SLC

Landsbygdens Folks valtent 2023

På LF:s redaktion har vi sammanställt fem aktuella jord- och skogsbruksrelaterade frågor till kandidater i riksdagsvalet som är medlemmar i SLC eller i en skogsvårdsförening.

De inkomna svaren från de riksdagsvalskandidater som valt att delta i LF:s valtent presenteras här nedan med länkar till deras svar.

Frågorna lyder:

1. Lönsamheten inom det finländska lantbruket, primärproduktionen, har försämrats avsevärt under de senaste åren. Många livsmedelsindustriföretag har också betydande ekonomiska svårigheter. Samtidigt gör handeln rekordvinster. Ge ett konkret förslag på vad som borde göras för att få en rättvisare fördelning av vinsterna i livsmedelskedjan.

2. EU har övernationell beslutanderätt i flera frågor, bland annat gällande jordbrukspolitiken. Skogspolitiken sorterar däremot under den nationella beslutanderätten. Under de senaste åren har det ändå kommit många initiativ från EU-håll, t.ex. EU:s skogsstrategi, EU:s restaureringsförordning och LULUCF-förordningen som kan ge intrycket av att så inte är fallet. Hur anser du att man som skogsägare ska förhålla sig till alla dessa initiativ?

3. Coronapandemin och det ryska invasionskriget i Ukraina har testat försörjningsberedskapen i många länder. På vilken nivå anser du att den finländska försörjningsberedskapen ligger?

4. Kolbindningen är central när det kommer till de gröna näringarnas förmåga att tackla klimatförändringen. Vad kan samhället göra för att jord- och skogsbruket samt trädgårdsnäringarna ska kunna maximera kolbindningen?

5. Borde jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet fusioneras till ett stort ”naturministerium”? Motivera också varför du svarar som du gör.

Riksdagsvalskandidaterna som deltog i LF:s valtent

Egentliga Finlands valkrets

Sandra Bergqvist

Tomas Björkroth

Nylands valkrets

Thomas Blomqvist

Anders Portin

Karl Åberg

Vasa valkrets

Greger Forsblom

Christoffer Ingo

Anders Norrback

David Pettersson

Joacim Sandbacka


Valkompassen finns på LF:s webbplats!

Här på Landsbygdens Folks webbplats, direkt på första sidan, kan du klicka dig vidare till den valkompass som Yle och LF samarbetar kring.

Genom att besvara valkompassen och inledningsvis välja valkrets eller hemkommun får du smidigt fram en för dig lämplig riksdagsvalskandidat!