Fag2
SLC:s ordförande Mats Nylund (till vänster) och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen (C) träffade spannmålsodlare på Söderfjärden i lördags. Odlarna vill få bukt med fågelskador och ministern ska nu tillsammans med SLC arbeta för att skapa en arbetsgrupp som försöka åtgärda problemen.
Jordbruk SLC

Kurvinen lovar arbeta för
att få bukt med fågelskadorna
på Söderfjärden

En ministerledd arbetsgrupp som på sikt ska få bukt med skördeskador som fåglar orsakar. Det ska jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen arbeta för. Förra lördagen besökte han Söderfjärden där 25 odlare bara i år har drabbats av skördeskador.

Varje vår och höst invaderas Söderfjärden i Vasa, Korsholm och Malax av både jaktbara och fridlysta fåglar som orsakar skördeskador i odlingarna. Ett problem som ökat i takt med att fågelstammarna vuxit mycket de senaste åren.

Som exempel observerades ett nytt rekord av tranor på Söderfjärden i söndags. Det nya rekordet lyder nästan 15.000 tranor.

– Många tror att merparten av skördeskadorna uppstår på hösten, men så är inte fallet. Tidigt på våren betar i synnerhet svanar och gäss odlingarna, vilket leder till skador. Dessutom vistas ett stort antal gäss och tranor hela odlingssäsongen på Söderfjärden och skadorna från dessa fåglar ökar varje år, säger Hans-Erik Nysand, en av många som odlar spannmål på Söderfjärden.

Han fortsätter:

– Höstgrödor som råg och vete är väldigt utsatta eftersom fåglarnas antal räknas i tusental när dessa grödor gror. Inträffar det därefter en tidig invasion av tranor med sen skörd kan det bli katastrof. Speciellt med dagens höga gödselkostnader är skördeförluster på 5-10 hektar mycket kännbara.

Positiv till ny arbetsgrupp

Nysand representerade Sundom lantmannagille och ÖSP:s lokalavdelning på ett möte om fågelproblemen som ordnades i anslutning till höstmarknaden vid Meteorian på Söderfjärden förra lördagen. I mötet deltog också jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen (C) och SLC:s ordförande Mats Nylund.

En lösning på fågelproblemen som föreslogs är att bilda en arbetsgrupp på ministernivå. SLC ska tillsammans med minister Kurvinen skapa ramar och utreda hur gruppen ska utformas och organiseras.

– Jord- och skogsbruksministern ställde sig positivt till att utreda möjligheterna att bilda en arbetsgrupp som ska ta itu med de stora problem som fåglarna skapar. I och med att också fridlysta fåglar omfattas måste också miljöministeriet involveras, berättar Mats Nylund.

Kurvinen välkomnade idén om en arbetsgrupp som han nu ska börja förbereda.

– Fågelstammarna ökar och det gör också att problemen har blivit värre. Därför tycker jag förslaget på en arbetsgrupp är mycket bra och jag ska nu arbeta för att börja förbereda en sådan. Det är inget lätt problem att lösa och som jag ser det borde arbetsgruppen bli så bred som möjligt och också innefatta skarvar och vitkindad gäss, säger han.

Fag6
SLC:s ordförande Mats Nylund var på plats för att diskutera skördeskador orsakade av fåglar på Söderfjärden. Med på mötet var också jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Tiden är knapp

En utmaning är att valperioden närmar sig sitt slut. Om några månader är det svårt att få till stånd lagändringar.

– Jag hoppas ändå att vi redan i höst ska kunna få till stånd arbetsgruppen. Jag ska göra mitt bästa trots att tiden är knapp, säger Kurvinen.

Något som bör utredas är vilka aktörer som ska ingå.

– Ska medlemmarna i arbetsgruppen bestå av tjänstemän, politiker eller forskare? Huvudsaken är att vi på sikt ska lösa utmaningarna som stora fågelstammar orsakar. Speciellt viktig är frågan för odlarna här som odlat i över hundra år och som är viktig för den finländska livsmedelsproduktionen, konstaterar Kurvinen.

Odlarna var nöjda över att få sina röster hörda. Något som fördes fram var att hela 25 odlare av drygt hundra på Söderfjärden har lämnat in skördeskadeanmälningar i år.

– Det är en fjärdedel av odlarna som fått någon form av skördeskada. Något måste göras och jag är glad över att det nu ska utredas en arbetsgrupp på ministernivå med mandat att förhandla och med en egen budget. Det skulle vara viktigt att få fram en mellanrapport med åtgärdsförslag till vårens regeringsförhandlingar, säger Nylund.

Fag7
Förra lördagen ordnades höstmarknaden vid Meteorian på Söderfjärden.

Samsyn finns

Även Hans-Erik Nysand är belåten över att Kurvinen var på plats och att SLC tillsammans med ministern ska arbeta för att utreda och eventuellt skapa en arbetsgrupp.

– Jag tycker vi kom långt på mötet. Vi har en samsyn med ministeriet och viktigt att betona är att vi inte är ute efter snabba lösningar utan att vi får åtgärder som kan lösa problemen på sikt. Det finns en samsyn, säger han.

Och fortsätter:

– Arbetsgruppen måste ha en budget för att också kunna genomföra åtgärderna och vår förhoppningen är att redan nästa år ha de första proaktiva åtgärderna på plats.

Under mötet diskuterades en lista av åtgärder som kan lindra fågelskadorna. Hit hör gaskanoner, laser, fågelskrämmor, skyddsjakt och matningsområden.

– Listan var lång och det som arbetsgruppen ska se närmare på är vilka åtgärder som vi tror bäst kan lösa utmaningarna, säger Nysand.

David Köping, även han spannmålsodlare på Söderfjärden, betonade att det inte helt går att få bukt med tranor och andra fåglar som orsakar problem.

– De här fåglarna ska äta någonstans och vi får inte bort 10.000-15.000 tranor. Men något vi vill utreda närmare är om det är möjligt att styra fåglarna till en matningsplats som inte är odlingsmark. Stadsfjärden är ett exempel på där det kan vara möjligt och där fåglar övernattar, säger han.

Nysand vill se proaktiva åtgärder hellre än att det ska krävas skördeskadeersättningar. Alternativet kan inte heller vara att skrämma bort fåglar till grannarna.

– Blir det en sen vår med sådd i andra halvan av maj samt att tröskning som inleds sent i månadsskiftet augusti/september är katastrofen ett faktum. Enligt statistik från de senaste tio åren börjar traninvasionen i medlet av augusti. Från jordbrukarnas sidan hoppas vi det här tas på allvar nu innan nån enskild odlare drabbas av total förstörda odlingar, säger han.