Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Naturbruksutbildning:
Yrkeshögskoleexamen, lägre
och högre högskoleexamen

Yrkeshögskoleexamen

• Agrolog (YH), 240 studiepoäng

Agrologen kan arbeta t.ex. som egen gårdsbruksföretagare, anställd förvaltare, försäljare inom lantbrukets förnödenhetshandel, med olika uppgifter inom branschindustrin, som rådgivare vid lantbrukssällskapen eller som lärare vid andra stadiets naturbruksutbildning. Andra karriärmöjligheter kan vara bank- och försäkringsfrågor, lantbrukets stödsystem t.ex .vid NTM-centralernas landsbygdsavdelningar eller utvecklingsprojekt för landsbygden. Tillgången på lämpliga praktikplatser inom lantbruksbranschen och sysselsättningsläget för flerspråkiga agrologer är bra.

Utbildningen arrangeras av Novia i Raseborg (www.novia.fi) i form av dag- och närundervisning. Planerad studietid är fyra år.

Delar av studierna görs i projektform eller genomförs med annan direkt växelverkan med näringslivet. Teoretiska närstudier kombineras med praktiska övningar i fält. Västankvarn utbildnings- och försöksgård i Ingå med en nybyggd och modern ladugård för 140 mjölkkor erbjuder extra intressanta studiemöjligheter. Inom ramen för valbara yrkesstudier, praktik och lärdomsprov erbjuds goda möjligheter att utforma en egen yrkesprofil som kan tillvarata studerandes personliga intresse för specifika fackämnen, t.ex. växt- och husdjursproduktion, och stöda de individuella sysselsättningsmöjligheterna.

Antagning på basen av studentexamen

För sökande med studentexamen har reserverats 10 platser för direkt antagning på basen av poängen för studentexamensvitsorden. Den som blir antagen på detta sätt behöver inte delta i urvalsprovet. Ett automatiskt meddelande sänds från Studieinfo till de antagnas e-post. Resultatet kan också kontrolleras från Min Studieinfo.

Urvalsprov

I urvalsprovet deltar alla sökande som har behörighet att söka. Ingen kallelse skickas ut till urvalsprovet. Provet kan genomföras på finska eller svenska. Sökanden deltar i urvalsprovet i den yrkeshögskola som är hans eller hennes högst prioriterade ansökningsobjekt inom naturbruk.

Det gemensamma urvalsprovet för utbildningarna inom naturbruk hålls 5.6.2019 kl.9-14. Sökande till Novia kan välja att delta i urvalsprovet i Raseborg (Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs) eller Vasa (Wolffskavägen 33, 65200 Vasa). På ansökningsblanketten väljer man ort för urvalsprovet.

• Skogsbruksingenjör (YH), 240 studiepoäng

Skogsbruksingenjören kan fungera som inköpare av virke, planera och leda virkesanskaffningsarbeten. Planering av förnyelsemetoder, markberedning, gräsbekämpning och röjningar är vanliga arbetsuppgifter inom skogsskötseln. Många utexaminerade arbetar med arbetsledning och kvalitetskontroller av utförda arbeten. Rådgivning, skogsbruksplanering och lagövervakning är också vanliga arbetsuppgifter. Som skogsbruksingenjör kan man också arbeta med skogsskötsel, avverkning eller skogsplanering i ett eget företag.

Utbildningen arrangeras av Novia i Raseborg (www.novia.fi) i form av dag- och närundervisning. Planerad studietid är fyra år.

Delar av studierna görs i projektform. Teoretiska närstudier kombineras med praktiska övningar i fält. Högskolan har cirka 1.000 hektar skogsområde till förfogande i närregionen för fältundervisning. På Västankvarn gård finns också 350 hektar skog till förfogande för undervisningen.

Utbildningen i skogsbruk ger kunskaper och färdigheter för hållbar skogsskötsel med beaktande av den mångsidiga användningen av vår viktigaste naturresurs. Skogsmätning, skogsskötsel, virkesanskaffning, virkesförädling, skogsplanering och GIS ingår i utbildningen. Teoristudierna följs av mätnings- och planeringsarbeten i terrängen. Stora skogsområden kan utnyttjas för viltvård och jakt under studietiden.

