Mg 8965
För att ett väglag ska få understöd måste uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen vara uppdaterade i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet.
Jordbruk Skogsbruk Livet på landet Tema

Nya regler gäller
för enskilda vägar

Lagen om enskilda vägar som varit i kraft sedan årets början, medför många förändringar. Bland annat minskar kommunens inflytande och ansvaret för väglaget skärps. Det finns dock ännu möjlighet att ha enskilda vägar utan ett konstituerat väglag som ombesörjer skötseln av vägen.
Den nya lagen gäller på alla enskilda vägar som har ett väglag. För enskilda vägar utan ett konstituerat väglag gäller lagen i tillämpliga delar.
En förändring i den nya lagen är att en enskild väg utan ett väglag inte längre kan få kommunalt bidrag (paragraf 84). För privata vägar, det vill säga vägar som är helt på egen mark och för eget bruk, gäller lagen inte.

Vi har samlat information gällande den nya lagen som delägarna i en enskild väg kan ha nytta av. Omfattande information hittar man också på finska på Finlands vägförenings hemsida: https://www.tieyhdistys.fi/

Man kan dessutom bekanta sig med lagen på Finlex hemsida: https://www.finlex.fi/sv/laki/...

Informationsplikt och förutsättningar
för att få understöd

För att ett väglag ska få understöd måste uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen vara uppdaterade i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet.

Registret upprätthålls av lantmäteriverket och informationssystemet upprätthålls av trafikledsverket i det sk Digiroad.

Väglaget och vägdelägare är skyldiga att skicka uppgifter om vägens trafikledning till trafikledsverkets Digiroadsystem. 

Väglaget ska skicka:

- Uppgifter om viktbegränsningar.

- Förbud att använda vägen.

- Möjliga tilläggsskyltar .

- Väglaget ska också skicka en kopia av kommunens tillstånd att placera trafikmärken.

Därutöver kan väglaget skicka information om vägens hastighetsbegränsning. Informationen förbättrar navigationssystemens funktionssäkerhet och kan även minska onödig trafik på vägen.

Kontaktuppgifter och vidare information hittar man på trafikledsverkets internetsida: https://vayla.fi/web/sv/oppna-...

Kontaktuppgifter ska meddelas
till lantmäteriverket

Väglagets kontaktuppgifter eller ändringar i dem ska meddelas till lantmäteriverket. Det går ganska behändigt att fylla i uppgifterna på verkets länk: https://www.maanmittauslaitos....

Det är viktigt att väglagets kontaktuppgifter är tidsenliga. Vid lantmäteriverket behövs dessa uppgifter när man tillkännager lantmäteriförrättningar inom vägens influensområde.

Därtill behöver till exempel kommunerna skogscentralens regionenheter, NTM-centraler och transportentreprenörer väglagens kontaktuppgifter.

Lantmäteriverket för register över enskilda vägar som förvaltas av väglag.

Läget för de vägar som finns i registret för enskilda vägar anges på fastighetsregisterkartan. Ur fastighetsregistret framgår inom vilka fastigheter de enskilda vägarna befinner sig.

Ny paragraf om samhällsteknik

I lagen finns en ny paragraf, det är paragraf 30, som gäller samhällstekniska anordningar på vägområdet.

Efter att ett vägområde har tagits i bruk som väg ges samtycke till placering i marken av sådana ledningar och mindre anordningar som ansluter till dem och som betjänar en fastighet eller samhället av väglaget eller, om ett sådant inte har bildats, av vägdelägarna. Samtycke av de berörda fastigheternas ägare behövs då inte.

Om vägens faktiska sträcka avviker från det vägområde som angavs när vägrätten bildades, ska det område i terrängen som de facto tagits i bruk som väg betraktas som vägområde, om vägens sträckning är etablerad och det inte förekommer meningsskiljaktigheter om detta mellan parterna.

I övrigt ska paragraferna 161 och 162 i markanvändnings- och bygglagen samt kapitel 28 i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) tillämpas i fråga om placering, ändring och avlägsnande samt ersättning för dylika samhällstekniska anordningar.

Sysslomannen eller bestyrelsen kan ge samtycke på väglagets vägnar. Vägens delägare ska dock meddelas först. Meddelandet ska tillställas delägarna på samma sätt som när de kallas till väglagsstämma (paragraf 61 moment 1).

Om någon av delägarna motsätter sig placeringen inom 21 dagar från sysslomannens eller bestyrelsens meddelande, ska beslut i ärendet fattas vid väglagets stämma. Om ett väglag inte har bildats ska vägens delägare gemensamt besluta om samtycke.

Mg 8974
Den nya lagen om enskilda vägar medför många förändringar. Kommunens inflytande minskar och ansvaret för väglaget skärps.

GDPR och enskilda vägar

GDPR är en förkortning av engelskans General Data Protection Regulation. Det är en europeisk förordning som kallas dataskyddsförordningen på svenska. Syftet med den är att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter.

