Skogsstrategin Webb
Samtidigt som skogsindustrin har utvecklas i en allt mer avancerad riktning har också skogens betydelse för upplevelser ökat, det gäller bland annat naturturism och naturprodukter.
Skogsbruk Tema

Nationella skogsstrategin uppdateras

Finlands nationella skogsstrategi till 2025 håller på att uppdateras. Det är jord- och skogsbruksministeriet som har utarbetat ett utkast till strategin.

Avsikten med uppdateringen är att rikta prioriteringarna i strategin till de senaste förändringarna i verksamhetsmiljön. Det gäller bland annat digitaliseringen, klimatförändringen, Asiens betydelse för den finländska skogsbranschen och tryggandet av ett hållbart skogsbruk. Ansvaret när det gäller de här frågorna har ökat på kort tid.

Träförädlingsindustrin har vuxit mycket under de senaste åren i och med nya investeringar och skogsindustrin har även integrerats med andra branscher, till exempel den kemiska industrin och energibranschen.

Större efterfrågan på inhemskt virke

Utöver de traditionella produkterna från skogsindustrin utvecklas nya produkter av trä som råvara, till exempel biomaterial och biokemikalier.

Även trä som byggmaterial blir hela tiden mer aktuellt.

Tillväxten inom skogsindustrin har ökat efterfrågan på inhemskt virke och har främjat övergången från fossila bränslen till förnybara sådana.
Parallellt med den här utvecklingen har också betydelsen av skogen som upplevelse ökat, det gäller bland annat naturturism och tillverkning av naturprodukter.

Till målen i strategin hör att de politiska besluten och lagstiftningen ska underlätta en förnyelse inom skogsbranschens företag och främja förutsättningarna att växa.

Förädlingsgraden ska öka och resurserna utnyttjas bättre.

Också produktionen av energi med inhemskt bränsle baserat på virke ska öka.

Inget om medel för skogsskydd och -förbättringar

Sedan ska även en mångsidigare affärsverksamhet kring skogen kunna utvecklas. Hit räknas naturtjänster och tillverkning av naturprodukter.

Samtidigt hör det också till målen att urholkningen av skogsnaturens mångfald ska ha avstannat före utgången av 2020. Tillräckligt med utrymme för naturens mångfald ska vara tryggat fram till 2050. Det här målet har i övrigt inte ändrats i utkastet till uppdatering, det finns i den nuvarande strategin.

Hur målen ska förverkligas ska klarläggas i ett antal projekt som är anknutna till strategin. I utkastet nämns offentlig finansiering av de här projekten. Däremot innehåller utkastet inga uppskattningar av offentliga skogsförbättringsmedel eller medel för skogsskydd, till exempel enligt METSO-programmet.