Antagning på basen av studentexamen

För sökande med studentexamen har reserverats 10 platser för direkt antagning på basen av poängen för studentexamensvitsorden. Den som blir antagen på detta sätt behöver inte delta i urvalsprovet. Ett automatiskt meddelande sänds från Studieinfo till de antagnas e-post. Resultatet kan också kontrolleras från Min Studieinfo.

Urvalsprov

I urvalsprovet deltar alla sökande som har behörighet att söka. Ingen kallelse skickas ut till urvalsprovet. Provet kan genomföras på finska eller svenska. Sökanden deltar i urvalsprovet i den yrkeshögskola som är hans eller hennes högst prioriterade ansökningsobjekt inom naturbruk.

Det gemensamma urvalsprovet för utbildningarna inom naturbruk hålls 5.6.2019 kl.9-14. Sökande till Novia kan välja att delta i urvalsprovet i Raseborg (Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs) eller Vasa (Wolffskavägen 33, 65200 Vasa). På ansökningsblanketten väljer man ort för urvalsprovet.

Universitetsexamen
Lägre + högre högskoleexamen

• Lantbruksvetenskaper, agronomie- och forstkandidat/-magister, 180+120 studiepoäng

De som har avlagt kandidatexamen i lantbruksvetenskaper fortsätter vanligen med magisterstudier. Sysselsättningsläget har varit gott för magistrarna i lantbruksvetenskaper, de arbetar med expert-, undervisnings-, forsknings-, utvecklings-, rådgivnings- och chefsuppgifter i Finland och utomlands.

Studierna sker vid Helsingfors universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten (www.helsinki.fi/af-fakulteten/). Planerad studietid 3+2 år. Undervisningsspråket är huvudsakligen finska. Du kan också skiva tentamenssvar och hålla presentationer på svenska. Undervisningsmaterial, t.ex. tentamenslitteraturen, kan också vara på engelska.

Under det första året omfattar studierna lantbruksvetenskapernas grunder och bl.a. biovetenskap, kemi, fysik, statistik och matematik. Det andra studieåret fördjupar du dig i en av följande moduler: agroteknologi, växtproduktionsvetenskap, husdjursvetenskap, mark- och miljövetenskap eller lantbruksekonomi.

Magisterprogram, lantbruksvetenskaper

Efter kandidatexamen kan du fortsätta dina studier och själv välja ett av följande magisterprogram enligt på förhand fastställda kriterier och principer och utan att ansöka om ny rätt att avlägga examen.

- Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper: studielinjerna växtproduktionsvetenskap, husdjursvetenskap, agroteknologi eller mark- och miljövetenskap

- Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi: studieinriktningen lantbruksekonomi

- Magisterprogrammet i växtbiologi

- Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet: studieinriktningen miljöförändringar

- Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion

Antagningsförfarande

Om du uppfyller minimikraven kan du bli antagen till kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper på två olika sätt: betygsantagning eller genom urvalsprovet. Om du inte deltar i urvalsprovet beaktas du endast i betygsantagningen.

Urvalsprovet ordnas i Helsingfors 21.5.2019 kl.9.00-13.00. Du får ingen kallelse till provet. Du kan endast skriva urvalsprovet på den angivna provdagen samtidigt som alla andra sökande. Den exakta platsen för provet (provsalar) publiceras cirka en vecka före provet på ansökningsservicens webbsidor.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet har inte ansöknings- eller antagningssamarbete med andra högskolor. Det betyder att Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens urvalsprov inte kan användas när man söker till andra högskolor, och att andra högskolors urvalsprov inte kan användas när man söker till Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

• Skogsvetenskaper, agronomie- och forstkandidat/-magister, 180+120 studiepoäng

Kandidatexamen i skogsvetenskaper utgör en grund för magisterexamen i skogsvetenskaper. Kandidat- och magisterexamen i skogsvetenskaper bildar tillsammans en omfattande och mångsidig studiehelhet om användningen av skogar och naturresurser. Kunskaperna kan utan svårigheter tillämpas både i och utanför skogsbranschen i Finland och utomlands.

