Ordfjulhalsning
Jordbruk Skogsbruk SLC Opinion

SLC-ordförandes julhälsning:
Dags sätta fokus rätt

Snart är 2019 slut. Det är läge att summera året som gått och försöka se vad som kan vänta oss 2020.

Vi har ett gott skördeår bakom oss. Tyvärr sjönk spannmålspriserna markant som en följd av det ökade utbudet. Av orsaker som är svårare att förklara så sjönk också priserna på olje- och proteingrödor av bara farten, trots att utbudet minskade.

Avräkningspriset på husdjursprodukterna har stampat på stället trots ökad export och höjda världsmarknadspriser i synnerhet på svinkött. Marknadspriserna för jordbruksprodukter i Finland sjunker snabbt, men stiger långsamt.

SLC har fortsatt arbetet med marknadsfrågor för att stärka jordbrukarnas ställning. Under året har SLC riktat två skrivelser till nämnden för handelssed i livsmedelskedjan, som gett rekommendationer om ursprungsmärkning och handelns praxis med så kallad tvångsdelning. Nu måste den nya livsmedelsmarknadsombudsmannen följa upp nämndens rekommendationer.

Under inledningen av 2019 dominerade riksdags- och europaparlamentsvalet politiken. I båda valen hade klimatuppvärmningen en framträdande roll. SLC deltog aktivt i debatten inför valen. Vi drev en kampanj om det finländska skogsbruket och framhöll vikten av jordbrukets roll i det finländska samhället.

Under valrörelsen levererade vi fakta till kandidater, och inför och under regeringsförhandlingarna bidrog vi med analyser och målsättningar om vad SLC vill uppnå de närmaste fyra åren. Slutresultatet blev ett regeringsprogram där jord- och skogsbruket har en framträdande roll och där landsbygdens behov beaktas.

Hur stor del av de goda skrivningarna som verkställs kommer långt att bero på hur sysselsättningsgraden utvecklas, men vägen är åtminstone utstakad.

Klimatdiskussionen har varit livlig under hela året – tyvärr ofta med brist på proportion och felaktigt fokus. I Finland är det uttryckligen energisektorn, förbränning av fossila bränslen, som står för lejonparten av utsläppen. Det är i den sektorn, där tre fjärdedelar av utsläppen uppstår, som de avgörande förändringarna måste göras. En stor del av debatten har dessvärre handlat om finländarnas köttätande, som har en mycket liten klimatpåverkan.

Våra skogar har de senaste tio åren bundit mera än en tredjedel av alla Finlands klimatutsläpp, i huvudsak tack vare att skogsägarna satsar mera än 300 miljoner euro per år i skogsskötselåtgärder.

Det är hög tid att sätta fokus rätt; mat behövs varje dag och ett aktivt skogsbruk är en del av lösningen i klimatpolitiken. Vi som yrkeskår, och den enda sektorn som binder kol, kommer definitivt att dra vårt strå till stacken.

2020 innebär många nya utmaningar också för EU. Det börjar stå klart att Storbritannien lämnar unionen. Den nya kommissionens storsatsning, Green Deal, ska fyllas med ett konkret innehåll. Arbetet med att färdigställa CAP 2027 fortsätter och nya klimattoppmöten är på kommande.

SLC kommer att ta en aktiv roll och försöka styra diskussionerna mot det som är väsentligt. Målet är att skapa förutsättningar för oss att producera världens bästa mat på ett hållbart och lönsamt sätt, och att ersätta fossila bränslen med förnybara. Så skapar vi en bättre framtid för oss själva och för våra barn och barnbarn.

Jag vill avsluta med ett stort tack till alla som engagerat sig i SLC:s viktiga intressebevakningsarbete under året som gått. Jag önskar alla Landsbygdens Folks läsare en god och fridfull jul och ett framgångsrikt år 2020!

 Mats Nylund
ordförande, SLC