Img 7604
Nybygget som förses med ett mötesrum är en angelägenhet för både jaktverksamheten och hela närområdet, framhåller jaktföreningen. Från vänster Raimo Luomala (styrelsemedlem), Tom Piispanen (styrelseordförande), Cecilia Berg (sekreterare), Markus Lindberg (kassör) och Mikael Asp (projektledare).
Livet på landet

Nytt slakt- och aktivitetshus
tar form i Norra Pörtom

Pörtom-Dahlbo jaktförening siktar på att kunna färdigställa sitt nya slakt- och aktivitetshus i sommar. Det fleråriga Leader-projektet innebär en modernisering av jaktföreningens faciliteter. Det är samtidigt en satsning som överlag gynnar byarna i Norra Pörtom.

Intill före detta Rönnholms skola i norra Pörtom, på ett par kilometers avstånd från riksåttan, tornar det röd- och vitmålade nybygget upp sig i skogsdominerad landsbygdsmiljö.

Här uppför Pörtom-Dahlbo jaktförening sitt nya slakt- och aktivitetshus – en betydande investering i ett glest befolkat landsbygdsområde.

Byggnadsprojektet, som inleddes i slutet av 2020, är profilerat som ett Leader-projekt via gruppen Aktion Österbotten med NTM-centralen i Österbotten och Malax kommun som finansiärer. Enligt den officiella tidtabellen tar projekttiden slut 30.6.2023.

Byggd med talkokrafter

– Vi siktar på att hinna färdigställa bygget inom de aktuella ramarna. Målet är att vi ska hålla vårt sommarmöte i det nya huset och göra slaktarbete där under höstjakten, säger Tom Piispanen, styrelseordförande för Pörtom-Dahlbo jaktförening.

– Det är främst inredningsarbeten som återstår att göra i det här skedet. Vi kommer bland annat att installera bänkar, kylmaskiner och en travers, säger projektledaren Mikael Asp som själv är byggnadsingenjör och privatföretagare till professionen.

Den nya huskonstruktionen är helt och hållet byggd med talkokrafter. I genomsnitt har ett tiotal föreningsmedlemmar slutit upp till arbetskvällarna.

– Byggnadsarbetet har dock blivit försenat på grund av de föregående pandemiåren. Förutom olika restriktioner har priset på byggnadsmaterial höjts avsevärt under den här perioden. Det har gjorts budgetändringar under projektets gång, säger Piispanen.

Img 7611
Målet är att Pörtom-Dahlbo jaktförenings nya slakt- och aktivitetshus i norra Pörtom ska stå klart i sommar. Bygget ska kompletteras med inredningsarbeten framöver.

Inte till enbart för jaktföreningen

Slakt- och aktivitetshuset har en areal på 72 kvadratmeter. Kostnaderna beräknas till cirka 120.000 euro varav hälften av finansieras med EU-medel från landsbygdsutvecklingsprogrammet för fastlands-Finland. Aktia-stiftelsen har i sin tur beviljat understöd för anskaffning av utrustning till huset.

Nybygget ger framför allt jaktföreningen modernare och mera effektiva verktyg för styckning, upphängning och hantering av slaktkött.

Tidigare har man hyrt mindre och mera primitivt utrustade slaktytor av Norra Pörtom allaktivitetsförening på samma område. Till exempel har kylmaskiner saknats, framhålls det under LF-intervjun.

Vid sidan av slaktavdelningen kommer den nya byggnaden att förses med ett mötesrum. Rummet kommer att vara tillgängligt som mötes- eller kurslokal även för andra föreningar i närområdet.

– Det bör betonas att det här nya anläggningen inte är till enbart för den lokala jaktverksamheten. Det är en utveckling som bidrar till att stärka den sociala gemenskapen i hela norra Pörtom. Kanske blir det också lättare att få med yngre krafter i verksamheten framöver, säger Markus Lindberg, kassör i Pörtom-Dahlbo jaktförening.

Pörtom-Dahlbo jaktförening, vars rekryteringsområde är Norra Pörtom, ägnar sig förutom den klassiska älgjakten åt andra jaktgrenar såsom hjort och små rovdjur. Ifjol hade man 26 aktiva älgjägare i sina led.

– Föreningen bedriver jakt på cirka 6.000 hektar skogsmark, säger Tom Piispanen.

– Det finns äldre medlemmar som inte längre jagar men som understöder verksamheten. En del yngre förmågor har gått med i föreningen på senare tid, säger i sin tur jaktföreningens sekreterare Cecilia Berg.