Studierna sker vid Helsingfors universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten (www.helsinki.fi/af-fakulteten/). Planerad studietid 3+2 år. De flesta kurserna som hör till kandidatprogrammet hålls på finska. Den som önskar kan använda svenska eller engelska i studieprestationerna (t.ex. tentamina, föredrag).

Efter antagningen till utbildningsprogrammet i skogsvetenskaper följer studier i skogsvetenskapens delområden under det första studieåret. Efter det första året kan man specialisera sig enligt eget intresse och välja studieinriktning och specialiseringsområde.

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper har två studieinriktningar: Skoglig ekologi och resurshållning samt skogsekonomi och marknadsföring.

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper har tre studieinriktningar: Skogsekologi, skoglig resurshållning samt skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik.

Inom kandidat- och magisterprogrammets studieinriktningar finns det sammanlagt 10 specialiseringsområden.

Magisterprogram, skogsvetenskaper

Efter genomfört kandidatprogram kan den studerande övergå till något av Helsingfors universitets magisterprogram i enlighet med på förhand fastställda kriterier och principer utan att behöva ansöka om ny rätt att avlägga examen.

En utexaminerad kandidat får beroende på vilka studiehelheter han eller hon har genomfört direkt studierätt till ett av följande magisterprogram:

- Magisterprogrammet i skogsvetenskaper (Forest Sciences)

- Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet (Environmental Change and Global Sustainability, ECGS) 

- Magisterprogrammet i atmosfärvetenskap (Atmospheric Sciences)

- Magisterprogrammet i växtbiologi (Plant Biology)

- Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi (Agricultural, Environmental and Resource Economics, AGERE)

- Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion (EKM)

- Magisterprogrammet i Life Science Informatics

Antagningsförfarande

Om du uppfyller minimikraven kan du bli antagen till kandidatprogrammet i skogsvetenskaper på två olika sätt: betygsantagning eller genom urvalsprovet. Om du inte deltar i urvalsprovet beaktas du endast i betygsantagningen.

Urvalsprovet ordnas i Helsingfors 21.5.2019 kl.9.00-13.00. Du får ingen kallelse till provet. Du kan endast skriva urvalsprovet på den angivna provdagen samtidigt som alla andra sökande. Den exakta platsen för provet (provsalar) publiceras cirka en vecka före provet på ansökningsservicens webbsidor.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet har inte ansöknings- eller antagningssamarbete med andra högskolor. Det betyder att Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens urvalsprov inte kan användas när man söker till andra högskolor, och att andra högskolors urvalsprov inte kan användas när man söker till Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

• Miljövetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister, 180+120 studiepoäng

Efter kandidatexamen kan du fortsätta dina studier i en utbildning som leder till magisterexamen eller söka dig ut i arbetslivet, t.ex. till olika uppgifter inom utbildning, utveckling och planering.

De som studerar i kandidatprogrammet i miljövetenskaper kan också söka till ämneslärarutbildningen och bli ämneslärare i biologi. Man ansöker separat till ämneslärarutbildningen och det rekommenderas att man söker redan första studieåret. Studierna i undervisningsämnena (biologi och ett annat undervisningsämne, t.ex. geografi) samt miljövetenskaper ingår i kandidatexamen, men ämneslärarbehörighet får man först när magisterexamen och de pedagogiska studierna för lärare (60 sp) är slutförda.

Undervisningen i det gemensamma utbildningsprogrammet i miljövetenskaper ges av bio- och miljövetenskapliga fakulteten och agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Närundervisning ges huvudsakligen på Campus Vik i Helsingfors, men också på Lahtis universitetscampus. Planerad studietid 3+2 år.

I kandidatskedet ges undervisningen främst på finska, men vissa kurser kan man också läsa på svenska. Tentlitteraturen är delvis på engelska och vissa valfria studier ges också på engelska. Oberoende av undervisningsspråket har du rätt att använda finska eller svenska i dina prestationer.

Efter grundstudierna kan du fördjupa dig i ämnesstudierna och den ämnesstudiemodul som du väljer: agroekologi, akvatiska vetenskaper, mark- och miljövetenskap, mikrobiologi, lantbrukets miljöteknologi, miljöekologi eller miljöförändring och miljöpolitik.

