Landsbygdsnäringar Livet på landet

Tilläggsstöd för
utveckling av glesbygden

Regeringen föreslår i den kompletterande budgeten för 2021 en anslagsökning på 8 miljoner euro för att utveckla livskraften och välfärden i glesbygden. För utveckling av glesbygden föreslås ett anslag på sammanlagt 12 miljoner euro för 2021.

Med anslaget kan finansieras bland annat den parlamentariska glesbygdsarbetsgruppens handlingsprogram samt de åtgärder och försöksprojekt som ingår i det. Arbetsgruppen har som mål att stärka livskraften i glesbygden bland annat genom försök. De första försöksprojekten är tänkta att köra igång i början av 2021.

Glesbygden täcker en stor del, det vill säga över 68 procent, av Finlands areal. Området är nationellt betydande eftersom det hyser största delen av de materiella och immateriella råvarorna i Finlands natur. På glesbygden finns dock många utmaningar som beror på långa avstånd och gles bebyggelse. Cirka 5 procent av befolkningen bor permanent i glesbygden.