med projektet är att förbättra askproducenternas och askkonsumenternas affärsförutsättningar och skapa möjligheter för ny ansvarsfull företagsverksamhet med aska.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs av Finlands skogscentral, Tapio och yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Karttjänsten som visar lämpliga torvmarksobjekt för askgödsling finns på Skogscentralens webbplats.