Dsc00344
Äppelodlingen drar fortfarande de största inkomsterna till det åländska lantbruket även om den totala försäljningen minskade med 450.000 euro från 2020 till 2021.
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Lägre lantbruksinkomster
på Åland efter torra
sommaren 2021

De åländska primärnäringarna inklusive livsmedels- och träindustrin omsatte 293,5 miljoner euro år 2021 och exporten uppgick till 257 miljoner eftersom 84 procent både av livsmedlen och träindustrins produkter säljs utanför Åland. Men de egentliga lantbruksintäkterna inklusive stöden sjönk till 40,9 miljoner jämfört med 42,8 miljoner euro år 2020.

Siffrorna framgår av en sammanställning av lantbrukets effekter på Åland som landsbygdsutvecklaren Lena Brenner vid Ålands landsbygdscentrum sammanställt.

Där framgår också att antalet jordbrukslägenheter var oförändrat 364 stycken och att medelarealen åkermark per gård ökade från 35,4 till 38,19 hektar jämfört med 51 hektar som medeltal för hela Finland.

Totalt 3.841 hektar eller 28 procent av den totala åkerarealen på 13.900 hektar var ekologiskt odlad. Ekologiska grönsaker, frukt & bär samt potatis odlades på 30 hektar (31 hektar år 2020), men arealen för ekologisk brödsäd ökade kraftigt från 230 till 335 hektar.

Äpplen största landprodukten

Liksom tidigare svarade äpplen för lantbrukets största bruttointäkt trots att totalsumman minskade från 6,8 till 6,3 miljoner euro jämfört med föregående år.

Mjölken inbringade ca 6,0 miljoner medan lökinkomsterna steg från 4,06 till 4,2 miljoner euro. Potatisen minskade från 3,76 till 3,12 miljoner medan grönsaksintäkterna ökade från 2,38 till 2,48 miljoner.

För köttets del noterades en stor ökning från 1,93 till 2,36 miljoner euro, vilket kan tyda på foderbrist och nödslakt.

Inom skogsbruket såldes virke för 6,5 miljoner eller en minskning med knappt 200.000 euro.

Fisket låg på en ganska oförändrad nivå med ett försäljningsvärde på 2,8 miljoner medan fiskodlingen inkomster ökade starkt från 26,3 till 29,4 miljoner euro.

Dsc07132
Ålandsmejeriet kämpar på och hade för två år sedan 36 procent av sin totala försäljning utanför Åland. Exportens värde var 6,4 miljoner euro.

Rejäl uppgång för fiskodlingen

Livsmedelsindustrins sammanlagda försäljning år 2021 var 283,8 miljoner euro och exportandelen i genomsnitt 86 procent.

Störst var givetvis chipsfabriken i Saltvik Haraldsby (Orkla Confectionary Finland Oy) med en omsättning på 120 miljoner och 97 procents exportandel.

Ålands Trädgårdshall omsatte 18 miljoner (88 %), Ålandsmejeriet 17,8 (36 %) och slakteri- och charkuteriföretaget W J Dahlman Ab 16,3 miljoner euro.

Dahlmans exportandel vara ”bara” 9 procent, men företaget köpte nyligen 49 procent av aktierna i det finska köttföretaget Dynameat Oy i Yläne 50 km norr om Åbo uttryckligen för att kunna öka sin försäljning på fastlandet.

De Föglöbaserade fiskodlingsföretagen Nordic Trout Ab samt Flisö Fisk Ab och M.A.T.-Fish Ab Oy  hade en sammanlagd omsättning på 75 miljoner euro medan Brändö Lax Ab omsatte 17,8 miljoner euro. I praktiken exporteras fiskodlingens hela produktion.

Inom  träindustrin hade Ålands Skogsindustrier Ab en omsättning på 18,5 miljoner och 60 procents exportandel medan SkogAx med en omsättning på 2,8 miljoner euro sålde 94 procent av virket till StoraEnsos anläggningar i sydöstra Finland.

Stora ringeffekter

Primärnäringarna tillsammans med livsmedelsindustrin och träindustrin står för 4,3 procent av Ålands bruttonationalprodukt BNP och branschen sysselsätter 5,9 procent av den åländska arbetskraften.

– Livsmedelsindustrin och primärnäringarna ger också de klart största positiva ringeffekterna i form av ökad efterfrågan och sysselsättning inom andra branscher, påpekar Lena Brenner.

Hon hänvisar också till den växande trenden ”gastroturism”, som medfört  att många åländska lantbrukare satsar på gårdsturism och mathantverk som en del av sin verksamhet.

– Ett viktigt skyltfönster för den åländska maten samtidigt som betande djur upprätthåller den vackra åländska skärgårdsmiljön med öppna landskap och blommande strandängar, poängterar Lena Brenner.