Skogsbruk

Plantskogsvården
utförs oftast bra

I fjol granskade Finlands skogscentral 9.670 hektar plantskogsvård och arbeten i ung skog för vilka det sökts statligt kemera-stöd. En dryg femtedel av de här skogsvårdsarbetena uppfyllde inte finansieringsvillkoren.

Största delen av skogsvårdsarbetet i plantskog hade utförts bra, och nästan 90 procent av arbetena beviljades kemera-finansiering. I gallringen av ungskog förekom fler brister, och var fjärde ansökan fick avslag.

Det förekommer en del regionala skillnader i kvaliteten på arbetet. Enligt Skogscentralens granskningsresultat är kvaliteten bäst i Lappland, Birkaland och Satakunta. Svagare resultat konstaterades i Österbotten, Nyland och på vissa arbetsobjekt i Södra Karelen.

I plantskogsvården gällde de största bristerna planttätheten. Kemera-finansiering kan inte beviljas om plantbeståndet är för tätt efter utfört arbete.

– Och när det gäller stöd för vård av ungskog söks det ofta för gallringar där träden redan är för grova. Då är det en kommersiellt lönsam gallring, och stöd beviljas inte längre, säger Ari Nikkola, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

I granskningarna hittades också över 350 hektar där inget arbete alls hade utförts trots att man ansökt om stöd.

Skogscentralen beviljade totalt 34 miljoner euro i statligt stöd till skogsägare för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog i fjol. Dessa arbeten täckte ett område på cirka 129.000 hektar.

Vårdade plantbestånd huvudsakligen blandskog

Största delen av granplantskogarna som vårdats har även inslag av andra trädslag som lämnats kvar att växa. Nästan två tredjedelar av all plantskog som granskades var blandbestånd med gran som huvudträdslag. I ungefär en fjärdedel av de granskade granplantskogarna växte gran, tall och björk så att de alla utgjorde åtminstone en tiondel av stamantalet.

Av tallbestånden bestod drygt hälften uteslutande av tall. Tallens växtplatser är i regel för torra och karga för granen och björken, och därför odlas där inte blandskog.

– En blandning av olika trädslag är bra för naturens mångfald. Blandskog är också tåligare mot olika skador än en skog med bara ett trädslag. I virkesproduktionen förlorar man ändå en aning, speciellt om en del av beståndet är glasbjörk, säger Nikkola.

Skogsvårdsrekommendationerna rekommenderar att man även sparar naturplantor av andra trädslag i planterad eller sådd plantskog. I Skogscentralens granskningar visade det sig att ganska många planterade plantor dör och att man lämnar kvar i synnerhet lövträd för att komplettera.

Man kan förbättra den biologiska mångfalden och viltets livsvillkor genom att lämna kvar viltbuskade och naturplantor av lövträd i plantskogen redan i slyröjningen. Dessa ska sedan sparas i kommande gallringar och avverkningar, och i framtiden bildas där död ved. Viltbuskage sänker inte kemera-stödet om de utgör mindre än tio procent av skogsvårdsarealen.