Antagningen till studier i miljövetenskaper vid Helsingfors universitet är med i den nationella gemensamma antagningen till biologi. Du kan delta i urvalsprovet i Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg och Åbo (både på finska och på svenska). I den svenskspråkiga antagningen till biologistudier vid Helsingfors universitet är det möjligt att samtidigt söka till kandidatprogrammet i miljövetenskaper och till biologi vid Jyväskylä, Uleåborgs och Åbo universitet. I motsats till tidigare är det möjligt fr.o.m. 2018 att söka till Helsingfors universitets finskspråkiga ansökningsobjekt i biologi och miljövetenskaper samtidigt.

Urvalsprovet ordnas torsdag 17.5.2018 kl.10-14 vid de universitet som deltar i den gemensamma antagningen. Det skickas ingen separat kallelse till urvalsprovet.

Magisterprogram, miljövetenskaper

Efter genomfört kandidatprogram kan den studerande övergå till något av Helsingfors universitets magisterprogram i enlighet med på förhand fastställda kriterier och principer utan att behöva ansöka om ny rätt att avlägga examen.

En utexaminerad kandidat får beroende på vilka studiehelheter han eller hon har genomfört direkt studierätt till ett av följande magisterprogram:

- Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet (Environmental Change and Global Sustainability, ECGS)

- Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobbioteknik (Microbial Sciences and Biotechnology, MSB

- Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper (Agricultural Sciences)

- Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi (Agricultural, Environmental and Resource Economics, AGERE)

- Magisterprogrammet i växtbiologi (Plant Biology)

- Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi (Ecology and Evolutionary Biology)

- Magisterprogrammet i kulturarv

- Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper

Antagningsförfarande

För att bli antagen till kandidatprogrammet i miljövetenskaper måste du delta i urvalsprovet. I den gemensamma antagningen kan du söka till:

- miljövetenskaper vid Helsingfors universitet

- biologi (finskspråkiga antagningen) vid Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborgs och Åbo universitet

- biologi (svenskspråkiga antagningen) vid Helsingfors universitet

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper och kandidatprogrammet i biologi (finskspråkiga antagningen) är med i den riksomfattande gemensamma antagningen i biologi.

Du kan delta i urvalsprovet i Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg och Åbo (både på finska och på svenska). I den svenskspråkiga antagningen till biologistudier vid Helsingfors universitet är det möjligt att samtidigt söka till kandidatprogrammet i miljövetenskaper och till biologi vid Jyväskylä, Uleåborgs och Åbo universitet.

Urvalsprovet ordnas torsdag 16.5.2019 kl.10-14 vid de universitet som deltar i den gemensamma antagningen.

Urvalsprovet räcker fyra timmar. Obs! Det skickas ingen separat kallelse till urvalsprovet.

Den exakta platsen för provet som hålls vid Helsingfors universitet (provsalarna) publiceras cirka en vecka före provet på ansökningsservicens webbsidor.

Universitetsexamen
Högre högskoleexamen

Magisterprogram, livsmedelsekonomi och konsumtion, magister i livsmedelsvetenskaper/
agronomie- och forstmagister, 120 studiepoäng (2 år)

Magisterprogrammet kombinerar perspektiv från livsmedelsekonomi, lantbrukets företagsekonomi, konsumentekonomi, företagande och marknadsföring. Examen är antingen magister i livsmedelsvetenskap (LVM) eller agronomie- och forstmagisterexamen (AFM), beroende på din tidigare examen och studiernas innehåll. Även om livsmedelsbranschen är det primära tillämpningsområdet, är examen så mångsidig att det går att arbeta också inom andra branscher.

Undervisningen sker huvudsakligen på finska. Tentamina och övningsarbeten kan också skrivas på svenska. Läromedlen är ofta på engelska.

Om du vill fortsätta studera och avlägga doktorsexamen förutsätts det åtminstone nivån goda prestationer i magisterstudierna. Med en examen från magisterprogrammet kan du söka till en doktorsutbildning vid Helsingfors universitets forskarskolor och doktorandprogram enligt det forskningsämne du har valt.

På Campus Vik finns Miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga forskarskolan med bl.a. följande program:

- Doktorandprogrammet i livsmedelskedjan och hälsa

- Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser (AGFOREE)

På Centrumcampus finns Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan, med bl.a.

- Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring