Rase 3
Raseborgsån rinner till den skyddade inre skärgården i Barösunds havsområde. Området är övergött och dess ekologiska status är exceptionellt dåligt.
Jordbruk Livet på landet

Långsiktig plan ska
förhindra översvämningar

Åkrarna invid Raseborgs å lider av ofta återkommande översvämningar och vattnet i avrinningsområdet är i dåligt skick. Projektet Raseborgs å ska förbättra situationen.

Projektet Raseborgs å ska förhindra översvämningar och värna om miljön kring Raseborg. Som projektchef fungerar Minttu Peuraniemi.

– Ån dikades på 1970-talet och det som fungerade då fungerar inte mera i dagens läge. Det beror dels på att fåran börjat växa igen och på ändrade jordbruksmetoder samt att nederbördsmängderna är andra idag än de var då, säger Peuraniemi.

Även jordbrukarna var oroliga över den försämrade grundtorrläggningen av åkrarna. Nu ska fåran rensas och ån öppnas upp. Täckdikningar från åkrarna mynnar ut i åns huvudfåra och i sidofårorna.

– Det här kan vara en utmaning, säger Peuraniemi. Det kan uppfattas som motstridigt att upprätthålla grundtorrläggningen och miljön, men i projektet har vi kunnat hitta lösningar som gynnar båda delarna.

Gips och strukturkalk med vattenvårdseffekt har också spritts på åkrarna.

– Odlarna har deltagit i kostnaderna och medlen har vi sedan spritt ut på åkrarna tillsammans. Vi har kunnat behandla stora arealer, i fjol blev 150 hektar, säger Peuraniemi.

Tillsammans med odlarna följer man upp resultaten.

– I åtgärdsplanen har vi ett längre perspektiv på hur vi når målet att halvera fosforbelastningen. Vi har satt som mål att jobba ända till 2027, säger Peuraniemi.

Meningen är också att återställa kräftbeståndet i ån.

Annika Söderholm-Emas
Projektledare för #Nylandsbygd vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg

Läs också: Iståndsättningen av Raseborgs å drar igång på allvar