20220910 122251
Det nya företaget Lykkan vill slå ett slag för ökat miljötänkande inom jordbruket och vara en länk mellan företag och gårdar. Mikaela Strömberg-Schalin och Kristian Bengts utgör två tredjedelar av delägarna.
Jordbruk

Lykkan vill bidra till
klimatvänligare jordbruk

Det nya österbottniska företaget Lykkan går in för att vara en förmedlande länk mellan klimatkompenserande företag och jordbruk som vidtar klimatsmarta åtgärder. Målet är också att jordbrukarna ska få marknadsmässig ersättning för sina insatser.

I samband med att jordbrukaren och kalkonproducenten Kristian Bengts ordnade öppet hus vid sin anläggning i Pörtmossen, Övermark, den 10 september kunde besökarna också bekanta sig närmare med den nya satsningen Lykkan.

Lykkan som grundades 2021 har tre delägare med jordbrukarbakgrund; Kristian Bengts, juristen Mikaela Strömberg-Schalin och Pirjo Juusela, företagare med forskarbakgrund och bosatt i Vasa.

– Vår ambition är att verka som en marknadsbaserad förmedlande länk mellan företag och jordbruk i fråga om klimatkompenserande åtgärder, säger Mikaela Strömberg-Schalin.

– Samtidigt är det här en verksamhet med lokal och regional prägel. Ett konkret exempel är att vi kan bidra till att knyta kontakter mellan något klimatkompenserande Närpesföretag och den aktuella satsning som Kristian Bengts gör på sina fält, betonar Strömberg-Schalin i samma veva.

I linje med Finlands aktuella mål om koldioxidneutralitet i mitten av 2030-talet strävar Lykkan efter att hjälpa jordbrukare åstadkomma ökad kolbindning, högre mullhalt, en allmänt förbättrad jordprofil och ökad biologisk mångfald på sina åkrar.

Exempel på miljö- och klimatvänliga åtgärder i åkermiljöer är anläggande av blommande fältkanter, precisionsodling och markundersökningar i syfte att förbättra den allmänna jordprofilen.

– Under sommaren har vi testat olika regenerativa odlingsåtgärder på tio pilotgårdar. Majoriteten av gårdarna ligger i Österbotten, men också i Nyland och Egentliga Finland, säger Strömberg-Schalin.

20220910 114228
Genom olika provtagningar skapas snabbt en bild av rådande jordstrukturen på de undersökta åkrarna, säger Jussi Knaapi.

Viktigt med vetenskapligt hållbara belägg

För att Lykkan ska kunna gå vidare med sin affärsidé behöver man ha tillgång till vetenskapligt gångbara metoder och mätningar. För ändamålet har företaget etablerat samarbete med flera universitet i Finland och Norden.

Inledningsvis fokuserar Lykkan, som också utför beräkningar av koldioxidavtryck, på att utföra noggranna karteringar och analyser av åkermark på de utvalda pilotgårdarna under 2022.

Jussi Knaapi, jordbrukare, rådgivare och landsbygdsredaktör från Storkyro, fanns på plats i Pörtmossen för att informera om företagets ”laboratorium på hjul”.

Knaapi kommer själv att åka runt till de olika pilotgårdarna i arbetets tecken framöver. Först ut i raden är Kristian Bengts anläggning.

– Vi kan undersöka mellan 10 och 50 hektar mark per dag. Men det blir långa dagar, säger Knaapi som bland annat demonstrerade olika provtagningar och analysinstrument i samband med demonstrationen på Kristian Bengts åker.

– Omfattande markkarteringar bör utföras vart femte år. Däremot kan smalare undersökningar av till exempel mullhalter gärna utföras vart tredje år.

Exakta värden av auktoriserade laboratorier

Genom jordprovstagningar kan man snabbt bilda sig en uppfattning av förekomsten av kol och andra centrala ämnen, mullhalter, pH-värden samt mikrobuppsättningar.

– Samtidigt är det viktigt att påpeka att vi erhåller endast uppskattade resultat via de här mätningarna. Exakta värden sammanställs i ett senare skede av auktoriserade laboratorier. Exempelvis samarbetar vi med Hortilab i Närpestrakten, säger Knaapi.

Knaapi framhåller att den övergripande målsättningen är att bana väg för ett mera klimatfrämjande och hållbart men också produktivt jordbruk. Det är dessutom tänkt att jordbrukarna ska börja få ersättningar för sina åtgärder.

– Positivt här i Finland är till exempel den goda tillgången på grundvatten på grund av vintersäsongerna. Överlag är vattenläget i vårt land klart bättre än på sydligare håll i Europa där svår torka nyligen har varit ett allvarligt problem, tillägger Knaapi.

Under 2023 siktar Lykkan på att kunna ta ytterligare steg framåt och utveckla sin affärsmodell. Enligt Kristian Bengts siktar företaget på att etablera sig som en aktör med Finland och även de nordiska grannländerna som verksamhetsområde.

– Något annat företag av den här typen finns inte i Finland för närvarande, poängterar Mikaela Strömberg-Schalin.

– Tidigare har klimatrelaterade åtgärder inom jordbruket generellt sett upplevts som en piska inom jordbrukarkåren. I det här fallet handlar det främst om att erbjuda morötter, säger Kristian Bengts.

20220910 111032
Öppet hus-besökarna i Pörtmossen kunde bland annat träffa ett gäng ängskalkoner. 

Öppet hus lockade besökare

Med anledning av Närmatsdagen och Slättens Mat och Mystik-evenemanget i Närpes den 10 september arrangerade Kristian Bengts öppet hus vid sitt företag Hemmanet som har gräsmattor och kalkonuppfödning på programmet.

Uppskattningsvis ett par hundra besökare – varav en del anlände med buss från centrala Närpes – väntades sluta upp i Pörtmossen.

– Jag har ordnat öppet hus en gång tidigare. Det skedde parallellt med ett kalkonsläpp, säger Bengts.

Vid sidan av livsmedelsförsäljning ordnades det bland annat traktorfärder, maskinförevisningar och förevisning av ängskalkoner. Vid gårdsgrillen fanns bland annat grillade kalkonklubbor på menyn.