Dsc 0315
Märta Strömberg-Nygård och Susann Rabb jobbar på olika sätt med frågor som handlar om lantbruksföretagares välbefinnande. De hoppas att lantbrukarna ska ha låg tröskel att ta kontakt. ARKIVFOTO
Jordbruk

Ta hand om bonden-projektet
har förbättrat jordbrukarnas
välmående

En ny rapport visar att LPA:s Ta hand om bonden-projekt har förbättrat jordbrukarnas arbetsförmåga och välmående, samt att odlarna ser projektet som värdefullt. Speciellt har hjälp från projektarbetare och möjligheten till köptjänstförbindelse förbättrat situationen på gårdarna.

– Projektets syfte är att stöda jordbrukare i svåra livssituationer och förbättra deras arbetsförmåga. Med hjälp av den finansiering projektet fått har vi kunnat anställa 15 projektarbetare som haft möjlighet att besöka gårdarna för att stöda och diskutera med företagarna. Nu kan vi se att projektet gett goda resultat.

Det sade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s vd Heli Backman då resultaten för Ta hand om bonden- projektet publicerades förra fredagen.

Projektet kom igång i och med traktormarschen 2016 varefter regeringen beviljade ett krispaket på 50 miljoner euro för jordbruket, varav en miljon gick till LPA. Projektet syftar till att underlätta belastningen, förbättra orken och stöda arbets- och företagarkarriären bland lantbrukare genom att erbjuda hjälp för företagare som befinner sig i utmanande livssituationer.

– Resultaten kommer i ett bra läge. I regeringsprogrammet ingår nämligen en skrivelse om att projektet skall göras permanent samt att förberedelserna för detta har påbörjats.

Problemen är ofta sammanflätade

Atte Penttilä som är forskare på forskningsinstitutet E2 Forskning som genomförde utredningen presenterade resultaten som uppnåtts hittills inom Ta hand om bonden-projektet.

Under forskningens gång har 31 personer intervjuats varav 16 intervjuobjekt var jordbrukare och två intervjuer gjordes på svenska. Dessutom gjordes en enkät som skickades till 1.743 personer varav 334 svarade vilket ger en svarsprocent på 19,2.

– De tre vanligaste orsakerna till att en företagare tog kontakt med Ta hand om bonden-projektet var den egna orken, vilket valdes av 75 procent av respondenterna, men även mental hälsa och parförhållanden utgjorde viktiga skäl. Ofta söktes hjälp för ett sammelsurium av problem – endast 17 procent valde ett enda alternativ. De respondenter som är under 35 år gamla valde fler alternativ betydligt oftare än den äldre generationen.

Enligt Penttilä fanns det också hinder för att ta kontakt, som ofta var kopplade till skamkänslor.

– Det finns en rädsla för misslyckande. En del tänker att de inte behöver hjälp eftersom tidigare generationer inte behövt eller fått hjälp. Andra vill inte tala om sina problem, medan vissa helt enkelt inte orkar ta kontakt.

Enligt enkäten anser dock 71 procent av respondenterna att tröskeln till att ta kontakt med Ta hand om bonden-projektet känns lägre om hjälpen är avgiftsfri. Viktigt är även att det finns möjlighet att få köptjänstförbindelse samt att en projektarbetare besöker gården och att projektarbetaren i fråga själv känner till jordbruksnäringen.

Höjer ork och välmående

Utredningen visar att hjälp från en projektarbetare eller köptjänstförbindelse inverkar stort både på arbetsförmåga och välmående.

– Hjälp från en projektarbetare stärkte den egna orken och mentala hälsan, men hjälpte även med plötsliga kriser samt att assistera med navigeringen i tjänster och stödansköningssystem, berättade Penttilä.

Projektarbetarens närvaro fick även en långvarig positiv inverkan på människorelationerna, gårdens resultat samt förmågan att hantera företagets ekonomi. Enkäten visade att 91 procent av respondenterna upplevde att projektarbetarens insats var mycket värdefull eller värdefull.

– Projektarbetarens inverkan är tydlig. På en skala från 0 till 10 steg medelvitsordet för arbetsförmågan från 4,5 till 6,3 och för välmående från 3,7 till 6,3.

Projektet erbjuder också en möjlighet att få en köptjänstförbindelse värd 500 euro som kan användas för arbetshandledning och terapitjänster. Förbindelsen användes nästan uteslutande för terapitjänster och hade en tydlig positiv inverkan.

Köptjänstförbindelsens tjänster höjde medelvitsordet för arbetsförmåga och välmående från ovan nämnda 6,3 till 7,2 respektive 7,3. Trots att det finns ett visst motstånd mot att söka sig till terapi meddelade respondenterna att de efter medverkan ändå kom att rekommendera tjänsten för vänner och kolleger.

Enligt Penttilä talar forskningsresultaten klarspråk.

– Sammanfattningsvis kan jag säga att Ta hand om bonden-projektet har nått sina mål och forskningen visade hur viktigt odlarna anser att projektet är samt att det nu fortsätter.

FOTNOT: Ta hand om bondens projektarbetare Susann Rabb kan nås på tfn 050-331 9056 eller e-post: susann.rabb@mela.fi


Också stödpersonerna lyssnar och hjälper

Känner du att du behöver tala med någon om vardagens bekymmer eller om en svår livssituation?
Landsbygdens stödpersonnätverk erbjuder samtalshjälp med utbildade stödpersoner för alla invånare på landsbygden.
Gå inte ensam och grubbla utan lyft luren till en stödperson som du kan prata med så att ni tillsammans kan söka en utväg ur svåra situationer.
Svenskspråkiga stödpersoner:
Anne-Maj Bergkulla-Ingves (Österbotten), ring 0400-259 326
Mats Ingves (Österbotten), ring 0400-788 890
Henrik Lindström (Nyland), ring 0400-310 220
Marjo Rantala (Birkaland), ring 040-591 1409