Skogsbruk

Skogsinventeringen
framskrider enligt planerna

Den skogsinventeringsrunda som inleddes i fjol är i full gång. Under sommaren har laserskanningar och flygfotograferingar utförts framgångsrikt på 22 områden. Också provytemätningarna i terrängen har framskridit bra. Under nästa år utlovas färska skogsdata i olika delar av Finland.

Sammanlagt utfördes laserskanningar och flygfotografering på ungefär 5,9 miljoner hektar, varav cirka 4,3 miljoner hektar skogsbruksmark. Ett enskilt skanningsområde är i medeltal 270. 000 hektar, och områdena är spridda över olika delar av landet.

Den pågående skogsinventeringsrundan (2020-2025) ingår i det nationella laserskannings- och flygbildsprogrammet som Lantmäteriverket koordinerar. Inventeringen av skog bygger på laserskanning och fotografering från flygplan, mätning av provytor på marken och mångsidiga räknemetoder.

Genom att kombinera materialet producerar Skogscentralen mångsidig information om skogarnas ståndorter, bestånd och naturobjekt samt förslag på avverkningar och skogsvårdsåtgärder.

Att inventera skogen på ett enskilt område tar 1,5-2 år. Publiceringen av skogsdata från sommaren 2020 pågår just nu.

– Målet är att före årets slut få ut alla skogsdata över privatskogar som skannats och fotograferats 2020, säger Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata vid Finlands skogscentral.

Vid slutet av augusti hade skogsdata för drygt hälften av den privatägda skogsbruksmarken (något under 2,2 miljoner hektar) i dessa 18 områden publicerats. I hela landet är 6 områdens färska skogsdata klara. Var områdena finns, och var laserskanningar och fotograferingsflygningar planeras de kommande åren kan ses på Lantmäteriverkets sida Laserskanning och fotograferingsflygningar.

Alla publicerade skogsdata finns tillgängliga för privata skogsägare som fastighetsspecifika uppgifter och för andra som öppen skoglig information i tjänsten MinSkog.fi. De gamla uppgifterna ersätts med nya, och alla som äger skog i inventeringsområdena meddelas när det kommer nya skogsdata. Redan nu kan man kontrollera i karttjänsten för tillgången till skogsdata vilket år det publiceras nya uppgifter om ens egen skog.