Ungskog
Den vanligaste orsaken till att Kemera-ansökningar för slyröjningar förkastades var att slyröjningen utförts för försiktigt. ARKIVFOTO
Skogsbruk Tema

Slyröjningen och
vården av ungskog
kan fortfarande förbättras

Skogscentralen granskade under 2018 resultatet av slyröjningsarbeten och vård av ungskog för vilka det kommit in ansökningar om Kemera-stöd. I fältgranskningarna upptäcktes en betydande mängd arbeten som avvek från finansieringsvillkoren och som utförts fel.

Andelen felaktigt utfört arbete steg jämfört med året innan, både bland de objekt som valts slumpmässigt till granskning och i de prövningsbaserade granskningarna. Under fjolåret granskade Skogscentralen cirka 1.800 objekt för vilka skogsägarna hade lämnat in anmälan om verkställande av tidig vård av plantbestånd, det vill säga slyröjning, och vård av ungskog, och sökt Kemera-stöd. Sammanlagt granskades 9.374 hektar.

I de slumpmässiga granskningarna uppfyllde 86 procent av den sammanlagda arealen på slyröjningsobjekten finansieringsvillkoren för Kemera-stöd. Bland objekten för vård av ungskog var motsvarande andel 74 procent. Året innan, 2017, fyllde 94 procent av den granskade slyröjningsarealen och 78 procent av arealen för vård av ungskog finansieringsvillkoren.

I de prövningsbaserade granskningarna uppfyllde 73 procent av arealen för slyröjning och 56 procent av arealen för vård av ungskog Kemera-villkoren. Motsvarande siffror 2017 var 77 procent för slyröjning och 64 procent för vård av ungskog.

Försiktiga slyröjningar och ogjort arbete ledde till avslag

Den vanligaste orsaken till att Kemera-ansökningar för slyröjningar förkastades var att slyröjningen utförts för försiktigt. Dessutom förkastades slyröjningsansökningar för sammanlagt 67 hektar för att arbetet inte hade utförts trots att det anmälts som verkställt.

Bland ansökningarna för vård av ungskog var den vanligaste orsaken till avslag att man hade tagit bort för få träd. Också här förkastades ansökningar på grund av att arbetet inte utförts. Granskningarna visade att arealen där man meddelat om arbeten men inte utfört dem var oroväckande stor, nästan 310 hektar.

– På en del av de objekt som bedömts som för täta gjordes korrigerande arbeten efter granskningen. Efter korrigeringarna kunde Kemera-stöd beviljas. Även om villkoren för Kemera-stöd inte alltid skulle uppfyllas så kan slutresultatet ändå vara bra rent skogsvårdsmässigt, säger Mikko Korhonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

I egenkontrollen av skogsvårdsarbeten kan man som hjälpmedel använda Skogscentralens mobilapp Laatumetsä (på finska): https://www.wuudis.com/tukipalvelut/laatumetsa/

Man kan också anmäla sig till de avgiftsfria webbutbildningarna om egenkontroll på Skogscentralens webbsida Kurser och evenemang (på finska): https://tapahtumat.metsakeskus.fi/Default.aspx?tabid=418&q=omavalvonta