C7486672 Ed77 4072 9810 2Ad40D7Ddaee
Rättsfall om dikning. Guide 4/2022 NTM-centralen.
Jordbruk Skogsbruk

Rättsfall om dikning presenteras
och tolkas i ny publikation

Publikationen ”Rättsfall om dikning” har getts ut av NTM-centralen i Södra Österbotten. Publikationen presenterar och tolkar i huvudsak utvalda beslut av Högsta förvaltningsdomstolen och förvaltningsdomstolen.

Största delen av fallen som behandlas i publikationen har avgjorts enligt bestämmelserna i nuvarande vattenlag (587/2011), men det ingår även fall som avgjorts enligt tidigare vattenlagstiftning. Publikationen erbjuder information om rättspraxis som gäller dikning och riktas främst till kommunala miljöskyddsmyndigheter och NTM-centralernas sakkunniga i vattenärenden, men även till andra som tampas med tolkningar av dikningsärenden och vattenlagen.

Lagstiftningen som gäller dikning anses vara ett av de mest utmanande ämnesområdena i vattenlagen. Dessutom är tillämpningsområdet för vattenlagen och miljöskyddslagen samt markanvändnings- och bygglagen delvis överlappande, vilket leder till utmaningar vid valet av lag som tillämpas och vid avgränsningen av olika administrativa förfaranden.

Också när det gäller regleringen av dikning finns det olika definitioner och olika myndigheters behörighetsfrågor som leder till utmaningar. I publikationen presenteras ett trettiotal rättsfall. De har valts särskilt med tanke de kommunala miljöskyddsmyndigheternas informationsbehov, eftersom största delen av tvisterna i dikningsärenden avgörs just i kommunerna.

Utredningen har gjorts av en juridikstuderande som en del av praktiken i anslutning till studierna. Den kompletterar den tidigare utgivna publikationen ”En handbok för kommunala miljövårdsmyndigheter om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen” (2018). Guiden "Rättsfall om dikning" finns på svenska och finska på Doria-tjänsten.