Drivning6 Webben
Bärigheten är god just nu i hela landet och avverkningarna på vinterstämplingar pågår för fullt. Situationen är ypperlig, som här i Kronoby där Skogsvårdsföreningen Österbotten håller på med en gallring.
Skogsbruk SLC Marknad Tema

Perfekta drivningsförhållanden
gläder skogsvårdsföreningen

Många virkesuppköpare välkomnar den kalla vintern som ger utmärkta drivningsförhållanden. Skogsvårdsföreningen Österbotten gläder sig också. Nu kan gallringar och dikesrensningar göras på torvmarker utan några problem.

– Jag skulle beskriva förhållandena som nu råder som perfekta. Marken är frusen, det finns snö att packa och skogsvägarna håller för fjärrtransporterna. Det enda som är lite utmanande är det finns mycket snö i träden som yr länge när de fälls och försämrar sikten. Men det är inte ett så stort problem, säger Daniel Jansson, skogsvårdsinstruktör med ansvar för drivningstjänster vid SVF Österbotten.

Vi befinner oss i Kronoby där föreningen håller på med en gallring som på många sätt är viktig. Förutom att gallringen på cirka fyrtio hektar dikad torvmark nu kan genomföras rensas också dikeslinjerna och en väg på dikesrenen planeras.

– Utöver det har vi också förbättrat cirka en kilometer skogsbilväg som gör att vi kommer åt ännu mera ungskog i ett senare skede. Sådana här helhetsprojekt är något som vi i allt högre grad vill satsa på. Ungskogsvård hör till vårt kärnområde, likaså dikes- och vägprojekt. Nu kan vi slå flera flugor i en smäll, förklarar Jansson.

Det är de stora virkesuppköparna som köper upp merparten av förnyelseavverkningarna. Skogsvårdsföreningen kan vid behov köpa förnyelseavverkningar om skogen är massavedsdominerad.

Drivning8 Webben
Här har dikeslinjen rensats i samband med en gallring. I sommar är det dags för iståndsättningen av dikena. SVF Österbotten eftersträvar sådana här projekt som omfattar flera olika moment. Det här går enligt handboken, säger skogsvårdsinstruktör Daniel Jansson.

Tar hand om allt

Jansson konstaterar att skogsvårdsföreningen inte direkt konkurrerar med virkesbolagen utan i stället kompletterar de varandra. Skogsvårdsföreningens kärnområde är gallringar och att erbjuda markägarna bästa möjliga service.

– Det här projektet omfattar två markägare och totalt avverkas dikeslinjerna längs tio kilometer dike. Fördelen med att vi gör det är att vi har ansvaret för allt. Vi uppgör en dikesplan som krävs för beviljande av Kemera-medel som beviljas till dikesrensning och väg på dikesren. Vi verkställer drivningen och iståndsättningsdikningen och vi erbjuder därmed en helhetslösning för markägarna, säger han.

Enligt Jansson uppstår det flera osäkerhetsfaktorer när många aktörer är inblandade i liknande projekt.

– När ett bolag sköter drivningen och ett annat dikesrensningen har det många gånger lett till att hela uppdraget har dragit ut flera år på tiden. Nu blir allt koordinerat av oss och sköts smidigare och det här projektet är än så länge helt enligt handboken.

En skotare dyker upp ur skogen där gallringsarbetet pågår för fullt. Marken är frusen och det är tydligt att bärigheten är god, vilket minimerar risken för att marken körs sönder – med andra ord utmärkt före för vinterdrivning.

Drivning10 Webben
Här har en skotare kört ut virke från en gallring i Kronoby. Marken är frusen och bärigheten är för tillfället mycket god. Hela skogsindustrin välkomnar det perfekta vintervädret som är viktigt för att avverkning ska kunna ske på områden som kräver frusen mark.

Tog en stund innan marken frös

Men Jansson berättar att det tog en stund innan arbetet på torvmark kunde inledas.

– Orsaken till det var att det var mycket torrt på hösten och låg grundvattennivå. Torvmarken var väldigt torr och frös inte fastän det var kallt och snöfattigt. Men nu när vi har ett rejält snölager så håller det bra bara man får snön packad.

Skogsbolagen har inget större intresse av att rensa dikeslinjer utan den uppgiften handhas i stället av skogsvårdsföreningen. Positivt är också att det har funnits efterfråga på massaved.

– Vi köper upp massaveden och allt handlar om efterfråga, utbud och pris. Det senaste året har det varit högkonjunktur och det har gjort att efterfrågan varit mycket god. Från de norra delarna av landskapet säljer vi det mesta till cellulosaindustrin i Jakobstad, säger Jansson.

Men SVF Österbotten har också hittat nya kanaler och exporterat mycket massaved under de senaste åren. I synnerhet från Sydösterbotten har exporten varit mycket viktig.

– Vi har också härifrån exporterat massaved och de kanalerna har varit mycket avgörande för att få klenvirket omsatt och ut på marknaden, konstaterar han.

Nu hoppas han och alla andra i branschen att det kalla vädret fortsätter.

– Det gör vi varje vinter för det gör att vi kan få mycket arbete som enbart går att utföra vintertid gjort.

Drivning2 Webben
Skogsbilvägarna håller bra för tunga fjärrtransporter nu när det har varit kallt.