Skogsbruk Livet på landet

Målet är en vinterstam
på 78.000 älgar

För hela landet är målet i genomsnitt 78.000 älgar i vinterstam, vilket på många ställen motsvarar den uppskattade älgstammen i nuläget. För stammen av vitsvanshjort fastställdes nya mål, vilka innebär en fortsatt minskning av den täta stammen i Sydvästra Finland, uppger Finlands viltcentral.

Målen för älgtäthet som de regionala viltråden har fastställt för åren 2021-2023 är i stora delar av landet något under tre älgar per tusen hektar. De högsta måltätheterna har fastställts i Egentliga Finland, Nyland och Kust-Österbotten. De lägsta måltätheterna finns i de nordligaste älgförvaltningsområdena i Lappland.

De fastställda målen betyder för hela landet att älgens vinterstam hålls på nivån 70.000-86.000 individer. Enligt Naturresursinstitutets (Luke) senaste uppskattning består stammen efter förra säsongens jakt av cirka 80.800 älgar. I majoriteten av älgförvaltningsområdena ligger älgtätheten på målnivån.

För stammen av vitsvanshjort fastställdes numeriska täthetsmål för de områden där förekomsten av vitsvanshjort är rikligast. I Sydvästra Finland är stammen på många ställen tätare än vad som eftersträvas, och målet är att minska vitsvansstammen.

Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning minskade Finlands vitsvansstam till följd av den avslutade jaktsäsongen med cirka 9,5 procent, och stammen uppskattas bestå av cirka 109.000 individer.

Vid fastställandet av målen för hjortdjursstammarna beaktas hjortdjurens inverkan på omgivningen på bred front, som exempelvis skador orsakade av hjortdjur och fördelar för vilthushållningen samt inverkan på stammarna av stora rovdjur. Angående situationen och målen för hjortdjursstammarna har man i enlighet med jaktlagen hört regionala intressegrupper med anknytning till hjortdjur, såsom myndigheter och organisationer inom trafik, jord- och skogsbruk samt miljösektorn.

Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna ansvarar för sin del för uppnåendet av målen genom planering och styrning av jakten samt genom jaktlicensförvaltningen.

Den årliga beskattningsplaneringen nu aktuell

För beskattningen av hjortdjur uppgörs årligen planer, vilkas avsikt är att förse jaktlicenssökande och jägare med uppgifter om den hjortdjursbeskattning som behövs.

Det är jaktvårdsföreningarnas lagstadgade uppgift att utarbeta beskattningsplaner för hjortdjur. Jaktvårdsföreningarna utarbetar beskattningsplaner för älgförvaltningsområdena tillsammans och utifrån dessa för sina egna områden.Finlands viltcentral styr beskattningsplaneringsförfarandet.

De som söker jaktlicens för hjortdjur bestämmer vilket antal jaktlicenser de ansöker om och Finlands viltcentral handlägger jaktlicensansökningarna för hjortdjur som sin offentliga förvaltningsuppgift. Jaktlicenser kan ansökas elektroniskt från Finlands viltcentral i tjänsten Oma riista. Ansökningen startar i början av april och ska lämnas in senast den 2 maj 2022 klockan 16.15.