Jordbruk SLC

Nyländska producentförbund
vill effektivera vildsvinsjakten

Det finns en befogad oro för att vildsvinsstammen i östra Nyland igen skall börja öka, påpekar SLC Nyland och MTK-Uusimaa  i en gemensam skrivelse till Finlands viltcentral. Producentförbunden vill att vildsvinsjakten ska effektiveras.

SLC Nyland har fått kännedom om ett flertal fall med betydande skador i odlingarna. Där vildsvinen farit fram blir skadorna ofta totala. Jordbrukarna får ingen ersättning för vildsvinsskadorna. Tyvärr rapporterar odlarna och markägarna därför sällan skador på odlingarna av vildsvin till myndigheterna, varför mörkertalet är stort.

– Vi ser det som synnerligen viktigt att vildsvinsstammen inte tillåts växa och sprida sig i Finland, med ökade skador på odlingar och risk för spridning av afrikansk svinpest (ASF). Några fall av ASF har aldrig konstaterats i Finland. Det är synnerligen viktigt att vi kan hålla den afrikanska svinpesten borta från Finland. Ju färre vildsvin det finns desto mindre är risken för en epidemi. Därför har jakten en viktig roll. Målet bör alltid vara att hålla vildsvinsstammen så låg som möjligt, påpekar Thomas Antas och Alexis Kyrö, ordföranden för SLC Nyland och MTK-Uusimaa.

Det är också en orsak till att regleringarna i vildsvinsjakten har luckrats upp. Jord- och skogsbruksministeriet har bland annat tillåtit användningen av en fast artificiell ljuskälla och inhägnader. Den tillåtna perioden för vildsvinsjakt har också förlängts.

Det är främst på kvällarna och nätterna som vildsvinsjakt bedrivs. Under senare tid har mörkerutrustning börjat användas vid vildsvinsjakt, men den här typen av utrustning är tillsvidare tillåten endast i begränsad utsträckning och med specialtillstånd.

– Det effektiverar jakten. Vill vi minska på stammen bör vi också använda all teknisk utrustning som står till förfogande. SLC Nyland förordar att ansökningar om specialtillstånd för användning av mörkerutrustning och annan lämplig teknisk utrustning lättare skall beviljas för vildsvinsjakt i östra Nyland.