Skogsbruk

Ta ställning till den nya
nationella skogsstrategin

I år revideras den nationella skogsstrategin, som styr Finlands skogspolitik och det allmännas åtgärder i fråga om skogen. Den reviderade strategin ska sträcka sig till 2035, och den bereds i brett samarbete med intressentgrupperna, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Även allmänheten kan delta i beredningen genom att besvara en enkät på webbplatsen dinasikt.fi. Enkäten kan besvaras från den 28 april till den 19 maj 2022.

Skogen är för finländarna på många sätt en källa till välfärd och välbefinnande i och med att den bidrar med råvaror, arbete, inkomster, naturvärden, koldioxidupptag och rekreation. Genom den nationella skogsstrategin strävar man efter att samordna de olika synvinklarna.

Nationella skogsrådet har godkänt strategins vision och övergripande mål, men beskrivningarna av dem är fortfarande på utkaststadiet, och därför hoppas ministeriet att allmänheten vill ge respons på dem.

Enkäten finns här.