Ospm9
ÖSP:s fullmäktige hade vårmöte i måndags. Förbundsordförande Tomas Långgård (till vänster) och Mats Holmqvist, som fungerade som ordförande för mötet, var på plats på kontoret i Vasa. Närmast till höger ombudsman Fredrik Grannas som också var fysiskt på plats. Resten deltog i mötet via Teams.
Jordbruk SLC

ÖSP:s fullmäktige vill ha
utredning om juridiska tjänster

I höstas tvingades SLC säga upp sin jurist på grund av ekonomiska orsaker. Frågan aktualiserades på ÖSP:s fullmäktigemöte i måndags i samband med en motion. Fullmäktige vill ha en utredning av hur en eventuell dylik tjänst kunde finansieras i framtiden. 

– Förbundsstyrelsen har diskuterat ärendet i flera repriser och vi har full förståelse för oron på fältet. Det går inte att förneka att organisationen är svagare efter att beslutet om uppsägning av SLC:s jurist. I egenskap av styrelsemedlem i SLC var jag med och fattade beslutet – och jag kan säga det är ett av de tyngsta jag någonsin varit med om.

– Men beslutet gjordes på grund av att SLC:s ekonomi drabbats mycket hårt av den pågående pandemin. Och som invald i styrelsen har jag ett ansvar för ekonomin och då är man ibland tvungen att fatta beslut som man inte egentligen vill, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

Diskussionen om SLC:s jurist som sades upp på grund av ekonomiska orsaker sent i höstas tog fart på ÖSP:s fullmäktiges vårmöte i måndags. Det i samband med en motion som inlämnats av Kronoby, Terjärv, Nedervetil och Karleby lokalavdelningar av ÖSP behandlades.

Känner oro

Motionärerna vill att förbundet bör trygga den juridiska rådgivningen för medlemmar. Mats Holmqvist (Karleby), som fungerade som ordförande på mötet, konstaterade att det finns en oro på fältet på grund av den uppkomna situationen. 

– Djurskyddsgranskningar har varit ett problem på vårt område och tillgången till en jurist som vi känner har stärkt oss i vardagen. Många av oss känner en oro över det avslutade juridiska samarbetet med SLC och det är bakgrunden till vår motion.

– Beslutet kom som en stor besvikelse för många av oss som fått hjälp av juristen. Men det som vi nu hoppas är att vi på alla plan kan föra en konstruktiv dialog kring hur vi kan hitta lösningar för att gå vidare, säger han.

Både Niclas Sjöskog och Johanna Smith, som är med i SLC:s styrelse, konstaterade att beslutet var tråkigt att fatta och att organisationen nu är tunnare. Men de poängterar också att beslutet var oundvikligt på grund av det försämrade ekonomiska läget på SLC.

– Vi vände på alla stenar och vi ska också komma ihåg att en redaktör på LF också var tvungen att sägas upp på grund av samma orsaker. Vi ska hoppas att det ekonomiska läget förändras i framtiden så att vi kan göra nya beslut kring de juridiska tjänsterna, säger Sjöskog.

Smith fortsätter:

– SLC är en så stor organisation att det behövs juridisk sakkunskap. Men hur sådana tjänster ska produceras är något som vi nu måste fundera på. Fram tills dess ställer vi förtroendevalda och tjänstemännen upp och hjälper våra medlemmar enligt bästa förmåga.

Det var något som ÖSP:s verksamhetsledare Susanne West också betonade.

– Det är en ny situation också för oss på ÖSP, men medlemmar kan vända sig till tjänstemännen och förtroendevalda som försöker bistå efter bästa förmåga, säger hon.

Ospm7
Mats Holmqvist (närmast) fungerade som ordförande när ÖSP:s fullmäktige hade vårmöte i måndags. Under mötet diskuterades bland annat juridiska frågor, höjning av medlemsavgifter och snöskoterkörning.

Efterlyser vägkost

Jonny Kronqvist, som i likhet med Smith och Sjöskog också är medlemmar i ÖSP:s styrelse, efterlyste vägkost av fullmäktige. 

