Landsbygdsnäringar

Tilläggsfinansiering för
ersättningen för pälsdjur som
avlivats på grund av
fågelinfluensa

Statsrådets finansutskott har förordat ett överskridande på 45,2 miljoner euro av det anslag som reserverats för veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare i statsbudgeten för 2024.

Orsaken till att förslagsanslaget överskrids är att det behövs ett anslag på 44,4 miljoner euro för utbetalningen av ersättningar för pälsdjur som avlivats med stöd av lagen om djursjukdomar samt ett anslag på 0,8 miljoner euro genom vilket man förbereder sig på att betala ersättningar för svin som avlivas på grund av salmonellasmitta.

Efter jord- och skogsbruksministeriets beslut överförs anslaget till Livsmedelsverket, som börjar betala ut ersättningar i mars.

År 2023 konstaterades aviär influensa på sammanlagt 71 pälsdjursfarmer i Finland. För att utrota sjukdomen har myndigheterna beslutat att alla djur på de smittade farmerna ska avlivas. Dessutom beslutades det att djuren på en pälsdjursfarm som hade varit i nära kontakt med djuren i en smittad farm skulle avlivas. Totalt har beslut om avlivning fattats för 72 gårdar, och sammanlagt rör det sig om cirka 485.000 djur.

I lagen om djursjukdomar föreskrivs om ersättningar för djur som avlivats genom beslut av en myndighet. I ersättning betalas djurets marknadsvärde.

Enligt Livsmedelsverkets uppskattningar kommer ersättningar för pälsdjur som avlivats genom beslut av myndigheterna att betalas ut till ett belopp av totalt 50,7 miljoner euro, varav 6,5 miljoner redan har betalats ut i förskott till 35 aktörer från 2023 års anslag.