Landsbygdsnäringar

TE-byråerna hjälper till i samband med internationell rekrytering

Arbetsgivare inom primärnäringarna har möjlighet att anlita TE-byråerna vid rekrytering av arbetskraft från andra länder. För dem som anställer gäller det absolut att komma ihåg bestämmelserna i gällande kollektivavtal.

”Aktuella anställningsfrågor” var det högaktuella ämne som var i fokus under det sista avsnittet av Ekonomilaboratoriets föreläsningsserie strax efter påskhelgen.

Tomas Ede från Österbottens TE-byrå poängterade att företag som har behov av internationell arbetskraft kan vända sig till TE-byråerna för att få assistans. Byråerna bistår arbetsgivarna med att bygga upp olika paket i samband med rekryteringsprocesser.

– Det handlar om arbetsplatsannonsering, eventuellt beviljande av ekonomiskt stöd, etablering av kontakter till det europeiska EURES-nätverket och utredande om huruvida flyktingar som beviljats skydd kan anställas, sade Ede.

Publiceringen av internationellt inriktade arbetsplatsannonser sker i regel på engelska. Byråerna hjälper till med översättningar vid behov. Arbetsgivare kan beviljas ekonomiskt understöd om anställningen gäller en arbetslös eller ung person alternativt en partiellt arbetsförmögen person.

– TE-byråerna kan också ordna rekryteringsutbildningar vid behov. Utbildningarna skräddarsys enligt företagens behov. Det handlar om minst tio utbildningsdagar under 3–9 månader. Arbetsförvaltningen har rollen som delfinansiär i sammanhanget.

Det europeiska arbetsförmedlingsverket EURES är en bra kanal i jakten på arbetstagare från andra länder. Alla TE-byråer i landet har sina egna experter på det här området i form av EURES-rådgivare, framhöll Ede.

Tomas Ede från Österbottens TE-byrå berörde ämnena internationell rekrytering och ukrainska flyktingar som potentiell arbetskraft under sitt föredrag.


Även deltidsjobb mera lönsamt för ukrainska flyktingar

Det faktum att ett stort antal ukrainska flyktingar strömmar in till Finland för närvarande uppmärksammades också under Tomas Edes föreläsning.

En person som inlämnat ansökan om tillfälligt skydd har rätt att arbeta i det nya landet. Asylsökande som kan uppvisa giltiga dokument kan inleda förvärvsarbete efter tre månaders vistelse. I annat fall är gränsen sex månader.

– Fram till slutet av påskveckan hade cirka 2.000 ukrainare ansökt om tillfälligt skydd i vårt verksamhetsområde. Av dessa personer var 50 procent minderåriga. De ukrainare som befinner sig till exempel på flyktingförläggningar och som inte har registrerat sig ännu uppmanas att göra det, sade Ede.

Ede berättade också att inhemska arbetsrekryteringskampanjer som riktar sig till ukrainare är på gång på flera håll via olika aktörer såsom Töitä Suomesta, Handelskammaren, Barona och Staffpoint.

– Personer som har rekryterat sig har rätt till en mottagningspeng. Detta understöd är dock inte stort. I praktiken lönar det sig för ukrainare att ta emot även deltidsarbete.

– De anlända ukrainarna har möjlighet att anmäla sig som arbetssökande. Men de är inte berättigade till arbetsmarknadsstöd, tillade Tomas Ede.

Viktigt att följa allmänbindande kollektivavtal

Kristel Nybondas från Landsbygdens Arbetsgivareförbund underströk att det är av central betydelse att arbetsgivarna beaktar det som stipuleras i aktuella kollektivavtal gällande arbetstider, löner och semestrar och så vidare.

– Arbetsgivaren ansvarar för att villkoren i kollektivavtalen tillämpas. Här kan det inte hänvisas till okunskap. Avtalen är någonting som gäller alla arbetsgivare, betonade Nybondas.

Arbetsavtalen måste alltid vara skriftliga till sin form och det gäller som arbetsgivare att vara noggrann i samband med uppgiftslämnande.

– Om man till exempel har angett 40 timmar i veckan som arbetstid i avtalen är det denna arbetsmängd som gäller – även om det inte skulle finnas tillräckligt med jobb att utföra i praktiken. Arbetsgivaren är alltså skyldig att betala lön för 40 timmar.

– Ibland kan det löna sig för arbetsgivare att ha fast anställda även under lugnare vintermånader. Har man hittat bra arbetare vill man gärna behålla dem. Det är möjligt att tillämpa utjämningsledigheter, extra ledigheter och årssemestrar i ett senare skede, tillade Nybondas.

Nybondas är med i en nationell arbetsgrupp som tillsatts efter ockerhärvan i Sydösterbotten. Målet är att problemsituationer på arbetsplatser ska kunna upptäckas och hanteras i ett tidigt skede och att samarbetet mellan berörda myndigheter ska kunna effektiveras.

– Samtidigt är det inte meningen att peka ut företagare på något vis. Dessa ska vid behov kunna kontakta och rådfråga myndigheter utan att vara rädda för att bli häktade av polisen, påpekade Nybondas.

Vad gäller ansvarsfull rekrytering och förebyggande av utnyttjande av arbetskraft inom olika branscher konstaterade Nybondas bland annat att:

– Tolkningar till andra språk och översättningsarbeten kunde gärna utföras till exempel i företagens egen regi. Om det är någon arbetskraftsförmedlare eller släkting till de anställda går det inte automatiskt att lita på att kommunikationen blir korrekt.

– Om varningsklockorna ringer och man misstänker exploatering eller människohandel på någon arbetsplats ska man alltid kontakta polisen.