– Förbundsstyrelsen har diskuterat den här frågan grundligt. Nu behöver vi vägkost av fullmäktige hur vi ska gå vidare. Ska juridiska tjänster vara en fullständig medlemsförmån i framtiden? Vi vet alla att beslutet om uppsägningen fattades på ekonomiska grunder. Så huvudfrågan är hur den här tjänsten ska finansieras. Är medlemmarna beredda på att medlemsavgifterna höjs för att organisationen i framtiden ska kunna anställa en jurist? frågade Kronqvist.

Christer Finne och Mats Holmqvist välkomnade frågeställningen.

– Är vi som medlemmar beredda på en höjning av medlemsavgiften? Kan vi tänka oss en delad medlemsförmån där vissa juridiska tjänster är avgiftsbelagda och andra hör till grundförmånen? frågar sig Holmqvist.

– I ärenden där en jurist måste betjäna en enskild medlem ingående tycker jag det vore på sin plats med en avgift, medan mera allmänna ärenden kunde ingå i medlemsavgiften. Det här bör utredas vidare, fortsätter Finne.

Sjöskog lyfte fram att det redan finns ett tryck på att höja medlemsavgiften som inte höjts sedan 2014. Så är fallet också på SLC som finansierar sin verksamhet till stor del av dividender.

– Så oavsett finns ett tryck på att höja medlemsavgifterna. Matematiken är inte enkel, säger han.

Bland andra Conny Englund, Christer Finne och Kjell Utfolk efterlyste en utredning för hur SLC i framtiden kunde finansiera någon form av juridiska tjänster i framtiden. ÖSP:s fullmäktige beslöt att komplettera förbundsstyrelsens motionssvar med en uppmaning om att SLC ska utreda kostnaderna för juridiska tjänster i egen regi. Och samtidigt utreda hur mycket medlemsavgifterna måste höjas för att trygga dylika tjänster i framtiden och vilken form av tjänster som ska finnas.

Motion om snöskoterkörning

Fullmäktige diskuterade också en motion av Kronoby lokalavdelning om snöskoterkörning. Motionären vill att ÖSP ska arbeta för att kontaktuppgifterna till alla snöskoterföreningars ansvarspersoner ska finnas och vara lätta att hitta på till exempel kelkkareitit.fi.

– Motionen är befogad. Den här vintern har det skett mycket olovlig körning med snöskoter och det borde vara lätt att hitta kontaktuppgifter till snöskoterföreningarna som i sin tur kan kontakta sina medlemmar. Men det är svårt att hitta den informationen, säger Drycksbäck.

Flera andra understödde också motionen och berättade om olovlig körning på deras marker. Mats Holmqvist och Christer Finne betonade att det också finns mycket okunskap om var det är tillåtet att köra.

– En del körning kan vi råda bot på genom information och det är den vägen vi ska gå. Att sätta upp staket kan leda till konfrontation, säger Holmqvist.

I sitt motionssvar meddelar ÖSP att man kommer att sammankalla ett möte med föreningarna för att framför motionärens synpunkter. ÖSP kommer att framföra att de behöver förbättra sin information om kontaktpersoner på deras informationssidor.

Vörå lokalavdelning av ÖSP hade lämnat in en motion om statlig och kommunal tvångsinlösning av mark för exempelvis vägbyggen. Ofta ersätts markägaren med ett för orten gängse värde och motsvarar inte köpesummorna på den fria marknaden.

Motionären vill att ÖSP ska arbeta för en högre ersättning och att stat och kommun dessutom ska bekosta en ägoreglering för berörda markägare.

I sitt svar ställer sig förbundsstyrelsen bakom motionärens yrkande att ersättningen vid inlösen ska höjas och att markägaren inte ska påföras kostnader som inte ersätts vid inlösen. Motionen förs vidare till SLC som aktivt jobbar med frågan i anslutning till det pågående lagstiftningsprojektet.