Puukarttakoealamittaus I
Mätning av diametern på ett träd. FOTO: Finlands skogscentral
Tema

Skogsinventeringar inleds på
21 områden runt om i Finland

Finlands skogscentral fortsätter inventera skog i olika delar av landet i vår. Nu inleds inventeringar i 21 nya områden på sammanlagt 4,2 miljoner hektar. Skogsdata för dessa områden blir klara under 2024. Skogsägare kan se data om sin egen skog i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi.

Skogscentralen inventerar privatskogarna i Finland och producerar mångsidiga data om växtplatser, trädbestånd, skogsvårds- och avverkningsmöjligheter och naturvärden. Skogsägare kan använda dessa data i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi för att planera avverkningar och skötselarbeten och få information om värdefulla naturobjekt och möjligheterna att skydda skog.

Skogsdata finns också att tillgå i Skogscentralens tjänster med öppen skogs- och naturinformation.

Laserskanning, flygfotografering och mätningar i skogen

Skogsinventeringen sker genom flygfotografering, laserskanning, provytemätningar i terrängen och mångsidiga räknemetoder. Med laserskanning får man tredimensionell information om markytan, vegetationen och trädbeståndets struktur.

Laserskanningen görs från flygplan på 1,5-2 kilometers höjd. Den utgör ingen fara för människor eller djur. En separat flygfotografering görs på 7-8 kilometers höjd. Flygbilderna används bland annat för att identifiera trädslag och rita skogsfigurer.

Laserskanningen och flygfotograferingen genomförs som en del av det nationella laserskannings- och flygfotograferingsprogrammet som Lantmäteriverket koordinerar. Laserskanningarna inom programmet genomförs under en period på sex år, 2020-2025. Fotograferingsflygningarna genomförs på tre år.

Under sommarsäsongen rör sig dessutom tiotals skogsproffs från Skogscentralen ute i skogen och gör mätningar på provytor. Provytemätningarna skadar inte träden eller marken.

Uppdateras med data från avverkningsmaskiner

Med den nuvarande inventeringsmetoden får man högklassig information om skogen. Bäst är noggrannheten i informationen om skött gallringsskog och förnyelsemogen skog. I plantskog och ojämn, ovårdad skog är noggrannheten med fjärrkartering sämre.

Skogscentralen uppdaterar kontinuerligt informationen med olika informationskällor och tillväxtmodeller mellan inventeringarna. I år börjar Skogscentralen även använda geodata från avverkningsmaskiner som en ny informationskälla. Av informationen från avverkningsmaskinerna kan man tillförlitligt dra slutsatser om avverkningsområdena, avverkningssätt och tidpunkter.

Skogsdata för områdena som inventeras i år blir klara nästa år. Vilka områden som laserskannas och flygfotograferas vilket år kan ses på Lantmäteriverkets sida Laserskanning och fotograferingsflygningar. Skogsägare kan också kontrollera när data för deras skog publiceras i karttjänsten för tillgång till skogsdata. 

Just nu färdigställer Skogscentralen data för skogar som inventerades 2022. Dessa data över 21 områden och nästan 4 miljoner hektar publiceras före årets slut.