Hallbarhet1
Linnea Strand har efter studier på Svenska handelshögskolan i Vasa anammat modernt hållbarhetstänkande i sin roll som ung kvinnlig företagare i Närpes där hon driver matsvinnsföretaget LivsVinn.
Landsbygdsnäringar

Många olika vägar mot hållbart
kvinnligt entreprenörskap

Resorna mot hållbart kvinnligt entreprenörskap ser olika ut beroende på olika världsbilder och erfarenheter. Detta framgår av en aktuell studie vid Svenska handelshögskolan i Vasa.

Hållbart kvinnligt företagande på landsbygden var dagens tema på ett seminarium i Vasa i mitten av april. Under några eftermiddagstimmar varvades akademiska forskningsrön med praktiska exempel av några aktuella kvinnliga entreprenörer från Österbotten.

Inledningsvis kretsade programmet kring en aktuell ämnesrelaterad studie vid Svenska handelshögskolan i Vasa med biträdande professor Man Yang och forskardoktor Eva-Lena Lundgren-Henriksson i spetsen.

I sin utredning av nyckelbegreppen framhåller Man Yang bland annat att hållbart företagande medför både ekonomiska och icke-ekonomiska fördelar för individer, ekonomin och samhället i stort.

Intervjuade verksamma i Österbotten och på Åland

– I samband med studien har 20 kvinnliga företagare med olika bakgrunder intervjuats ur ett narrativt perspektiv. De flesta är verksamma i Österbotten och på Åland. Ofta använder dessa entreprenörer ekologiska råvaror eller sysslar med återvinning i sina verksamheter, säger Eva-Lena Lundgren-Henriksson.

– Forskningsarbetet pågår fortfarande. Intervjuerna analyseras och vi har preliminära resultat, säger Lundgren-Henriksson.

Några centrala slutsatser som dras av studien är att det finns många olika vägar mot kvinnligt hållbarhetsföretagande och att olika bakgrunder och världsbilder formar resorna.

– Utmaningar kopplade till kvinnliga aspekter förekommer och varierar mellan olika branscher. Men det är inte kopplat till själva hållbarhetsbegreppet utan det handlar ofta om gamla invanda fördomar mot kvinnligt företagande.

Lundgren-Henriksson listar några nyckelord i sammanhanget: mysterium, uppenbarelse och predestination.

– Typiskt är att ett livslångt intresse för någonting finns med i bilden och att valet att fokusera på hållbarhetsfrågor växer fram stegvis. Ofta är det någon större livshändelse som bidrar till förändringen; till exempel moderskap eller utbrändhet. Att vilja förvalta arvet efter tidigare generationer är också en vanlig orsak.

Under en frågestund poängterades det bland annat att unga kvinnor borde uppmuntras till hållbarhetsföretagande i högre grad och att kvinnliga förebilder bör få större synlighet i medier.

Hallbarhet2
Man Yang och Eva-Lena Lundgren-Henriksson vid Svenska handelshögskolan i Vasa bedriver forskning kring hållbart kvinnligt entreprenörskap.

Trivs i sina roller som hållbarhetsföretagare

Folkbildaren och pedagogen Ulrica Taylor från Korsholm jobbar för närvarande deltid med projektet Älvbyarnas Market Garden.

– Via företaget Ecogai bedriver jag sedan sommaren 2022 småskalig grönsaksodling med betoning på regenerativ odling och permakultur. Jag blev övertalad av Älvbyarnas byaförening. Det här är ett projekt som jag alltid har drömt om. Jag arrenderar en bit mark i Veikars.

Taylor idkar samarbete med byaföreningen, olika företag, kommunen och andra aktörer. Försäljningen sker direkt, på REKO-ringar samt via olika återförsäljare.

– Samtidigt måste man vara kreativ för att få ekonomin att gå ihop i den här verksamheten. Nytt för i år är att jag kommer att bedriva skogsträdgårdsodling. Att odla i vatten är en annan påtänkt ambition inför framtiden, säger Taylor.

Linnea Strand har profilerat sig som ung företagare i Närpes med matsvinnsföretaget LivsVinn – som ett led i kampen mot ett oproportionerligt stort matslängande som i Finland uppgår till 400-500 miljoner kilo per år.

Företaget förmedlar förmånliga livsmedelsprodukter som är för gamla för att säljas i mataffärer. Även tomater som definieras som för mogna tillvaratas för att omvandlas till svinntomater.

– Jag är uppvuxen i en växthusfamilj där båda föräldrarna är företagare. Företagandet har varit ett självklart val för mig. Efter att jag hade avlagt ekonomie magistersexamen på Hanken i Vasa var det inget alternativ att söka anställning hos något företag, säger Strand.

”Hållbart kvinnligt entreprenörskap på landsbygden”-seminariet arrangerades av Landsbygdsnätverket, NTM-centralen i Österbotten och Svenska handelshögskolan i Vasa.

På seminariet informerade Matias Smeds, företagsanalytiker på NTM-centralen i Österbotten, om finansieringsmöjligheter för kvinnliga hållbarhetsentreprenörer. Ann-Sofi Backgren från Landsbygdsnätverket/Livsmedelsverket verkade som evenemangets moderator.