Jordbruk Skogsbruk EU

Norden toppar EU
med förnybar energi

Användningen av förnybar energi har de senaste året ökat kännbart i EU-länderna, men de nordiska länderna är med avstånd bäst i klassen. Det framgår med önskvärd tydlighet av EU-statistiken.

Förstaplatsen i ligan tas av Sverige, som enligt den senast tillgängliga statistiken från 2019 täckte hela 56,4 procent av sitt bruttoenergibehov med energi från förnybara källor. Det motsvarar en ökning med 1,7 procentenheter från 2018.

På en andraplats följer Finland med 43,1 procent, före Lettland med 41,0 procent och Danmark med 37,2 procent. I de flesta andra EU-länder är andelen förnybar energi betydligt lägre.

Förnybar energi spelade 2019 fortfarande en blygsam roll i länder som Luxemburg (7,0 procent), Malta (8,5) och Nederländerna (8,8 procent). Italien nådde en något högre andel (18,2 procent) före Tyskland (17,4 procent) och Frankrike (17,2 procent).

Bruttoförbrukningen omfattar energiförbrukningen hos alla slutanvändare som industrin, trafiken, hushållen etc. Siffran korrigeras statistiskt med kraftverkens egna förbrukning minus förlusterna i elnätet.

EU-kommissionen har som mål att höja bruttoförbrukningens andel i hela EU till 40 procent fram till 2030. Målsättningen ingår i EU:s gröna giv, som syftar till att EU blir klimatneutralt fram till 2050.

De årliga utsläppen av växthusgaser ska enligt målen sänkas med 55 procent fram till 2030, utgående från 1990 års nivå. År 2019 hade emissionerna sjunkit med 24 procent jämfört med läget 1990.