Sandra Bergqvist
Sandra Bergqvist ställer upp i Egentliga Finlands valkrets.
SLC

LF:s valtent:
Sandra Bergqvist

1. Det krävs många olika åtgärder. Dels måste kostnaderna för primärproduktionen sänkas, genom t.ex. slopandet av fastighetsskatter på fastigheter i anslutning till jordbruket. Dels behövs ändringar i stödsystemet så att det sporrar till olika åtgärder och så en uppdaterad livsmedelslag som tydligare reglerar marknaden och strävar efter en jämnare och rättvisare fördelning av vinsterna.

2. Skogens betydelse för Finland är mycket större än för många andra länder. Här måste Finland bli bättre att försvara våra nationella intressen, det privata ägandet och respekten för självbestämmanderätt gällande egendom. Vårt ”gröna guld” är viktigt också när det kommer till den gröna omställningen. Med hjälp av träprodukter och vidareförädlingar kan vi också minska utsläppen. Det här kräver ett hållbart, aktivt och modernt skogsbruk. Allmänna och övergripande målsättningar kan fattas på EU-nivå, men i och med skogens enorma betydelse för vårt lands ekonomi så måste vi själva ha rätten att fatta de konkreta besluten.

3. I jämförelse med många andra länder är försörjningsberedskapen i vårt land på en god nivå. Däremot måste vi uppdatera planerna så de motsvarar dagens och morgondagens utmaningar. Det räcker inte bara med att vi har tillgång till inhemska råvaror, utan vi måste se till att hela produktions- och förädlingskedjan kan tryggas. Här ligger tillgången till bl.a. gödsel och energi i stort fokus. 

4. Den primära uppgiften för jordbruket är att producera livsmedel och på rätt sätt kan den också utgöra en ännu större aktör för en renare framtid. Stöden bör riktas så att det uppmuntrar och belönar klimatvänliga metoder och främjar flera olika valmöjligheter när det gäller t.ex. gips- och strukturkalkbehandlingar. Det behövs också transport- och utvecklingsstöd när det kommer till att återanvända gödsel på ett hållbart sätt.

5. I dagens läge ligger fokus på två helt olika saker i de två ministerierna. För att vårt inhemska jord och skogsbruk också i framtiden ska ha reella förutsättningar att fungera och utvecklas måste vi utgå ifrån dess primära uppgifter – livsmedelsproduktion och en synnerligen viktig industri för vårt land. Idag finns det stora skillnader i synsättet hos de två ministerierna och en sammanslagning kunde leda till att energin går till interna stridigheter istället för att utveckla vårt jord- och skogsbruk på bästa möjliga sätt.

Namn: Sandra Bergqvist
Valkrets: Egentliga Finland
Hemort: Nagu
Yrke/Titel: riksdagsledamot
Familj: sambo och tre barn
Parti: Svenska Folkpartiet


LF:s valtentsfrågor hittar du här.