Vad är en registerbeskrivning? Registret baserar sig på skyldigheten att upprätthålla en delägarförteckning och en debiteringslängd.

Dataskyddslagen gäller också väglag och olika former av delägarförteckningar. Grundtanken är att all hantering av personlig data ska vara omsorgsfull och enligt principen om att enbart för ändamålet nödvändig information ska samlas.

Enligt dataskyddsförordningen ska följande gälla vid behandling av personuppgifter:

1. Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

2. De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

3. De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande.

4. De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.

5. Förvaring får inte möjliggöra identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

6. Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet.

Ansvarsskyldighet innebär att personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att principerna efterlevs.

Exempel på några centrala begrepp vid väglagets förvaltning med GDPR-koppling:

- Personregister: vägandelsförteckning, fördelning av väghållning.

- Personuppgiftsansvarig: den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Väglaget är en sådan så kallad ”registerupprätthållare”.

- Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Det här kan ingå i en registerbeskrivning:

- Väglagets namn.

- Väglagets delägare, deras andel av vägen samt debiteringar.

- Enhetens pris, grundavgift och vägavgift.

- Delägarnas namn och kontaktuppgifter.

- Uppgifter om de fastigheter och användning som ligger till grund för vägenhetsfördelningen.

- Kontaktuppgifter till den som har fått användningstillstånd till vägen. Kort beskrivning av användningstillståndet och dess storlek (summa).

Registret kan till exempel förvaras hos väglagets kassör, ordförande eller disponent, som också är kontaktperson i frågor gällande registret.

Information från registret kan ges ut till berörda parter och myndigheter i samband med vägförrättningar eller rättsprocesser där väglaget är part samt till nödvändiga delar vid ansökan om bidrag för underhåll eller grundförbättring. Uppgifter från registret ges inte ut åt övriga. Delägarna har alltså rätt att se alla uppgifter om sig själva samt delägarlängden.

Fördelning av väghållningsskyldigheten
samt vägenheter (paragraf 35)

Väghållningsskyldigheten och kostnaderna för den fördelas mellan vägens delägare enligt vägenheterna. Vägenheterna fastställs för delägarna i en vägenhetsberäkning.

Väghållningsskyldigheten fördelas och vägenheterna beräknas mellan delägarna efter den nytta var och en av dem anses ha av vägen. Vid beräkning av nyttan beaktas omfattningen av delägarens kända väganvändning och kvaliteten på den i fråga om hela den enskilda vägen vid den aktuella tidpunkten och i framtiden samt eventuell väganvändning som beror på delägarens näringsidkande.

Lantmäteriverkets publikation innehåller rekommendationer för fördelning av andelar i vägens kostnader.

Denna länk leder till den finska publikationen (enligt lantmäteriverket ska den svenska översättningen komma nu under våren 2019): https://www.maanmittauslaitos....

Kan det finnas särskilda vägenheter? Ja, det kan det. Om väghållningen skapar sådan nytta för någon del av vägen som inte kommer alla delägare till godo eller om väglaget har bestämt att väghållningen för någon del av vägen ska vara av en högre eller lägre standard än för den enskilda vägen i övrigt, kan särskilda vägenheter fastställas för fördelning av väghållningsskyldigheten. Man måste ändå beakta det som föreskrivs om anläggning och underhåll av väg i lagen om enskilda vägar, det gäller paragraferna 19 och 24.

Vägenheter ska fastställas då
vägrätt beviljas till befintlig väg

När vägrätt beviljas till en befintlig väg ska vägenheter fastställas för en väghållningsskyldig delägare genom behövliga ändringar i vägenhetsberäkningen. Om en lägenhet som har rätt till vägen har delats, ska det också fastställas vägenheter för de nya lägenheterna, om de fått vägrätt vid delningen.

Vägens delägare ska informera väglagets organ om ändringar som skett eller kommer att ske i deras väganvändning och om eventuella köp av delägarfastigheter och outbrutna områden. Om ett väglag inte har bildats ska de övriga vägdelägarna informeras. Beslut om vägenheter, vägenhetsberäkningen och ändringar i dessa fattas vid förrättning av enskild väg, vid väglagsstämma eller av vägdelägarna gemensamt, om dessa inte bildat väglag.

Allemansrätten har inte ändrat

Rätten att gå, skida, cykla eller rida på enskilda vägar har inte ändrat. Samma rättigheter och begränsningar gäller som tidigare.

Observera att allemansrätten inte omfattar motordrivna fordon eller hästfordon (det vill säga häst med kärra eller släde).

50.000 registrerade vägar
I Finland finns cirka 50.000 vägar i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar. Därutöver finns det enskilda vägar utanför registret.
De enskilda vägarna tillgodoser jord- och skogsbrukets, bosättningens och fritidsbebyggelsens transportbehov.